2018 Kasım Ayı Karar Özetleri

2018 Kasım Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 05.11.2018

KARAR NO:308

 

          İlimiz Van, Tuşba ilçesi,  Polatoğlu Mahallesi Ada; 472, parsel; 71’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 533,00  m²  arsa taşınmazın satışı ile ilgili alınan meclis kararında sehven“Bala KARATAŞ” olarak belirtilen taliplinin isminin “Bali KARATAŞ” olarak düzeltilmesi ve 4706 sayılı Kanunun 5’nci maddesine göre 533,00 m²  arsa taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür. oy çokluğu ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 05.11.2018

KARAR NO:309

 

Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2019 yılına ait vergi, harç ve belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı gelirlerin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 05.11.2018

KARAR NO:310

 

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen;  Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, sarımehmet barajından gelen karasu akarsuyunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize ne tür faydası ve yardımı dokunacağını, ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması ve araştırılması hususunda komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzenlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2018 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 05.11.2018

KARAR NO:311

 

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz kadınlarının ekonomi sıkıntılarla gelen, psikolojik sorunlar ile başlayan, boşanma, evden kaçma vakaları, intihara teşebbüs, ölümlü vakaları yaşanması ile alakalı; Belediyemiz Meclis komisyonunun kadınlarımız üzerinde baş gösteren sorunlar, oluşabilecek olumsuz durumlar, sonuçları ve çözüm önerileri ile ilgili araştırma yapması, söz konusu kadınlarımızın bireysel tespiti, olumsuz vakalar karşısında hayata geçirilecek önleyici, engelleyici, devamında motivasyonu artırıcı projeler geliştirilmesi hususunda komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzenlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2018 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 06.11.2018

KARAR NO:312      

 

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyemizin, Türkiye’de Turizm Belediyeler Birliğine üye olması hususunda komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2018 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 06.11.2018

KARAR NO:313

 

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Taşınmazda talep edilen plan değişikliği üst ölçek planda değişiklik gerektirdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyası Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 11.06.2018 tarih ve 212 sayılı kararı ile kabul edildiği ve 10.08.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir.3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için söz konusu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunda komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzenlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2018 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür .

           

KARAR TARİHİ: 06.11.2018

KARAR NO:314

 

İmar ve Şehircilik  Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın da bulunduğu Özalp yolu üzerinde yapılacak yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebi ile ilgili hususta komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzenlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2018 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.11.2018

KARAR NO:315

 

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kalecik Mahallesi Ada:2681,  Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebi ile ilgili  hususta komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzenlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2018 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 06.11.2018

KARAR NO:316

 

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:24-25-2330 numaralı taşınmazlarda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 11.06.2018 tarih ve 210 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 10.07.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından  plan değişikliğinin 09.08.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinde özel eğitim alanı ve konut alanı planlanmıştır. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,10  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunda komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzenlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2018 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür .         

 

KARAR TARİHİ: 06.11.2018

KARAR NO:317

 

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2261 numaralı taşınmazda kadastro sınırlarına göre yeniden düzenleme yapılarak iki adet ‘ 7 m’ lik yol’ planlanması için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,11  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunda komisyonun Ekim ayı meclis toplantısında bütçe görüşmeleri üzerinde çalışmalar yapıldığından rapor düzenlenmediği; bu itibarla komisyon çalışmalarının Kasım 2018 ayında yapılarak düzenlenecek raporun meclis başkanlığına sunulması uygun görülmüştür .   

 

KARAR TARİHİ: 06.11.2018

KARAR NO:318

 

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1325, Parsel:17 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 13.07.2018 tarih ve 278 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 03.08.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.09.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğunun sağlanması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .