2017 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

2017 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

 

  KARAR TARİHİ : 03.07.2017         

  KARAR NO:133

 

İlimiz Tuşba ilçesi Aköprü Mahallesi Pafta; 60, Ada; 1268,  parsel; 22’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 332,59 m²  ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

   

  KARAR TARİHİ : 03.07.2017         

  KARAR NO:134

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis üyeliğinin sona ermesi başlıklı 29.maddesi ile Belediye Çalışma yönetmeliğinin 9/A maddesinde yazılı olan ‘Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar  verilir.’ Hükümleri gereğince Belediye Meclisinin 2017 yılı mayıs ayı toplantısına 5 (Beş) gün süre ile katılmadığı tespit edilen Meclis Üyesi Sahire YAMAN’ın savunmasının alınmasına konu edilen Meclis toplantılarına işleri dolayısıyla il dışında bulunması nedeniyle katılamadığını yazılı beyanı üzerine mecliste yapılan görüşme ve değerlendirmelerden sonra yapılan oylamada; bundan sonra yapılacak toplantılara düzenli olarak katılması konusunda Belediye Meclis üyesi Sahire YAMAN’ın  uyarılmasına,  oy birliği ile karar verildi.

 

  KARAR TARİHİ : 03.07.2017         

  KARAR NO:135

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis üyeliğinin sona ermesi başlıklı 29.maddesi ile Belediye Çalışma yönetmeliğinin 9/A maddesinde yazılı olan ‘Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar  verilir.’ Hükümleri gereğince Belediye Meclisinin 2017 yılı mayıs ayı toplantısına 5 (Beş) gün süre ile katılmadığı tespit edilen Meclis Üyesi Ceylan ÇALIKİYAT’ın savunmasının alınmasına konu edilen Meclis toplantılarına doğum yapması nedeniyle katılamadığını yazılı beyanı üzerine mecliste yapılan görüşme ve değerlendirmelerden sonra yapılan oylamada; bundan sonra yapılacak toplantılara düzenli olarak katılması konusunda Belediye Meclis üyesi Ceylan ÇALIKİYAT’ın  uyarılmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

  KARAR TARİHİ : 04.07.2017         

  KARAR NO:136

 

            Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen ücret tarifesinde teklif edilen; “Ada veya Parsel Bazlı Plan Tadilat ve Mevzu İmar’ başlıklı işlemlerde ‘inşaat alanı artarsa her m2 için’ ibaresine göre konut alanlarında belirlenen 18.00 TL, ticari alanlarda 35.00 TL, konuttan ticariye dönüşte ise 10.00 TL olarak belirlenen katsayıların kaldırılıp sadece alan büyüklüğüne göre sabit ücretlendirilmesi ve sabit ücretlendirmenin eski tarifedeki haliyle devam edilmesi” ayrıca ‘imar durumu’ başlıklı tarifede ‘geçici ruhsat’ işlemlerinde sabit 150,00 TL alınması ve ‘ihdas’ işlemleri Tuşba Belediyesi adına gerçekleştirildiği için ihdas işlemlerinden de imar durumu harcı alınmaması’ uygun  görülmüştür.

 

 

 

 

 

  KARAR TARİHİ : 04.07.2017         

  KARAR NO:137

 

Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

          Gereği için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne bir suretinin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

  KARAR TARİHİ : 04.07.2017         

  KARAR NO:138

           

Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususta komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

  KARAR TARİHİ : 04.07.2017         

  KARAR NO:139

 

Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği, sporcu potansiyelinin araştırılması,  ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

  KARAR TARİHİ : 05.07.2017         

  KARAR NO:140

 

            İlçemizde ikamet eden 3–6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

  KARAR TARİHİ : 05.07.2017         

  KARAR NO:141

 

Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesi uygun  görülmüştür.

           

  KARAR TARİHİ : 05.07.2017         

  KARAR NO:142

 

İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı,  bunların işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri ile hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması ile ilgili hususta komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun  görülmüştür. 

        

 

 

 

 

  KARAR TARİHİ : 05.07.2017         

  KARAR NO:143

 

            İlçemiz sınırları dâhilinde Bakıma Muhtaç Yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

  KARAR TARİHİ : 05.07.2017         

  KARAR NO:144

 

Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

  KARAR TARİHİ : 06.07.2017         

  KARAR NO:145

 

Tuşba sınırları içerisinde Erciş Yolu üzerinde bulunan ve bu bölgede yaşayan insanları olumsuz bir şekilde etkileyen Beton Santralleri, Briketçiler, Mermer İşletmecileri, Karoserciler vb. işletmecilere İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının verilmemesi ve yenilenmemesi kararının alınmasına; daha detaylı çalışma yürütülmesi amacı ile komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

  KARAR TARİHİ : 06.07.2017         

  KARAR NO:146

 

Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.07.2016 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP-26193,2 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

  KARAR TARİHİ : 06.07.2017         

  KARAR NO:147

 

Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.07.2016 tarih ve 449 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP-21010,2 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar  verildi.   

 

  KARAR TARİHİ : 06.07.2017         

  KARAR NO:148

 

UİP-15822,9 plan işlem numaralı imar plan değişikliği dosyasının incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. 

 

  KARAR TARİHİ : 06.07.2017         

  KARAR NO:149

 

            İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

  KARAR TARİHİ : 07.07.2017         

  KARAR NO:150

 

            Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı  taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notu ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun  görülmüştür.

           

 

KARAR TARİHİ : 07.07.2017

KARAR NO:153

 

Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korumasının yapılıp yapılmadığının araştırılıp incelenmesi hususundaki çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun belirtilen mahalle ve tarihi alanlarda çalışmalarına devam etmesine;

oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 07.07.2017

KARAR NO:154

 

            Meclis Üyesi Bahattin GÜNEŞ’in verdiği önergede; Tuşba İlçe sınırları içerisinde olan tarımla ilgili çalışmaları komisyonun tespiti için daha önce yapılan buğday ekimi fazla verimli olmadığı, bundan sonra daha önce köy statüsünde olan 59 köyümüzde yapılacak çalışmalarda tarım arazisi olan bazı vatandaşlarla yaptığım görüşmelerde; talepler; nohut, mercimek, mısır vb. ürünlerin ekilmesi için komisyonun ve Tuşba Belediyesi Tarım mühendisi ile birlikte toprağın analizini yapmalarını talep üzerine komisyona yetki verilmesi hususunun görüşülmesi teklif edilmiş, meclisimizce önerge üzerinde yapılan müzakereler  neticesinde; 

            Tuşba İlçe sınırları içerisinde buğday ekimi dışında nohut, mercimek, mısır vb. ürünlerin ekilmesi için gerekli şartların oluşturularak toprağın analizinin yapılması, alanların tespiti ve proje çalışmalarının yapılması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 07.07.2017

KARAR NO:155

 

            Meclis Üyesi İsmet TAN’ın verdiği önergede; Tuşba İlçe sınırları içerisinde bulunan Vangölü sahilinde sahil boyunca ne kadar yapılaşma olduğu bu yapılaşmalar neler olduğu, site, tatil köyü, müstakil yapılaşmalar gibi ne tür yapılaşmalar olduğu bu yapılaşmalar kıyı şeridi, kıyı ve sahil kanununa imar kanununa ve imar planına ne kadar uygun yapılıp yapılmadığına; bu yapılaşmaların ruhsatı olup olmadığını, ne kadar kaçak, ne kadarı ruhsatlı olduğunun araştırılması için İmar ve Şehircilik Komisyonuna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi teklif edilmiş, meclisimizce önerge üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; verilen önergenin reddine oy çokluğu ile karar verildi.