2020 Kasım Ayı Karar Özetleri

2020 Kasım Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 02.11.2020

KARAR NO:219

 

Tuşba Belediye Başkanlığının 2021 yılına ait vergi, harç ve belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 02.11.2020

KARAR NO:220

Kalecik Toki yolu üzerinde bulunan ve 30 m. lik imar yoluna cephesi olan 2681 ada 5 ve 6 nolu parsellerde ticari kullanım yapılması için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi gereğince yapılan taleplerin ilçe bütününde değerlendirilmesi ve genel bir çalışma içerisinde ele alınması gerektiği, Bundan bahisle söz konusu talebin ayrı tutularak karara bağlanmasının uygun olmayacağı, ancak geniş cadde güzergahlarında yapılacak genel bir planlama çalışmasında değerlendirilmesinin uygun olacağı, OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 02.11.2020

KARAR NO:221

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda, Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.11.2020

KARAR NO:222

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.11.2020

KARAR NO:223

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklılık olarak, sağlık açısından önemli besin değerine sahip, badem bahçesi ekimi teşvik edilmesi, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve teknik destek sağlanması konusunda; komisyonların tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporları yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.11.2020

KARAR NO:224

            Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi için komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 03.11.2020

KARAR NO:225

            Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunda, komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.11.2020

KARAR NO:226

            Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi gibi ilçemizi ve sakinlerini yakından ilgilendiren konuda çalışma yapılması ile başlayıp, devamında beton santralleri, mermerciler sitesi, karo ve bordür üreticileri konusunu; valilik ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile görüşmesi ve diğer iş sektörlerinin toplulaştırılması ve mevcut durumlarının kent estetiği açısından görüntü itibarı ile ilçemize yakışır bir görünüme kavuşması ile ilgili, komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.11.2020

KARAR NO:227

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması ile ilgili raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.11.2020

KARAR NO:228

            Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 04.11.2020

KARAR NO:229

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna  havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitim ihtiyaçları olanların tespitlerin yapılması, ihtiyaç sahipleri belirlenip; belediyemiz tarafından şartlar nispetinde gerekli kırtasiye ve eğitim yardımların yapılması ayrıca ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilerin kırtasiye yardımı yapılması için hedef belirlemek. Hedefler doğrultusunda belediyemiz bünyesinde kurslara gidemeyecek durumda olanların tespiti yapılarak uygun alan oluşturulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak nasıl bir çalışma yapılabilir. Spor dalında eğitim almak için belediyemize ait olan spor tesislerinden faydalandırmak için hangi çalışma yapılabilir bu ve benzeri konuların araştırılması ile ilgili raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.11.2020

KARAR NO:230

          Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, buna binaen dezavantaj durumda olan kadınlarımızın tespiti ile eğitimden sağlığa, yaşam koşullarından maddi ve manevi ihtiyaçlarına kadar olan taleplerin alınması, ayrıca erken yaşta evlilik sebeplerinin araştırılması hususunda, komisyon, mahalle muhtarlarıyla görüşmeler yapıp erken yaşta yapılması muhtemel evlilikleri yapacak olan aileleri belediyemizi ve aile sosyal politikalar il müdürlüğünü haberdar edilmesi için çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.11.2020

KARAR NO:231

            Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerin sosyal hizmetler alanında insan bedenini olumsuz yönde etkileyen nedenleri belirlemek. Özellikle larva döneminde insanların hayatlarının olumsuz etkileyen, sahil kenar mahalleleri ile merkez mahallelerde dere yatakların ıslah edilmesi için nasıl bir çalışma yapılabilir. Söylenen önerileri çözümü için belediye olarak neler yapılabilir. Ayrıca vatandaşların bu ve buna benzer sorunların çözümü için önerileri nelerdir, belediyemizden beklentileri nelerdir? Alanda çalışma yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.11.2020

KARAR NO:232

Meclis üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ, Murat DARGIN, Münür MAVİŞ ve Hanım AKKOŞ’un Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan: Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz köy ve mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için, Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.11.2020

KARAR NO:233

İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi pafta; K50C-17C-4C, ada; 2401, parsel; 17 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 104,85 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Encümene verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; gereği için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.