2021 Ekim Ayı Karar Özeti

2021 Ekim Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:05.10.2021

KARAR NO:259

Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:-, Parsel:1847 Maliye Hazinesine ait taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Van Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2021 tarih ve 207 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 13.09.2021 tarihinde kesinleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile Cami Alanı olarak planlanması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine, oy çokluğu ile karar verildi.

 KARAR TARİHİ:05.10.2021

KARAR NO:260

İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususlarının araştırılması için önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.10.2021

KARAR NO:261

Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi ile ilgili önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.10.2021

KARAR NO:262

İlçemiz sınırları içerisinde 25.09.2021 tarihinde meydana gelen su taşkınlarından dolayı etkilenen mahallerimizdeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kurumlar ve belediyemizce nelerin yapıldığı ve yapabileceklerinin değerlendirilmesine ilişkin önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine, oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.10.2021

KARAR NO:263

            Tuşba Belediyesinin 2022 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Performans ve İş Programının 5393 Sayılı Kanunun 41. Maddesi ve 18.Maddesinin (a) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.10.2021

KARAR NO:264

          Tuşba Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın bütçe tahminleri 5393 Sayılı Kanunun 18.Maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.10.2021

KARAR NO:265

          Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2021 tarih ve E-837053-246.02-1406474 sayılı yazıları ile Van Van İli Gürpınar-Gevaş Karayolu güzergahında Gürpınar ilçe merkezinin batısında bulunan 3.943 Dekar büyüklüğündeki alan Van Tarıma Dayalı ihtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak kesinleştirilmiştir. Tarıma Dayalı ihtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’nin 18.maddesinin 3.Fıkrası gereğince, yeri kesinleşen Van Tarıma Dayalı ihtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi (Van TDİOSB)’nin kuruluşuna belediyemizin %6 ile iştirak etmesine ve müteşebbis heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Salih AKMAN asıl üye ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Harun ALDAŞOĞLU’nun Yedek üye olarak görevlendirilmesine; Oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ:07.10.2021

KARAR NO:266

          Başkanlık makamına, Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 adet Arazi Binek Araç ile 1 adet Pick-up Kamyonetin satın alınması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:07.10.2021

KARAR NO:267

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde başlattığı ve halihazırda ilimizdeki çalışmalar tamamlanarak devreye alınan MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesinin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve ücret tarifesinde belirtildiği şekilde ücretlendirilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.10.2021

KARAR NO:268

Van Gölü kıyısından yeterince yararlanmak, gölden faydalanma oranına katkı sağlamak, göl kıyısında kullanılabilir alanlar oluşturmak ve bu eksikliği gidermek amacıyla “Tuşba Belediyesi Ayanıs Halk Plajı” projemizin uygulanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından tarafımıza hibe edilecek olan 500.000,00 TL Mali Yardım talebinin kabulüne; oy birliği ile karar verildi

KARAR TARİHİ:08.10.2021

KARAR NO:270

Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.10.2021

KARAR NO:271

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişikler komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde Halkın sorunlarının saptanması, Sosyal hizmetleri açısından amaçların belirlenmesi ve bu konularda belediye ile halkla buluşturmasını sağlamak için mahallelerde toplantı yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.10.2021

KARAR NO:272

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması amacıyla çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.  

KARAR TARİHİ:08.10.2021

KARAR NO:273

          Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.10.2021

KARAR NO:274

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar sağlanması ve ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:11.10.2021

KARAR NO:275

          Engelliler Komisyonuna havale edilen;İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:11.10.2021

KARAR NO:276

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:11.10.2021

KARAR NO:277

Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.10.2021

KARAR NO:278

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde fındık ekimi ve yetiştirilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak bölge halkının bu konuda bilinçlendirilmesi ve bugüne kadar dağıtılarak, ekimi sağlanan ceviz ve bademlerin ne durumda olduğunun takibinin yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.10.2021

KARAR NO:279

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmaları  ne aşamada olduğu, aşılamanın yaş gruplarına göre dağılımı ve vatandaşı aşıya teşvik edecek çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.10.2021

KARAR NO:280

Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.10.2021

KARAR NO:281

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde bulunan okullardaki dar gelirli öğrencilere belediyemizce ne gibi yardımların yapılabileceği hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.10.2021

KARAR NO:282

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılacak olan imar planlarının kentsel dönüşüme olan etkilerini ve büyükşehirlerdeki örneklerini araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:13.10.2021

KARAR NO:283

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064 ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazların satılıp, satılmayacağı hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:14.10.2021

KARAR NO:284

5393 Sayılı Kanunun 41. Maddesi ve 18.Maddesinin (a) bendi uyarınca; 2022 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Performans ve İş Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:15.10.2021

KARAR NO:285

İlçemizde Kent Estetiği açısından yapılacak olan çalışmalara ilişkin önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.