2018 Nisan Ayı Karar Özetleri

2018 Nisan Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ: 02.04.2018         

KARAR NO:105

           5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2017 Çalışma Yılına ait Faaliyet Raporu ile ilgili yapılan oylamada oybirliği ile kabulüne;

          Gereği için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.04.2018         

KARAR NO:106         

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi (a) bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca gizli oyla yapılan Üç Belediye Encümen Üye seçiminde Veysi EBİRİ (19 oy), Haydar ÖZYER (15 oy) ve Bedri AKMAN (16 oy) alarak Belediye Encümen Üyeliğine seçilmeleri uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 04.04.2018         

KARAR NO:107

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca komisyonların üç üyeden teşekkül edilmesi kabul edildikten sonra yapılan oylamada;  İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna aşağıda adı soyadı belirtilen üyelerin seçilmesi uygun görülmüştür. 

 

TUŞBA BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI 04.04.2018

 

İmar ve Şehircilik Komisyonu

1- Arif OFLAS

2-Muzaffer BAŞTÜRK

3-Pervin ÖZGÜR

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

1-Zeki YATKIN

2-Yaşar ELGÜN

3-Ahmet KAYA

 

Hukuk Komisyonu

1-Rıza UÇAR

2-Ziya NURSES

3-M.Fehim OFLAS

 

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

1-Muğdat GÜNİNİ

2-Yaşar ŞALEM

3-Berken KIZIL KARABOĞA

 

Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu

1-Çetin EBİNÇ

2-Mustafa KARTAL

3-Serap GÜVENÇ

 

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu

1-Ziya NURSES

2-Mustafa KARTAL

3-Bahattin GÜNEŞ

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

1-Mehmet UTKU

2-Rıza UÇAR

3-Naci BAŞDİNÇ

 

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu

1-Salih BAKAN

2-Zeki YATKIN

3-İsmet TAN

 

 

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu

1-Bedri AKMAN

2-Veysi EBİRİ

3-Necla BAKIR

 

Engelliler Komisyonu

1-Necmettin ARSLANTOSUN

2-Salih BAKAN

3-Berken KIZILKARABOĞA

 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

1-Mehmet UTKU

2-Necmettin ARSLANTOSUN

3-Ahmet KARATAŞ

 

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu

1-Muğdat GÜNİNİ

2-Çetin EBİNÇ

3-İsmet TAN

 

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu

1-Necla ORBAYİ

2-Doğan TOKAT

3-Baran KIZILTAŞ

 

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu

1-Yaşar ŞALEM

2-Mustafa KARTAL

3-Serap GÜVENÇ

 

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

1-Doğan TOKAT

2-Yaşar ELGÜN

3-Ahmet KAYA

 

 

     

 

KARAR TARİHİ: 04.04.2018         

KARAR NO:108

Belediyelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki farkındalığın artırılması ve faaliyetlerin buna uygun şekilde tasarlanması amaçlandığından,  bahsi geçen “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin Belediyemiz tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 04.04.2018         

KARAR NO:109

Belediye Balkanlığımız tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Çoçuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu kapsamında başvurusunu gerçekleştirmiş olduğumuz  “Türkiye Curling İle Tuşba’da Tanışıyor” ve “Stem’le Tuşba’da (Si)Stem’li Eğitim” projeleri ile Yatırım Alt Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında başvurusunu gerçekleştirmiş olduğumuz “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Geri Dönüşümü İle Doğaya ve Ekonomiye Katkı” isimli projenin sunulmasına, sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya, proje tekliflerinin başarılı olması durumunda Tuşba Belediye Başkanlığı’nı temsil, ilzam ve proje Belgelerini imzalamaya Plan ve Proje Müdürümüz Ömer Fikret ŞAHİN’ in yetkili kılınmasına;         oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.04.2018         

