2018 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

2018 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

Belediye Meclisinin 2018 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 07/05/2018-09:30

                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarih ve 295 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz 2017 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca görüşülerek karara bağlanması.

3- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 1055 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Kalecik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kalecik TOKİ’nin, Belediye Kanununun  9.maddesi gereğince “ 15 Temmuz Mahallesi” adıyla yeni bir mahalle oluşturulması talebinin görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 1721 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Denizli İli Pamukkale İlçe Belediyesi ve Van Tuşba İlçe Belediyemizin kardeş belediye olması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 1722 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Gaziantep İli Şahinbey İlçe Belediyesi ve Van Tuşba İlçe Belediyemizin kardeş belediye olması hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 111 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan cezaevlerinde yatmakta olan gençlerimiz ve çocuklarımızın topluma kazandırılması, faydalı hale gelmesi, Sporcu kimliklerinin ortaya çıkması ve bu alanda eğitim almaları ve önlerinin açılması için yapılmış çalışmalar ve yapılabilir çalışmaların araştırılması, Mayıs ayının gelişiyle birlikte 19 Mayıs Gençlik Bayramı ile alakalı  ve 15 Temmuz Şehitleri Maraton Koşusunun uygula bilirliğinin araştırılması ve bu koşunun yapılma koşullarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ,

7- Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 112 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemiz erken yaşta kız çocukların evlendirilmesine yönelik Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde daha sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza bu konuda daha faydalı olabilmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

9- Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 114 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırılarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artırılması hususunun görüşülmesi ,

10- Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 116 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve hijyenin olmadığı işletmeler çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilenmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 117 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi ,

 

12- Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 118 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli deprem ve doğal afetinden sonra halka barınma amacıyla dağıtılan tüm çadır ve konteynır, Mevlana evleri ve hayvan barınağı için verilen çadırların bir sonraki herhangi bir afet durumunda halkımızın yararına tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 119 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen;  İlçemizdeki engellilerin eğittim ve okullaşma durumunun araştırılması, tespit edilen engellilerin anasınıf, ilk, orta ve lise durumlarının araştırılıp devamının sağlanması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 120 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin üretilmesinin yaygınlaştırılması, Halka yeni tarımsal ürün olarak tanıtıp halka sunulması, üretilmesi planlanan

ürünlerin araştırılıp pazarının ve satışının araştırılması hususunun görüşülmesi ,

15- Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 128 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içinde bulunan Ticaret Odası ve Ticaret Borsası gibi kurumların ilimiz ticaretine katkısının araştırılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 126 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediye Kanununun 76. Maddesi gereği Belediyemiz tarafından kuruluşu gerçekleştirilen ve kendi meclisinde onaylanan Tuşba Kent Konseyi Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 125 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik  Komisyonuna havale edilen; Van İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 02.02.2010 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı kapsamında kalan Tuşba İlçesi  Mollakasım Mahallesi  Ada/Parsel:130/1; Ada/Parsel:131/2-3-4-5 numaralı taşınmazlarda talep edilen Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 127 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazda yapacağı yapı için yapı ruhsatı talebi hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.04.2018 tarih ve 895 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Kalecik Mahallesi Ada:2681,  Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebinin görüşülmesi,

20- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2018 tarih ve 0998 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Melen Mahallesi Ada/Parsel:642/25, Ada/Parsel:648/6, Ada/Parsel: 647/1 numaralı taşınmazlarda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.02.2018 tarih ve 085 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 06.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.04.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmazlar için hazırlatılan UİP-21010,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı