2017 AĞUSTOS KARAR ÖZETLERİ DUYURU

2017 AĞUSTOS KARAR ÖZETLERİ DUYURU

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ : 01.08.2017        

 KARAR NO:157

 

Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

          Gereği için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne bir suretinin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 01.08.2017        

 KARAR NO:158

 

Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususta komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 02.08.2017        

KARAR NO:159

 

Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği, sporcu potansiyelinin araştırılması,  ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 02.08.2017        

KARAR NO:160

 

            İlçemizde ikamet eden 3–6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 02.08.2017        

KARAR NO:161

 

Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 02.08.2017        

KARAR NO:162

 

İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı,  bunların işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri ile hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması ile ilgili hususta komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun  görülmüştür. 

 

 

 

KARAR TARİHİ : 03.08.2017        

KARAR NO:163

 

İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 03.08.2017        

KARAR NO:164

 

Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 03.08.2017        

KARAR NO:165

 

Tuşba sınırları içerisinde Erciş Yolu üzerinde bulunan ve bu bölgede yaşayan insanları olumsuz bir şekilde etkileyen Beton Santralleri, Briketçiler, Mermer İşletmecileri, Karoserciler vb. işletmecilere İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının verilmemesi ve yenilenmemesi ayrıca sınırlarımız içerisinde hâlihazırda faaliyet gösteren kaçak briketçiler, kaçak hurdacıların faaliyetlerine son verilip şehir dışına çıkarılmalarına; konu ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden  düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 03.08.2017        

KARAR NO:166

           

İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 04.08.2017        

KARAR NO:167

          Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korumasının yapılıp yapılmadığının araştırılıp incelenmesi hususundaki çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun belirtilen mahalle ve tarihi alanlarda çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ : 04.08.2017        

KARAR NO:168

 

            Tuşba sınırları içerisinde tarımla ilgili buğday ekimi dışında nohut, mercimek, mısır vb. ürünlerin ekilmesi için gerekli şartların oluşturularak, toprak analizinin yapılması, alanların tespit edilmesi ve proje çalışmalarının yapılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 04.08.2017        

KARAR NO:169

 

Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 150 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna  havale edilen; Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı, Tarık AKAY’a ait taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notu ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun  görülmüştür.

KARAR TARİHİ : 04.08.2017        

KARAR NO:170

 

Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.07.2016 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP-26193,2 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ : 05.08.2017        

KARAR NO:173

 

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta; 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin  08.05.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup ilgi (b) sayılı dilekçe gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin Belediye Meclisimizce karara bağlanması gerekmektedir.

UİP-15822,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama Plan Değişikliği dosyasına ait evraklar teknik görüş ile birlikte ekte sunulmuştur. Talebin 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddesi gereğince konunun meclisçe görüşülerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclis gündemine alınması Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarih ve 2679 sayılı yazıları ile teklif edilmiştir.

Meclisimizce İdarenin teklifi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; UİP-15822,7 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.