KARAR NO:110

            Belediye sınırları içerisinde semt ve üretici pazarlarının kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılarda aranılacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları kuralları, belediye ve diğer idarelerin yetkileri ile Pazar yerlerine ilişkin diğer hususların kapsadığı 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe uyumlu bir şekilde hazırlandığı tespit edildiğinden 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m)  bendi uyarınca düzenlenen Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin”  kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.04.2018         

KARAR NO:111

Tuşba İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan cezaevlerinde yatmakta olan gençlerimiz ve çocuklarımızın topluma kazandırılması, faydalı hale gelmesi, Sporcu kimliklerinin ortaya çıkması ve bu alanda eğitim almaları ve önlerinin açılması için yapılmış çalışmalar ve yapılabilir çalışmaların araştırılması, Mayıs ayının gelişiyle birlikte 19 Mayıs Gençlik Bayramı ile alakalı ve 15 Temmuz Şehitleri Maraton Koşusunun uygula bilirliğinin araştırılması ve bu koşunun yapılma koşullarının belirlenmesi hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.04.2018         

KARAR NO:112

Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespiti edilmesi ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.04.2018         

KARAR NO:113

Tuşba İlçemizde erken yaşta  kız çocukların evlendirilmesine yönelik  Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü  tarafından, merkez ve kırsal mahallerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           daha  sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza  bu konuda daha faydalı olabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili, Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun Kadın ve Aile Hizmetleri  Müdürlüğü aracılığıyla Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı yazışmaların tamamlanması, yazışma yapılan kurum yetkilileri ile görüşülmesi amacıyla komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.04.2018         

KARAR NO:114      

Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.04.2018         

KARAR NO:115

Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat

Eşitliği komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde bakıma muhtaç yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.04.2018         

KARAR NO:116

İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve Hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği  hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, okul kantinlerinin de kapsama alınarak, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.04.2018         

KARAR NO:117

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:118

İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli deprem ve doğal afetinden sonra halka barınma amacıyla dağıtılan tüm çadır ve konteynır, Mevlana evleri ve hayvan barınağı için verilen çadırların bir sonraki herhangi bir afet durumunda halkımızın yararına tespitinin yapılması için komisyonca yapılan çalışmaların nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:119

İlçemizdeki engellilerin eğittim ve okullaşma durumunun araştırılması, tespit edilen engellilerin anasınıf, ilk, orta ve lise durumlarının araştırılıp devamının sağlanması hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, Diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:120

Tuşba ilçemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin üretilmesinin yaygınlaştırılması, Halka yeni tarımsal ürün olarak tanıtıp halka sunulması, üretilmesi planlanan ürünlerin araştırılıp pazarının ve satışının araştırılması için gerekli çalışmalar yapmak üzere; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yaptığımız görüşmeler sonuçlanmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:121

İran’dan şehrimize gelen turistlerin ağırlanması ve ilçemize olacak katkılarını incelemesi ile ilgili Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:125

Van İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 02.02.2010 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı kapsamında kalan Tuşba İlçesi  Mollakasım Mahallesi  Ada/Parsel:130/1; Ada/Parsel:131/2-3-4-5 numaralı taşınmazlarda plan değişikliği talep edilmektedir. Taşınmazlar Emsal:0.50, Hmax:6.50 konut alanı olarak planlanmış olup taşınmazlar arasında planlanan 7 metrelik imar yolunun iptal talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

 

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:126

Belediye Kanununun 76. Maddesi gereği Belediyemiz tarafından kuruluşu gerçekleştirilen ve kendi meclisinde onaylanan Tuşba Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:127

Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın da bulunduğu Özalp yolu üzerinde yapılacak yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:128

Meclis Üyesi Doğan TOKAT’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırları içinde bulunan Ticaret Odası ve Ticaret Borsası gibi kurumların ilimiz ticaretine katkısının araştırılması için Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

      Önergenin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek

raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.04.2018         

KARAR NO:129

            İhtiyaç duyulan ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. Maddesinin (b) fıkrası ile  5393 sayılı kanunun 18 maddesinin (b) fıkrası uyarınca yapılması uygun görülmüştür.