2020 Kasım Ayı Mutat Toplantısı

2020 Kasım Ayı Mutat Toplantısı

 

Belediye Meclisinin 2020 Kasım Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/11/2020-10:00

                                                                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Tuşba Belediye Başkanlığının 2021 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

3- Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 199 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Kalecik Toki Yolu Üzerinde bulunan ve 30 metrelik imar yoluna cephesi olan 2681 ada 5 ve 6 nolu parsellerde ticari kullanım yapılması için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.maddesine göre değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi ,

4- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 202 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 203 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 204 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklılık olarak, sağlık açısında önemli besin değerine sahip, badem ağacı yetiştiriciliği doğanın ekolojik dengesinin korunmasının yanında, bir taraftan çiftçilerimize alternatif bir kazanç sağlamak, diğer taraftan da kentimizin ekonomisine katkı sunmak ve bu konuda Tuşba halkını bilinçlendirmesi hususunun görüşülmesi ,

7- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 205 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 206 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 207 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunun görüşülmesi ,

10- Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 208 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 209 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 210 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitim ihtiyaçları olanların tespitlerin yapılması, ihtiyaç sahipleri belirlenip; belediyemiz tarafından şartlar nispetinde gerekli kırtasiye ve eğitim yardımların yapılması ayrıca ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilerin kırtasiye yardımı yapılması için hedef belirlemek . Hedefler doğrultusunda belediyemiz bünyesinde kurslara gidemeyecek durumda olanların tespiti yapılarak uygun alan oluşturulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak nasıl bir çalışma yapılabilir. Spor dalında eğitim almak için belediyemize ait olan spor tesislerinden faydalandırmak için hangi çalışma yapılabilir bu ve benzeri konuların araştırılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 211 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Sosyal hizmetler alanında daha önce bilimsel olarak yapılan çalışmalarla alakalı meclisi bilgilendirmek, mecliste bulunanların sosyal hizmetler ile alakalı bilgi sahibi olmaları için bilimsel ve teorik verilerin sunumu için çalışma yapılaması hususunun görüşülmesi ,

14- Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 212 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, buna binaen dezavantaj durumda olan kadınlarımızın tespiti ile eğitimden sağlığa, yaşam koşullarından maddi ve manevi ihtiyaçlarına kadar olan taleplerin alınması, ayrıca erken yaşta evlilik sebeplerinin araştırılması hususunun görüşülmesi ,

15- Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 215 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerin sosyal hizmetler alanında insan bedenini olumsuz yönde etkileyen nedenleri belirlemek. Özellikle larva döneminde insanların hayatlarının olumsuz etkileyen, sahil kenar mahalleleri ile merkez mahallelerde dere yatakların ıslah edilmesi için nasıl bir çalışma yapılabilir. Söylenen önerileri çözümü için belediye olarak neler yapılabilir. Ayrıca vatandaşların bu ve buna benzer sorunların çözümü için önerileri nelerdir, belediyemizden beklentileri nelerdir? Alanda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

               

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı