2020 Ocak Ayı Karar Özetleri

2020 Ocak Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 02.01.2020

KARAR NO:1

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde Meclisimizin ve Belediyemizin işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı içerisinde meclisin tatil yapmamasına oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 02.01.2020

KARAR NO:2

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği; her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması” dikkate alınarak, yapılan seçim sonucunda Hasan HANDİL (17), Ümit KANAN (17), Mahmut EKİNCİ (17), Ayşe MİNAZ (15), Servet AKTAŞ (15)  oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.

 

KARAR TARİHİ: 02.01.2020

KARAR NO:3

Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği’ne (GABB)   üyelik için alınmış 10.06.2019 tarih ve 90 sayılı meclis kararının, İdarenin teklifi doğrultusunda iptal edilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 02.01.2020

KARAR NO:4

Belediye Başkanlığımızca, Yerel, Ulusal ve Uluslararası hibe veren Kurum ve Kuruluşlara proje sunma ve projelerin uygulanmasında gerekli olan tüm Resmi iş ve işlemlerde, başvuru sahibi kurumu temsilen tüm belgelerin ilzama ve imzalamaya, bankalardan hesap açma hesap kapatma gibi tüm işlemlerde Belediye Başkanı Salih AKMAN’ın yetkilendirilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.01.2020

KARAR NO:5

Tuşba İlçesi  Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlarda 8 metrelik imar yolunun planlanması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 03.01.2020

KARAR NO:6

Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:1302 numaralı taşınmazda planlanan 7 metrelik imar yollarının kaydırılması için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.  

 

KARAR TARİHİ: 03.01.2020

KARAR NO:7  

Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Ada:133, Parsel:13 nolu taşınmazlar, yollardan 10 metre çekmeli Emsal: 1.60, Hmax:23.50 kentsel servis alanı (KSA) olarak planlanmış olup, Ticaret Alanı (T2) Ayrık Nizam 7 kat, TAKS:0.40, KAKS:2,80 karayolundan 10 metre, güneyindeki 7 metrelik yoldan 5 metre, kuzey batı tarafında ise çekme mesafesi 0 metre (sıfır) çekme olacak şekilde plan değişiklik talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .   

 

KARAR TARİHİ: 03.01.2020

KARAR NO:8

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personele sosyal denge ve yemek yardımı yapılmasına ilişkin 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları ve toplu sözleşme kanununda  “ Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılmasına imkânı tanınmıştır.

Anılan Kanununun 32.Maddesinde Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince karar verilir hükmü gereği, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.Dönem Sosyal Denge Sözleşmesinin yenilenebilmesine ilişkin yukarıda yazılı İdare teklifi okundu. Müzakere edildi. Yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.01.2020

KARAR NO:9

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

         

KARAR TARİHİ: 03.01.2020

KARAR NO:10

Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerimizde maddi durumu iyi olmayıp çocukların çok olduğu ve ekmek yetiştirmekte zorluk çektiklerini belirten bayanlarımızın ve Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, estetik açıdan da kent görünümüne uyum sağlayacağı noktalara ayaklı tandırların yapılması için ekli raporda belirtilen bazı mahalle muhtarlarımızla ve Mahallede ikamet eden kadınlarla görüşmeler yapılmış, talepler alınmıştır. projenin Dış Kaynaklar ile yapılması için DAP, DAKA ve Avrupa Birliği gibi Hibe Programlarına projenin sunulması için komisyon çalışmasının devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.01.2020

KARAR NO:11

Tuşba Belediyesi sınırlar kapsamında erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve hangi tür bitkilerin yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. İlçemizde Erozyonla mücadele ve Ağaçlandırma alanında model olacak projenin uygulanmasını sağlamak ve ilçemizin diğer mahallelerinde de benzer projelerin uygulanması için uygun koşullar sağlamak amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.01.2020

KARAR NO:12

Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

 

 

 

KARAR TARİHİ: 06.01.2020

KARAR NO:13

Belediye Başkanı Salih AKMAN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii personele verilen yemek bedelinin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine aykırı olarak “Memur Öğlen Yemeği Hizmet Alımı” adı altında sunulan yemek hizmetinin iptal edilmesi gerektiği yönündeki sözlü önerinin gündeme alınmasına müteakip yapılan müzakerede öneri aynen kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.01.2020

KARAR NO:14

İlçemizde çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılması amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.01.2020

KARAR NO:15

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dâhil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması ile ilgili, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.01.2020

KARAR NO:16

İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 06.01.2020

KARAR NO:17

Tuşba ilçemizin tarihi eserlerin turizme kazandırılması ve potansiyellerin arttırılması hususunda ilçemizde bulunan Kültürel ve Tarihi Eserler ile ilgili ayrıntılı araştırılmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 06.01.2020

KARAR NO:18

Kentimizde deprem toplanma alanlarının tespit edilmesi, mevcut alanların yeterliliğinin değerlendirilmesi ve olası bir depreme hazırlıklı duruma getirilmesi ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündemden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 06.01.2020

KARAR NO:19

Tuşba ilçesinde bulunan seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 07.01.2020

KARAR NO:20

İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi için komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2020

KARAR NO:21

Belediye Bütçemizin 2020 ve Sonraki yıllarda Artırılması ve yatırıma dönük olarak Hazırlanabilmesi ve Uygulanabilmesinin Çalışmalarının yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2020

KARAR NO:22

Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili çalışmaların yapılmasına ilişkin raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2020

KARAR NO:23

Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 07.01.2020

KARAR NO:24

İlçemiz sınırları içerisinden geçecek olan Devlet Demir yollarının geçtiği güzergah Şehircilik, Ekolojik ve Hukuksal açıdan da Çok detaylı olarak incelenmesi gerektiği; Ayrıca Tarım Alanlarının ne kadar etkileneceği incelenerek ayrıntılı araştırılmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 08.01.2020

KARAR NO:25

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; “ İmar Uygulamaları” hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2020

KARAR NO:26

Çevre ve Şehircilik Başkanlığı tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım olarak hibe edilen 462 adet Çöp Konteyneri alımı için 399.722,22 TL., 1 adet Arazöz Su Tankeri alımı için 433.960,80 TL., 1 adet Yol Süpürme Aracı için 500.000,00 TL.’nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin  “g” bendi uyarınca şartlı bağış çerçevesinde hibe olarak alınması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2020

KARAR NO:27

Meclis Üyesi Ümit KANAN’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz Tuşba sınırları içerisindeki oto sanayi bölgesi esnafının; mevcut iş yerlerinin önüne geçici sundurma adı altında yaptıkları yapıların daha sonra etrafını kapatarak, kapalı mekan haline getirerek işyerlerini büyüttükleri, maddi imkanları yetersiz olan esnafın bu tür yapıları yapamadıkları ve dükkan cephelerinin geride kaldığı veya yapmak isteseler de çeşitli bürokratik engellerle karşılaştığı konusunun meclisimizce gündeme alınarak, ilgili komisyonlara sevkini, çalışmalar yapılırken geçmiş dönemde belediyemizce alınmış meclis kararlarının da incelenerek gerekli çalışmaların yapılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde ;

Önergenin İmar ve Şehircilik komisyonu, Hukuk Komisyonuna Müşterek çalışma yürütmek üzere havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Hukuk Müdürlüğüne, Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 08.01.2020

KARAR NO:28

Meclis Üyesi Ümit KANAN’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemizin; yaklaşık 12 yıl önce 18.madde uygulama alanı içerisine alınan Beyüzümü mahallemizin söz konusu uygulama ile ilgili sorunlarını, gelinen son durumu, çözüm noktasında nelerin yapılması gerektiğini meclisimizce ilgili komisyonlara havale edilerek, ilgili müdürlüklerimizin de katkıları ile çalışmalar yapılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

Önergenin İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 08.01.2020

KARAR NO:29

Meclis üyesi Münir MAVİŞ, Ali DAYAN ve Aziz DENİZ’in Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan: İlçemiz Seyrantepe mahallesinde bulunan kanalın ıslah edilmesi için Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna çalışma yetkisinin verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde ;

Önergenin Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 08.01.2020

KARAR NO:30

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2020 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere Meclisi üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ’ın seçilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.