2020 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

2020 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2020 Aralık Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/12/2020-10:00

                                                                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2-  Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20.11.2020 tarih ve 260 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parselde bulunan, 649,57 m²’lik taşınmazın, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parsel, 64954/2714932 payı Çitören Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı iken, 26.10.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığınca Tuşba Belediyesine devredilen taşınmazın, Arafat ÖZAYDIN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü’nün 24.11.2020 tarih ve 880 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizde  çalışan  Sözleşmeli personelin 2021 yılı ücret tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü’nün 24.11.2020 tarih ve 881 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizde  çalışan  Sözleşmeli personelin ek ödeme oranları tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 233 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi pafta; K50C-17C-4C, ada; 2401, parsel; 17 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 104,85 m² ihdas taşınmazının, Mehmet YALÇINTAŞ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

 

6- Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 219 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediye Başkanlığının 2021 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilmesi hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 221 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve 222 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve 224 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve 225 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve 226  sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 227 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 228 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususunun görüşülmesi ,

14- Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 229 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitim ihtiyaçları olanların tespitlerin yapılması, ihtiyaç sahipleri belirlenip; belediyemiz tarafından şartlar nispetinde gerekli kırtasiye ve eğitim yardımların yapılması ayrıca ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilerin kırtasiye yardımı yapılması için hedef belirlemek . Hedefler doğrultusunda belediyemiz bünyesinde kurslara gidemeyecek durumda olanların tespiti yapılarak uygun alan oluşturulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak nasıl bir çalışma yapılabilir. Spor dalında eğitim almak için belediyemize ait olan spor tesislerinden faydalandırmak için hangi çalışma yapılabilir bu ve benzeri konuların araştırılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 230 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, buna binaen dezavantaj durumda olan kadınlarımızın tespiti ile eğitimden sağlığa, yaşam koşullarından maddi ve manevi ihtiyaçlarına kadar olan taleplerin alınması, ayrıca erken yaşta evlilik sebeplerinin araştırılması hususunun görüşülmesi ,

16- Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 231 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerin sosyal hizmetler alanında insan bedenini olumsuz yönde etkileyen nedenleri belirlemek. Özellikle larva döneminde insanların hayatlarının olumsuz etkileyen, sahil kenar mahalleleri ile merkez mahallelerde dere yatakların ıslah edilmesi için nasıl bir çalışma yapılabilir. Söylenen önerileri çözümü için belediye olarak neler yapılabilir. Ayrıca vatandaşların bu ve buna benzer sorunların çözümü için önerileri nelerdir, belediyemizden beklentileri nelerdir? Alanda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 232 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz köy ve mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı