2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ : 02.05.2017
KARAR NO:92
Belediyemiz 2016 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi 2. ve 3. fıkraları uyarınca kabulüne; gereği için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 03.05.2017
KARAR NO:93
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 21. Maddesi uyarınca oluşturulan Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu üyeliğinden Necla ORBAYİ’n istifası ile boşalan komisyon üyeliğine Meclis üyesi Ziya NURSES’in seçilmesine; Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden Ziya NURSES’in, istifası ile boşalan komisyon üyeliğine Necla ORBAYİ’n seçilmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 03.05.2017
KARAR NO:94
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 21. Maddesi uyarınca oluşturulan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine Meclis üyesi Arif OFLAS’ın seçilmesine; Engelliler Komisyonu üyeliğine Salih BAKAN’ın seçilmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 03.05.2017
KARAR NO:95
Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 03.05.2017
KARAR NO:96
İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 03.05.2017
KARAR NO:97
Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korumasının yapılıp yapılmadığı araştırılıp incelenmesi hususundaki komisyon çalışmalarının belirtilen mahalle ve tarihi alanlarda devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 03.05.2017
KARAR NO:98
Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususta komisyonun çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 04.05.2017
KARAR NO:99
Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği, sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında gençlere yönelik maraton koşusu düzenlenmesi halinde İdare marifetiyle gerekli tedbirlerin alınmasına; diğer sportif faaliyetler için çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 04.05.2017
KARAR NO:100
İlçemizde ikamet eden 3–6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 04.05.2017
KARAR NO:101
Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 04.05.2017
KARAR NO:102
İlçemizde halı ve kilim dokuma tezgâhlarının canlandırılıp, Pazar alanı ya da satış yerinin oluşturularak gençleri yönlendirmek; Mahallelerimizde gençlerin yapabileceği başka etkinlik varsa yardımcı olmak adına gerekli incelemenin yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 05.05.2017
KARAR NO:103
İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı ve bunların işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri, hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması ile ilgili hususta yapılan yazışmaların tamamlanması amacıyla komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 05.05.2017
KARAR NO:104
Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti ile ilgili mahalle muhtarlarımızdan gelecek başvuruların değerlendirilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 05.05.2017
KARAR NO:105
İlçemiz sınırları dahilinde Bakıma Muhtaç Yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 05.05.2017
KARAR NO:106
Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı, Tarık AKAY’a ait taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notu ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 05.05.2017
KARAR NO:107
Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:61, Ada: 2055, parsel:2 nolu taşınmaz, 1/1000 uygulama imar planında taks: 0.30, Kaks: 0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. UİP-25499,1 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 06.05.2017
KARAR NO:108
Belediye Meclis Üyesi Yaşar ELGÜN’ün, 02.05.2017 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına grubu adına vermiş olduğu önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması için Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi teklif edilmiş, meclisimizce önerge üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;
Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 06.05.2017
KARAR NO:109
Belediyemizin Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere başarı sırasına göre büyük, orta ve küçük ebatlarda altınla ödüllendirilmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ : 06.05.2017
KARAR NO:110
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017 tarih ve 1165 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz tarafından kullanılan çok amaçlı toplantı salonu ile küçük toplantı salonları zaman zaman talebe binaen vatandaşlarımızın nikâh törenleri için tahsis edilmektedir. Bu tahsislerde belediyemizin elektrik, temizlik vb. giderler oluşmaktadır. Mahalli müşterek hizmetlerin kapsamı dışında olan bu törenlerin gerçekleşmesi amacı ile salonların aşağıda belirtilen bedeller karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (f) bendi ile 59. maddesinin (d) ve (e) bendi uyarınca tahsisinin Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması teklif edilmiştir. Bu duruma göre;
Çok amaçlı toplantı salonu tahsisi : 200.00.-TL (30 Dakika)
Diğer toplantı salonları : 100.00.-TL (30 Dakika)
Meclisimizce İdarenin teklifi yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemiz tarafından kullanılan çok amaçlı toplantı salonu ile küçük toplantı salonları talebe binaen vatandaşlarımızın nikâh törenleri için yukarıda belirtilen ücretler karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (f) bendi ile 59. maddesinin (d) ve (e) bendi uyarınca tahsis edilmesi uygun görülmüştür.