2019 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

2019 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

 

           

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM                         

Belediye Meclisinin 2019 Eylül Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/09/2019-10:00

                                                                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi uyarınca, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Azad GÜLENGÜL’e ödenecek maaşın belirlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primlerin Belediye Bütçesinden karşılanması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 23.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca yeniden görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.08.2019 tarih ve 948 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi’nin görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 08.08.2019 tarih ve 346 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlçemiz Seyrantepe mahallesi ille Beyüzümü mahalleri sınırlarında bulunan Averek yolu üzerindeki alanda semt pazarı (mahalle pazarı) kurulması ile ilgili Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 156 sayılı kararın iptaline ilişkin teklifin görüşülmesi ,

5- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 432 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  2020 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) bendi uyarınca görüşülmesi,

6- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 431 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesine uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) bendi uyarınca görüşülmesi ,

7- Belediye Meclisinin 06.08.2019  tarih ve 139 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyenin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 06.08.2019  tarih ve 140 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla, ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülmesi ve detaylı bilgi edinmesi hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 141 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 142 sayılı kararı ile Kadın Komisyonuna havale edilen; Erken yaşta evliliklerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 143 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 144 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması hususunun görüşülmesi,

 

13- Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların imara uygunluğunun araştırılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 146 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi ve diğer kurumlarla iletişim kurulması, ortak projeler yapılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 147 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen;  Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 148 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 149 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması için gerekli çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 150 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 151 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 152 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 153 sayılı kararı Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

22- Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 154 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 155 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizdeki bağımlı ve toplumda ötekileştirilmiş bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 138 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait " Ücret Tarifesi " konulu teklifin görüşülmesi,

25- Belediye Meclisinin 08.08.2019 tarih ve 158 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel derinliğini sağlayan sanayi alanlarında ifraz işlemlerinin yapılabilmesi ve yaşanan teknik problemlerin giderilmesi için Plan Hükümlerinin 14.2.Hükmünün, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenerek; “Sanayi alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 1500 m2 den az olmaz. Parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 30 metreden az olmaz.” İbaresinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi,

26- Belediye Meclisinin 08.08.2019 tarih ve 159 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır . Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasında bulunan 8 metrelik kadastro yolunun imar planına işlenmesi hususunun görüşülmesi,

27-Meclis Üyesi İsmet TAN’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği sözlü önerge ile gündeme alınan; İlçemiz Abdurrahmangazi Mahallesi Akka Sitelerinde 2.inci ve 3.inci etap arasındaki cadde de semt pazarı kurulması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı