2020 Ekim Ayı Mutat Toplantısı

2020 Ekim Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2020 Ekim Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 05/10/2020-10:00

 

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.09.2020 tarih ve 187 sayılı yazıları ile

gündeme alınan; Tuşba Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

3- Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih ve 178 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Çalışma Programının

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) bendi uyarınca görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih ve 179 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale

edilen; 2021 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) bendi uyarınca görüşülmesi,

5-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 21.09.2020 tarih ve 203 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi Tuşba Belediyesi yerleşkesinde bulunan, Belediyemize ait 189 adet dikili kavak ağacın kesilerek satılması

için alınmış olan 05.08.2020 tarih ve 136 sayılı meclis kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi,

6-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih ve 205 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Abdurrahmangazi Mahallesi ada:954, parsel:27 numaralı Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 196.01 m2 arsanın, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilmesi hususunun

görüşülmesi,

7-Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih ve 184 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Şemsibey mahallemizde 720 ada, 947 parselde, niteliği park olan 1.389 m² alan üzerine Erciyes Anadolu Holding tarafından karşılıksız hibe

olarak park yapılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve 2374 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize Şartlı Nakdi Yardım olarak hibe edilen 1 adet Çöp Toplama Aracı alımı için 530.000,00 TL’nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “g” bendi uyarınca Şartlı Bağış çerçevesinde hibe olarak alınması hususunun

görüşülmesi ,

9- Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 28.09.2020 tarih ve 38 sayılı yazıları gündeme

alınan; İlçemiz Mahallelerinde yapılacak Kadastro Yenileme çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) bilirkişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.09.2020 tarih ve 2515 sayılı yazıları gündeme alınan; Belediyemiz araç parkında bulunan ve yaptığı trafik kazası nedeniyle halen kullanılmayan 65 EH 181 plakalı aracın (kamyon) onarım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45.maddesi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi uyarınca, VASKİ Genel Müdürlüğüne

devredilmesi hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 30.09.2020 tarih ve 40 sayılı yazıları gündeme alınan; Giresun İlinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören berberlere Demirbaş malzemesi yardımı yapmak, kardeşlik köprüsünü kurmak amacıyla ilimizdeki belediyelerden de

yardım talebinde bulunulması nedeniyle berber esnafına yardım yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 163 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; İmar Plan Notlarının Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2 hükmünde yapılan değişiklik Van Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanmış ve Van Büyükşehir Belediyesinin 12/04/2020 tarih ve E.63113 sayılı yazısı ile tarafımıza ulaşmıştır. Plan notunda yapılan

değişiklik 29.04.2020 01.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup askı süresince bir adet itiraz yapılmıştır. İtirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 164 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna

havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski  51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin

 

10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin 5216 Sayılı

Kanunun 7/b maddesi gereğince görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 165 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta: K50C23C1A, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas (nakıs) taşınmazının, Naif OLCAY’a ait satış konulu dilekçeye

istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih ve 180 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna

havale edilen; Kalecik Toki Yolu Üzerinde bulunan ve 30 metrelik imar yoluna cephesi olan 2681 ada

5 ve 6 nolu parsellerde ticari kullanım yapılması için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.maddesine göre değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 160 sayılı kararı ile Hukuk komisyonuna havale edilen;

Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin” görüşülmesi.

17- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 166 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye girişi ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek

olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

18- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 167 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde

ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 171 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale

edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 172 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklılık olarak, sağlık açısında önemli besin değerine sahip, badem ağacı yetiştiriciliği doğanın ekolojik dengesinin korunmasının yanında, bir taraftan çiftçilerimize alternatif bir kazanç sağlamak, diğer taraftan da kentimizin

ekonomisine katkı sunmak ve bu konuda Tuşba halkını bilinçlendirmesi hususunun görüşülmesi ,

21- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 173 sayılı kararı ile Kadın Komisyonuna havale edilen; Toplumun en temel yapı taşı olan aile kavramının güçlendirilmesi, aile içi anlaşmazlıkların ve şiddetin yok edilmesi, aile olmanın kazandırdığı güç ve imkanları keşfetmek, sorumluluk sahibi ve hak-hukuk gözeten aile bireyleri yetiştirmek, evlilik kararı almış veya almak üzere bir yola çıkmış kişilerin evlilikte oluşabilecek sorunları henüz ortaya çıkmadan çözümleyebilmesi, çiftlere problemlerle başa çıkma yöntemleri kazandırması ve çiftleri evlilik sonrası yaşayacakları hayata hazırlamak amacıyla

“Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmesi hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 174 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu

evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 175 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin

Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 176 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunun görüşülmesi ,

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı