2020 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

2020 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

 

Belediye Meclisinin 2020 Eylül Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/09/2020-10:00

                                                                                 

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve 172 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba Belediyemize ait Şemsibey Mahallesi Eski Erzurum yolu, 28-29 nolu parselde kayıtlı 7.050  m² alana sahip ‘Mesut ÖZİL Nizami Futbol Sahası’nın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca “Tuşba Belediyesi Mesut ÖZİL Ergençler Spor Tesisleri” olarak isimlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.08.2020 tarih ve 224 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Ada:8 Parsel:48 nolu taşınmazın terkinden oluşan parka tescilli alanda yapılması düşünülen Pazar Alanına ilişkin imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.08.2020 tarih ve 263 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Kalecik Toki Yolu Üzerinde bulunan ve 30 metrelik imar yoluna cephesi olan 2681 ada 5 ve 6 nolu parsellerde ticari kullanım yapılması için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.maddesine göre değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün 27.08.2020 tarih ve 264 sayılı yazıları ile gündeme alınan “Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin” görüşülmesi.

6- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.08.2020 tarih ve 468 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 2020 bütçesinde Tuşba Kent A.Ş. personel ödemeleri için ayrılan 7.310.130,31 TL’ nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçesine aktarılması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 139 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel: 321 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen konut alanı, kısmen yol kısmen de ibadet yeri olarak planlanmıştır. Taşınmazın güneyinde bulunan konut imar adasına 10 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 141 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; İmar Plan Notlarının Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2 hükmünde yapılan değişiklik Van Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanmış ve Van Büyükşehir Belediyesinin 12/04/2020 tarih ve E.63113 sayılı yazısı ile tarafımıza ulaşmıştır. Plan notunda yapılan değişiklik 29.04.2020 01.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup askı süresince bir adet itiraz yapılmıştır. İtirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 142 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski 51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddesi gereğince görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 143 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta: K50C23C1A, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas (nakıs) taşınmazının, Naif OLCAY’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 147 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye girişi ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 148 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 150 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 151 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak,  bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması  hususunun görüşülmesi ,

15- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 152 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan kadınların erkeklere oranla eğitimde ve sosyal hayatta dezavantaj durumda olmasının sebeplerini araştırmak, kadınların toplumda daha fazla yer edilmelerini sağlayıp avantaj duruma getirmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 153 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli rehabilitasyon çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi

17- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 154 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklı olarak badem ağacı  yetiştirmek ilçemizde hem ekonomi olarak hem de farklı bir çeşitlilik oluşturmak açısından vatandaşa yeni bir kazanç olması açısından ve bu konuda müsait mahallerimizde fizibilite çalışmaları yapmak ve bu konuda Tuşba halkını bilinçlendirmesi hususunun görüşülmesi ,

18- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 155 sayılı kararı ile Kadın Komisyonuna havale edilen; Toplumun en temel yapı taşı olan aile kavramının güçlendirilmesi, aile içi anlaşmazlıkların ve şiddetin yok edilmesi, aile olmanın kazandırdığı güç ve imkanları keşfetmek, sorumluluk sahibi ve hak-hukuk gözeten aile bireyleri yetiştirmek, evlilik kararı almış veya almak üzere bir yola çıkmış kişilerin evlilikte oluşabilecek sorunları henüz ortaya çıkmadan çözümleyebilmesi, çiftlere problemlerle başa çıkma yöntemleri kazandırması ve çiftleri evlilik sonrası yaşayacakları hayata hazırlamak amacıyla “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmesi hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 156 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 137 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 137 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunun görüşülmesi ,

22- Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 137 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı