2021 Mayıs Ayı Karar Özeti

2021 Mayıs Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:17.05.2021

KARAR NO:113

İmar Komisyonu;  Kaçak yapılaşmanın henüz içinden çıkılamaz hale getirilmediği, Van Gölüne kot yüksekliği açısından hakim olan, zemin değerleri çok güçlü olan, ve mevcut imar planlarında geniş yollara sahip, büyük parsellerden oluşan Kalecik Bölgesine revizyon yapılması ile ilgili Önergenin İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:17.05.2021

KARAR NO:114

Tuşba Belediyemiz tarafından, Van İli, Tuşba İlçesi, Mollakasım Mahallesi 120 Ada ve 269 Parsel numaralı 74.479,87 m2’ lik taşınmaz, Mollakasım Mahallesi 169 Ada ve 1 Parsel numaralı 93.924,60 m2’ lik taşınmaz, Mollakasım Mahallesi 189 Ada ve 1 Parsel numaralı 82.867,94 m2’ lik taşınmazların Turizme kazandırmak, Kamu yararı ve yöre halkının yararı gözetilerek, Hem Van Gölünü hem de Tuşba’mızı dünyaya tanıtmak amacıyla, Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Tuşba Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:17.05.2021

KARAR NO:115

Van/Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi ada; 0 parsel; 153’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:17.05.2021

KARAR NO:116

Van/Tuşba İlçesi İskele Mahallesi ada; 690 parsel; 8’de kayıtlı imar planında park alanı olarak geçen taşınmazının, 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple Kanun hükümlerince iptaline veya kaldırılmasına karar verilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar  ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:17.05.2021

KARAR NO:117

Van/Tuşba İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada; 0 parsel; 182’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:17.05.2021

KARAR NO:118

Ekli 13/04/2021 tarih 3462 sayılı dilekçe ile vatandaş taşınmazında bulunan park ve yolların 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple kanun hükümlerince iptali ve terkinine karar verilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:17.05.2021

KARAR NO:119

                Belediyemizin 2020 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.         

KARAR TARİHİ:17.05.2021

KARAR NO:120

İlimiz Tuşba İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, 87 pafta, 1137 ada ve 133 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 946,38 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, komisyon kararı doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:121

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi uyarınca, Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonu adı ile yeni bir ihtisas komisyonun kurulması uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:122

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi uyarınca, kurulan Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonu üyeliğine; Belediye Meclis Üyesi Aziz DENİZ, Enver ERGİNYÜREK, Pakize DEMİR ve Servet AKTAŞ’ın seçilmesi uygun görülmüştür. 

Komisyon üyelerinin belirlenmesinden sonra Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılması için verilen önergenin Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin Park ve Bahçeler müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:123

Belediye Meclis Üyesi Havva DURAN ve Hatice KİYE’nin Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarihli birleşiminde meclise verdiği önergede; Pandemi süreci nedeniyle merkez mahallelerde ve kırsal mahallerde mağduriyet yaşayan bayanların tespitlerin yapılarak onlara ulaştırmak adına hijyen paketi hazırlayıp verilmesi için Kadın Komisyonuna çalışma yetkisinin verilmesi ile ilgili önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Kadın Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:124

Abdurrahmangazi Mahallesi 709 ada 2 parsel nolu taşınmazının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan Belediye Hizmet Alanının değiştirilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:125

Mahkeme kararı sonrasında idaremizce yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, eski 558 nolu taşınmazın ifrazı ve kadastro yenileme işlemi sonucunda oluşan: 142 ada, 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30 nolu parseller; 141 ada, 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 nolu parseller ile 110 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 nolu parselleri kapsamaktadır. Mahkeme kararında imar planında bulunan 12 metrelik imar yolunun 559 nolu taşınmazı etkilediği ve taşınmaz malikinden muvafakat alınmadan yapıldığı gerekçesiyle söz konusu plan iptal edilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak; iptal edilen imar planında bulunan 12 metrelik imar yolu kadastro sınırlarına göre ve 559 nolu taşınmazı etkilemeden yeniden düzenlenmiştir. İmar planında yapılaşma koşulları, fonksiyonlar ve 10 metrelik imar yolları aynen korunmuştur.

65183751 teklif numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait dosya evrakları ile birlikte ekte sunulmuştur. Talebin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:126

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin “Seyrantepe ” mahallesinde özellikle halkın talebi üzerine park yapılmasına dönük çalışma yürütülmesi hususundaki komisyon çalışmalarının devam edilmesi nedeniyle rapor sunmadıkları; çalışmalar tamamlandıktan sonra ileriki zamanlarda ihtiyaç duyulması halinde yeniden meclis gündemine alınmak üzere bu maddenin meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.       

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:127

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sonuçlara sebep olacağı ile ilgili hususta komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:128

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir konusunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:129

Kadın Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:131

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:132

          Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilçemizde yer alan fakır mağdur ailelerin tespiti ve bu ailelere ne gibi yardımlar yapılabilir konularında gerekli çalışmaların yapılması hususunda, raporun komisyonda geldiği şekilde uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:133

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan otogar kavşağı ile üniversite arasındaki boş parsellerde bulunan gelişigüzel dökülmüş hafriyatların düzeltilmesi hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:134

Araştırma Geliştirme ve Temel Hakları Komisyonuna havale edilen; Bölgemize uygun sebze ve meyveler ile bostancılık kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:135

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar sağlanması ve ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:136

Eğitim Gençlik ve Spor havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarının yapılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:137

Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Ekosistemi düzenleyen önemli faktörlerden birisi de solucan gübresidir. Bu gübre içerisinde barındırmış olduğu faydalı bakteri ve mikroorganizmalarla verimsiz ve ölmüş olan toprağın yeniden hayat bulup canlanmasına ciddi bir katkı sağlar ve ekosistemi dengeler. Solucan gübresi hakkında ARGE çalışmalarının yapılıp bu konuda halkın bilgilendirilmesi hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:138

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen;Bahar mevsimin gelişi beraberinde üretim yapmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri domates fidesi ekimdir. Hem üretimi teşvik etmek hem de halkımızı bu ve benzeri konularda bilinçlendirmek için uygun maliyetle domates temin edilip Tuşba yöresine dağıtımı sağlanırsa faydalı olacaktır. Bu ve benzeri konularda çalışmalar yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:139

          Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi ile ilgili komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:140

  • havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:141

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması konularında Komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:18.05.2021

KARAR NO:142

Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz mahallelerinde imara uygun olmayan yapıların hukuksal boyutun tespitinin yapılması hususunda, Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.