2019 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

2019 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM                              

Belediye Meclisinin 2019 Aralık Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/12/2019-10:00

                                                                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.11.2019 tarih ve 288 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Eski Erzurum yolu, ada: 711 ve 28-29 parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 7.050.00 m2  “Mesut ÖZİL Nizami Futbol Sahasının”  kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü’nün 22.11.2019 tarih ve 1530 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi uyarınca, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Azad GÜLENGÜL’e ödenecek maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü’nün 22.11.2019 tarih ve 1531 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizde  çalışan  Sözleşmeli personelin 2020 yılı ücret tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü’nün 22.11.2019 tarih ve 1532 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizde  çalışan  Sözleşmeli personelin ek ödeme ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih ve 226 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba Belediye Başkanlığının 2020 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilmesi hususunun görüşülmesi .

7-Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 228 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye girişi ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

8- Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 229 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi; mahalle muhtarlarıyla, ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülmesi ve detaylı bilgi edinmesi hususunun görüşülmesi ,

9- Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 231 sayılı kararı ile Kadın Komisyonuna havale edilen; İlçemiz mahallelerinde maddi durumu iyi olmayan, çocuklarının çok olduğu ve ekmek yetiştirmekte zorluklar çektiklerini belirten bayanlarımızın ve Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, estetik açıdan da kent görünümüne uyum sağlayacağı ortak noktalara ayaklı tandırların yapılması hususunun görüşülmesi ,

10- Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 232 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 233 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen;  Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

 

12- Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 234 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 235 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması için gerekli çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 236 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 237 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 240 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Kentimizde deprem toplanma alanlarının tespit edilmesi, mevcut alanların yeterliliğinin değerlendirilmesi ve olası bir depreme hazırlıklı duruma getirilmesi hususunun görüşülmesi ,

17- Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 241 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde bulunan seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunun görüşülmesi ,

18- Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarih ve 242 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunları bulunmaktadır. Kent pazarlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi ,

19- Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarih ve 244 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye bütçemizin 2020 ve sonraki yıllarda artırılması ve yatırıma dönük olarak hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesinin çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarih ve 245 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarih ve 246 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;   Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2904-2905-2906 kayıtlı taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır . Taşınmazlarda 7 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi,

                             

 

 

 

           Azad GÜLENGÜL                                                                                                      

                        Belediye Başkan V.