2018 Mayıs Ayı Karar Özetleri

2018 Mayıs Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 07.05.2018         

KARAR NO:130

 

            Belediyemiz 2017 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi 2. ve 3. fıkraları uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 07.05.2018         

KARAR NO:131

        

Kalecik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kalecik TOKİ’nin, Belediye Kanununun 9.maddesi gereğince “ 15 Temmuz Mahallesi” adıyla yeni bir mahalle oluşturulması talebin incelenerek rapora bağlamak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 07.05.2018         

KARAR NO:132

 

Denizli İli Pamukkale İlçe Belediyesi  ve Van Tuşba İlçe Belediyemizin kardeş belediye olması ile ilgili hususun müzakeresi neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “p” bendi çerçevesinde ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirilmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek üzere Belediyemiz ile Denizli İli Pamukkale  ilçe Belediyesinin kardeş belediye olmasına; oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.05.2018         

KARAR NO:133

 

Gaziantep İli Şahinbey İlçe Belediyesi  ve Van Tuşba İlçe Belediyemizin kardeş belediye olması ile ilgili hususun müzakeresi neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “p” bendi çerçevesinde ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirilmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek üzere Belediyemiz ile Gaziantep İli Şahinbey ilçe Belediyesinin kardeş belediye olmasına; oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2018         

KARAR NO:134

 

Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi  Ada:710, Parsel:26 numaralı taşınmazda  planlanan 7 metrelik imar yolunun 5 metre güneye kaydırılması için hazırlatılan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2018         

KARAR NO:135

 

Tuşba İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan cezaevlerinde yatmakta olan gençlerimiz ve çocuklarımızın topluma kazandırılması, faydalı hale gelmesi, Sporcu kimliklerinin ortaya çıkması ve bu alanda eğitim almaları ve önlerinin açılması için yapılmış çalışmalar ve yapılabilir çalışmaların araştırılması, Mayıs ayının gelişiyle birlikte 19 Mayıs Gençlik Bayramı ile alakalı ve 15 Temmuz Şehitleri Maraton Koşusunun uygulabilirliğinin araştırılması ve bu koşunun yapılma koşullarının belirlenmesi hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.           

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2018         

KARAR NO:136

                       

Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespiti edilmesi ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.05.2018         

KARAR NO:137

 

Tuşba İlçemizde erken yaşta  kız çocukların evlendirilmesine yönelik  Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü  tarafından, merkez ve kırsal mahallerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde  daha  sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza  bu konuda daha faydalı olabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili, Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun Kadın ve Aile Hizmetleri  Müdürlüğü aracılığıyla Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı yazışmaların tamamlanması amacıyla komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KARAR TARİHİ: 08.05.2018         

KARAR NO:138

         

Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2018         

KARAR NO:139

 

            Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin, Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına vermiş oldukları önerge ile gündeme alınan; Ağartı mahallemize Mollakasım mahallesi, Alaköy mahallesi ve Özyut mahalleleri güzergâhlarından ulaşımı sağlayan asfalt ve asfalt olmayan yolların kısım kısım resmileştirilmemiş, kadastro paftalarına işlenmemiş yol güzergâhları bulunmaktadır. Bu güzergâhların imar müdürlüğümüzce tespiti yapılarak imar komisyonunca çalışılıp resmiyetinin sağlanması ile ilgili verdiği önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;        Konunun İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2018         

KARAR NO:140

 

İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve Hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, Konu ile ilgili çalışmalar tamamlandığından meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2018         

KARAR NO:141

 

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2018         

KARAR NO:142

 

İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli deprem ve doğal afetinden sonra halka barınma amacıyla dağıtılan tüm çadır ve konteynır, Mevlana evleri ve hayvan barınağı için verilen çadırların bir sonraki herhangi bir afet durumunda halkımızın yararına tespitinin yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2018         

KARAR NO:143

 

İlçemizdeki engellilerin eğittim ve okullaşma durumunun araştırılması, tespit edilen engellilerin anasınıf, ilk, orta ve lise durumlarının araştırılıp devamının sağlanması hususunda komisyon çalışmalarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2018         

KARAR NO:144

 

Tuşba ilçemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin üretilmesinin yaygınlaştırılması, Halka yeni tarımsal ürün olarak tanıtıp halka sunulması, üretilmesi planlanan ürünlerin araştırılıp pazarının ve satışının araştırılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen raporların yeterli görüldüğünden; konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2018         

KARAR NO:145

 

            İlimizde bulunan ticaret odası ve ticaret borsası gibi kurumların ilimiz ekonomisine katkılarının araştırılması  hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 09.05.2018         

KARAR NO:146

 

Belediye Kanununun 76. Maddesi gereği Belediyemiz tarafından kuruluşu gerçekleştirilen ve kendi meclisinde onaylanan Tuşba Kent Konseyi Yönetmeliğinin kabulüne,  oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:148

 

Belediyemizin, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.04.2018 tarih ve E.13 sayılı yazılarına, Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Onarım harcama kalemine ödenek aktarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sürekli işçilerin ücretleri ödenek bütçesinden 1.500.000,00 TL’nin aktarılması, Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.05.2018 tarih ve E.189 sayılı yazıları ile teklif edilmiştir.

Bu duruma göre.

 

EKSİLEN

46.65.17.05- 01.1.2-05-  013101 Sürekli işçilerin ücretleri ödeneği: 1.500.000,00 TL

                                                                                  Toplam: 1.500.000,00 TL

 

AKTARILAN

46.65.17.37.-04.1.1.-05- 038901 Diğer Taşınmaz.Yap.Bak.ve Onarım: 1.500,000,00 TL

                                                                                        Toplam: 1.500.000,00 TL

 

            Yukarıda belirtilen harcama kalemleri arası ödenek aktarılması uygun görülmüştür.

 

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:149

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden Mehmet UTKU’nun  istifası ile boşalan komisyonlara komisyon üyesi olarak Meclis üyesi  Fevzi KARATAŞ’in seçilmesine; Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu  üyeliğinden Çetin EBİNÇ’in  istifası ile boşalan komisyonlara komisyon üyesi olarak Meclis üyesi  Salih TETİKOĞLU’nun  seçilmesine  karar  verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:150

 

Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın da bulunduğu Özalp yolu üzerinde yapılacak yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebi  ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

 

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:151

 

Kalecik Mahallesi Ada:2681 Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:152

 

Tuşba İlçesi Melen Mahallesi Ada/Parsel:642/25, Ada/Parsel:648/6, Ada/Parsel: 647/1 numaralı taşınmazlar için hazırlatılan UİP-21010,5  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:153

 

             Türkiye’nin Uluslar arası alanlarda temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ortak miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması amacıyla kurulmuş olan Tarihi Kentler Birliği’ne, belediyemizi temsil etmek üzere belediye meclis üyesi Necla ORBAYİ asil üye olarak, Mustafa KARTAL ise yedek üye olarak seçilmeleri uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:154

 

Meclis Üyesi M.Fehim OFLAS’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddesine istinaden Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak üzere Hukuk Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Hukuk Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:155

 

            Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2018 yılına ait vergi, harç ve belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün cetvelinde bulunan (Konut ve İşyeri inşaat harcı)’nın 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (f) bendi uyarınca tabloda yazılı olduğu gibi kabulüne,   oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:156

 

Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 61 sayılı kararının iptal edilerek,  Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlanan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün müstakil müdürlük olarak devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:157

 

Meclis Üyesi Necmettin ARSLANTOSUN’un, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Engelli Komisyonu olarak Diyaliz hastaları ve engelli yatalak olan kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda çalışma yapılması için Engelliler Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;          Önergenin Engelliler Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:158

 

Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ ve İsmet TAN’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçemiz Turizm, Sanayi, aynı zamanda da bir tarım kentidir. Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, sarımehmet barajından gelen karasu akar suyunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize ne tür faydası ve yardımı dokunacağını, ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması ve araştırılması için Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:159

 

Meclis Üyesi Necla ORBAYİ’nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırları içerisinde meydana gelecek herhangi bir deprem ve afet olayında deprem ve afet toplanma alanlarının olup olmadığının araştırılması için Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;     Önergenin Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:160

 

Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması için Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilerek, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 11.05.2018         

KARAR NO:161

 

            Belediyemizin 2017 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca aşağıda yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne,

                           

                                A- GİDER  BÜTÇESİ

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇESİ

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

27.896.593,19

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.

17.542,44

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

1.944.619,34

05

Çevre Koruma Hizmetleri

8.121.516,82

06

İskân ve Toplum Refahı Hiz.

1.882.223,80

08

Dinlenme Kültür ve Din Hiz.

298.614,41

 

                     GENEL TOPLAM

40.161.110,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  B-GELİR  BÜTÇESİ                          

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇESİ

 

01

Vergi Gelirleri

4.267.585,51

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

142.114,79

05

Diğer Gelirler

37.534.039,89

 

                     GENEL TOPLAM

41.943.740,19

 

           

         

 

 

 

 

 

 

   Gereği için Meclis kararı ve komisyon raporunun bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Mayıs 2018 Ayı Toplantısının 11/05/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.