2021 Kasım Ayı Mutat Toplantısı

2021 Kasım Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Kasım Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/11/2021-09:30

                                                                                 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2021 tarih ve 120 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Tuşba Belediye Başkanlığının 2022 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi .

3- Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.10.2021 tarih ve 214 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Van Valiliği ile Belediyemiz arasında imzalanan “Van İlinde Ülke İçi Yerinden Olmuş Kişiler Destek İçin Toplum Yaşam Merkezleri Projesi”  kapsamında 07.11.2020 tarihli hizmet protokolüne ilişkin ek olarak hazırlanan protokolün görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.10.2021 tarih ve 12 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2021 Mali yılı bütçesinin bir kısım harcama kaleminde yeterli ödenek bulunmadığından, ödenek fazlalığı bulunan harcama kalemlerinden ihtiyaç duyulan diğer harcama kalemlerine ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 259 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi  Beyüzümü Mahallesi Ada:-, Parsel:1847 Maliye Hazinesine ait taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Van Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2021 tarih ve 207 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 13.09.2021 tarihinde kesinleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile Cami Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

6-Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarih ve 283 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064 ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazların satılıp, satılmayacağı hususunun görüşülmesi.

 

7-Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 270 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

8-Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 271 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişikler komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde Halkın sorunlarının saptanması, Sosyal hizmetleri açısından amaçların belirlenmesi ve bu konularda belediye ile halkla buluşturmasını sağlamak için mahallelerde toplantı yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

9-Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması hususunun görüşülmesi,

10-Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 273 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

11-Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 275 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

12-Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 276 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

13-Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 277 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı hususunun görüşülmesi,

14-Belediye Meclisinin 12.10.2021 tarih ve 279 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmaları ne aşamada olduğu, aşılamanın yaş gruplarına göre dağılımı ve vatandaşı aşıya teşvik edecek çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

15-Belediye Meclisinin 12.10.2021 tarih ve 280 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

16-Belediye Meclisinin 12.10.2021 tarih ve 281 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde bulunan okullardaki dar gelirli öğrencilere belediyemizce ne gibi yardımların yapılabileceği hususunun görüşülmesi,

17-Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 260 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunun görüşülmesi,

18-Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 261 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi hususunun görüşülmesi,

19-Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 262 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde 25.09.2021 tarihinde meydana gelen su taşkınlarından dolayı etkilenen mahallerimizdeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kurumlar ve belediyemizce nelerin yapıldığı ve yapabileceklerinin değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

20-Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 285 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde Kent Estetiği açısından yapılacak çalışmalar ile ilgili hususunun görüşülmesi,

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı