2021 Ekim Ayı Mutat Toplantısı

2021 Ekim Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Ekim Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/10/2021-09:30

 

 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve 26 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.09.2021 tarih ve 27 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2022 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Çalışma (İş) Programı ve Performans Programının görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.09.2021 tarih ve 5301 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2021 tarih ve E-83714053-246.02-1406474 sayılı yazıları ile Van İli Gürpınar-Gevaş Karayolu güzergahında Gürpınar ilçe merkezinin batısında bulunan 3.943 dekar büyüklüğündeki alan Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) yeri olarak kesinleştirilmiştir. Tarıma Dayalı ihtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’nin 18.maddesinin 3.Fıkrası gereğince, yeri kesinleşen Van Tarıma Dayalı ihtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi (Van TDİOSB)’nin kuruluşuna belediyemizin %6 ile iştirak etmesine ve müteşebbis heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere bir asıl ve bir yedek üyenin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

5-Belediye Başkanlığı Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş.’nin 27.09.2021 tarih ve 2021-525 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 adet Arazi Binek Araç ile 1 adet Pick-up Kamyonetin satın alınması hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih ve 237 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde başlattığı ve halihazırda ilimizdeki çalışmalar tamamlanarak devreye alınan MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesinin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve ekte sunulan ücret tarifesinde belirtildiği şekilde ücretlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

7-Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 241 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Ada:139, Parsel:280-281 Gökmen AYTİN adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı, park ve yol olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları ve park alanı değiştirilmeden, taşınmazların arasından geçen 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

8-Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 243 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064 ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazların satılıp, satılmayacağı hususunun görüşülmesi.

 

9-Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 244 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

10-Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 245 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişikler komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde Halkın sorunlarının saptanması, Sosyal hizmetleri açısından amaçların belirlenmesi ve bu konularda belediye ile halkla buluşturmasını sağlamak için mahallelerde toplantı yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

11-Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 246 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması amacıyla çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

12-Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 248 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Özellikle ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

13- Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 249 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde  yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılarak ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunun görüşülmesi ,

14-Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 250 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

15-Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarih ve 252 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

16-Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarih ve 253 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı hususunun görüşülmesi,

17-Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarih ve 254 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde fındık ekimi ve yetiştirilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak bölge halkının bu konuda bilinçlendirilmesi ve bugüne kadar dağıtılarak, ekimi sağlanan ceviz ve bademlerin ne durumda olduğunun takibinin yapılması hususunun görüşülmesi,

18-Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarih ve 256 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmaları  ne aşamada olduğu, aşılamanın yaş gruplarına göre dağılımı ve vatandaşı aşıya teşvik edecek çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

19-Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarih ve 257 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

20-Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih ve 236 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde bulunan olulardaki dar gelirli öğrencilere belediyemizce ne gibi yardımların yapılabileceği hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarih ve 255 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılacak olan imar planlarının kentsel dönüşüme olan etkilerini ve büyükşehirlerdeki örneklerini araştırılması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı