2019 Ekim Ayı Karar Özetleri

2019 Ekim Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2019

KARAR NO:191

 

          Tuşba Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçelerinin incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2019

KARAR NO:192

 

          2020 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi İş Programının (Yatırım) 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (a) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; oy birliği ile karar verildi.     

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2019

KARAR NO:193

 

                5018 Sayılı Kanunun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye kanununun 41.maddesi uyarınca hazırlanan Tuşba Belediyesi Stratejik Planı öngörülen süre içerisinde belediye encümenine sunulmuştur.

          Stratejik Plan 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca Belediye Encümenince görüşülmüş ve alınan 29.08.2019 tarih ve 93 sayılı kararları ile kabul edilerek Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.  

           Stratejik Plan ile Belediyemizin 5 yıl boyunca hangi önceliklere bağlı kalarak ne tür hizmetleri ve ne kadar hizmet sunacağını ifade ederken, bu hizmetleri hangi misyon, Vizyon ve ilkelere bağlı kalarak yerine getireceğini de açıkça belirtmiştir. 

         Stratejik Plan bütçe imkânları gözetilerek hazırlanmıştır.

          Meclisimizce dosya üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Tuşba ilçesinin 5 yıl içerisinde gelişim ve kalkınmasını sağlayacağı anlaşılan Tuşba Belediyesinin Stratejik Plan”ının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2019

KARAR NO:194

 

Van ili Tuşba İlçesi, Şemsibey Mahallesi Eski Erzurum yolu, ada 711 ve 28-29 parsele kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan 7.050,00 m2 “Mesut ÖZİL Nizami Futbol Sahasının” kiraya verilmesi, temizliği, güvenliği vb. nitelikteki ihtiyaçları dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için, gece ve gündüz 1 saatlik saha kira ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin Belediyemizce planlanan sahil yolunun yapımından sonra değerlendirmek üzere  meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2019

KARAR NO:195

 

Belediyemiz sözleşmeli personeline verilecek disiplin cezalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere 5393 sayılı kanunun 49.maddesi uyarınca, 14.07.1965 tarihli “657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu”, 03.07.2005 tarihli “5393 sayılı Belediye Kanunu”, 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2005 tarih ve B050MAH0710001/11493 sayılı Genelgesi kapsamında, Belediyemiz adına hazırlanan “Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi’nin” kabulüne; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:196

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (a) bendi uyarınca hazırlanan Belediyemiz 2020 yılı Performans Programının kabulüne, oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:197

 

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:198

 

Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 167 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülmesi ve detaylı bilgi edinmesi için yetki verilmesi hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:199                  

Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:200

 

          Erken yaşta evliliklerin araştırılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. İlçemizde yaşayan kadınların üretim hayatına entegrasyonu ve kadın merkezli bir üretim ve yaşam alanının nasıl oluşturulacağı ve Tuşba ilçesinde konu ile alakalı çalışmalar yürüten dernek ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek gerekli araştırmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:201

 

Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda Çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü, tarımsal araştırmalar genel müdürlüğü, orman genel müdürlüğü, tarım reformu genel müdürlüğü ve diğer ilgili müdürlüklerle görüşülüp halkı bilinçlendirmek (Eğitim Tanıtım) amaçlı yapılacak çalışmalarımız için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:202

         

          Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:203

 

İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi; diğer kurumlarla iletişim kurulması ve ortak projeler yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:204

 

          Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2019

KARAR NO:205

 

          İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. S komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:206

 

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:207

 

Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündemden düşürülmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:208

KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündemden düşürülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:209

 

          İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması ile ilgili raporda, Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:210

 

Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündemden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:211

 

Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkıyla görüşmelerin yapılması ve konunun detaylı araştırılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:212

 

Tuşba ilçemizdeki bağımlı ve toplumda ötekileştirilmiş bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporları yeterli görüldüğünden,  konunun meclis gündemden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:213

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs merkezini barındıran, yapılaşmanın çoğunluğunun olduğu 139 ada, 6 nolu 3 271 207, 886 m² lik parselde ruhsat işlemlerinde alınan harçların problem yarattığı, aynı parsele imar durumu belgesi alındığında ciddi meblağlarla karşılaşıldığı, üniversitenin bu yüksek meblağları ödeme gibi bir bütçe kalemi olmadığı için ruhsat işlemlerinin ve yatırımların sekteye uğradığı belirtilerek; üniversiteye ait tapular için alınacak bir meclis kararında, ruhsat ve imar durum belgesi işlemlerinde ihaleye çıkılan yapının müştemilat sınırının(ihale sınırı) dikkate alınması ve işlem hacminin çok olması hasebi ile üniversiteye özel bir harç katsayısının belirlenmesi talebi,  komisyon kararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.          

KARAR TARİHİ: 03.10.2019

KARAR NO:214

            Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel derinliğini sağlayan sanayi alanlarında ifraz işlemlerinin yapılabilmesi ve yaşanan teknik problemlerin giderilmesi için Plan Hükümlerinin 14.2.Hükmünün, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenerek; “Sanayi alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 1500 m2 den az olmaz. Parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 30 metreden az olmaz.” İbaresinin değiştirilmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 04.10.2019

KARAR NO:216

 

İlçemiz Abdurrahmangazi Mahallesi Akka Sitelerinde 2.inci ve 3.inci etap arasındaki cadde de semt pazarı kurulmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 04.10.2019

KARAR NO:217

 

Meclis Üyesi Münür MAVİŞ, Ali DAYAN ve Baha SOYYİĞİT’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Kent halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması genelde merkezi yönetimin yerelde ise yerel yönetimin görev ve sorumluluğudur. Yerel yönetimler özellikle sel, Deprem, heyelan gibi doğal afetlere karşı gerekli tedbirleri alarak kent halkının can ve mal güvenliğini korumalıdır. Özellikle 2011 yılında yaşamış olduğumuz Van depremi ve son olarak İstanbul da yeni yaşanan deprem ciddi tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Kentimizde deprem toplanma alanlarının tespit edilmesi, mevcut alanların yeterliliğinin değerlendirilmesi ve olası bir depreme hazırlıklı duruma getirilmesi için Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.10.2019

KARAR NO:218

 

Meclis Üyesi Münür MAVİŞ, Pakize DEMİR ve Devlet ÇİFÇİ’nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçesinde bulunan seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna çalışma yapması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.10.2019

KARAR NO:219

 

Meclis Üyesi Murat KAÇMAZ, Münür MAVİŞ ve Pakize DEMİR‘in, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Kent pazarları giderek gelişen ve büyüyen kentlerde ihtiyaç haline gelmiştir. İhtiyaç duyulan birçok ürünü ve hizmeti tüketicinin ayağına maliyetsiz getirmektedir. Aynı zamanda bir çok küçük esnafa ve ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmak isteyen çiftçiye geçimlerini sağlamaya imkan vermektedir. İlçemizde de kent pazarı mevcuttur. Fakat mevcut olan bu pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunları bulunmaktadır. Kent pazarlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi için Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna çalışma yapması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 04.10.2019

KARAR NO:220

Meclis Üyesi Servet AKTAŞ, Murat KAÇMAZ, Serap GÜVENÇ, Aziz DENİZ ve Mehmet Şirin MERAL’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Belediyemize Hukuki olarak; Ne kadar dava açıldığı, açılan bu davaların maddi olarak yükünün belirlenmesi ayrıca; önümüzdeki süreçte bu davaların asgariye indirilmesi çalışmaların yapılması için Hukuk Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04.10.2019

KARAR NO:221

 

Meclis Üyesi Servet AKTAŞ, Fırat LAÇİN, Hatice KİYE, Siracettin ÜNLÜ ve Mehmet Şirin OFLAS’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Belediye bütçemizin 2020 ve sonraki yıllarda artırılması ve yatırıma dönük olarak hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesinin çalışmaların yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.10.2019

KARAR NO:222

 

Meclis Üyesi Ayşe MİNAZ, Mizgin BOR, Servet AKTAŞ Mahmut EKİNCİ ve Mehmet Şirin MERAL’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması için Bağımlılık Komisyonuna yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.10.2019

KARAR NO:223

 

İlçemiz sınırları içinde yer alan Seyrantepe mahallesi ille Beyüzümü mahalleri sınırlarında bulunan Averek yolu üzerindeki alanın semt pazarı (mahalle pazarı) olarak tahsis edilmesi konusunda ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiğinden, talebin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna, Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve  Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2019

KARAR NO:224

 

            Tuşba Belediyesi 2020 Yılı İş (yatırım) programı üzerinde meclisimizin 11.10.2019 tarihli birleşiminde yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereği hazırlanan Belediyemiz 2020 yılı İş (yatırım) programının ekte yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.