2020 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

2020 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM     

Belediye Meclisinin 2020 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2020-10:00

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.06.2020 tarih ve 151 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2013 onay tarihli 1/1000ölçekli uygulama imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nin EK-1 gösterimlerine uygun hale getirilmesi teklifi ile 7221 sayılı kanunla birlikte 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine eklenen değişikliklerin imar planında yapılması teklifin görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2020 tarih ve 145 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi  Şemsibey Mahallesi Ada : 720, Parsel : 1024 Saim KANAN adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks : 0.30, kaks : 0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. İlgi dilekçe ile taşınmazlarda 8 metrelik imar yolunun planlanması görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.06.2020 tarih ve 146 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İmar Plan Notlarının Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2 hükmünde yapılan değişiklik Van Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanmış ve Van Büyükşehir Belediyesinin 12/04/2020 tarih ve E.63113 sayılı yazısı ile tarafımıza ulaşmıştır. Plan notunda yapılan değişiklik 29.04.2020 01.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup askı süresince bir adet itiraz yapılmıştır. İtirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 12.06.2020 tarih ve 104 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski 51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddesi gereğince görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 12.06.2020 tarih ve 105 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen;  Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi ada; 1818, parsel; 130’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 591,49 m² İhdas taşınmazının, Mehmet Arif BİLMEZ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 12.06.2020 tarih ve 107 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 82 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe  komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 83 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe  komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2019 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile aynı kanunun 64. Maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi uyarınca görüşülerek karara bağlanması ,

10-  Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02.07.2020 tarih ve E.1412 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İl Sağlık Müdürlüğünde bulunan ihtiyaç fazlası araçların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 237 sayılı Teşkilat Kanununun 10 maddesi gereğince, 5393 sayılı Belediye kanunun 18.maddesi uyarınca görüşülmesi,

11- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.06.2020 tarih ve 142 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, k50c17c-3c, pafta, 2395 ada ve 11 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 79,15 m² ihdas taşınmazının, Fariz TOKENMİŞ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.06.2020 tarih ve 143 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi Ada:0, Parsel: 2930 numaralı 34.430.33 m2’ lik kısmını “Belediye İş Makineleri Garajı” olarak kullanılmak üzere tahsisinin görüşülmesi,

13- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.06.2020 tarih ve 144 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi 2. Etap İskele sahil bandı üzerinde bulunan, 1 adet bay WC, 1 adet bayan WC, giriş ücretinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.Belediye Hizmetleri Karşılığı Alınacak Bedeller ile Tarifeye Bağlı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (f) bendi uyarınca görüşülmesi,

14- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.06.2020 tarih ve 131 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta: K50C23C1A, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas (nakıs) taşınmazının, Naif OLCAY’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 10.06.2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar  komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, Şemsibey Caddesi, 2. Etap Sahil Bandında bulunan Bisiklet, Trambolin ve Telefon Şarj Cihazının kiraya verilmesi, temizliği, güvenliği, bakımı vb. nitelikteki ihtiyaçları dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için; Trambolin oyun cihazı için, 5 dakikalık oyun ücreti, Bisiklet kullanımı için 1 saatlik kira ücreti ve Telefon Şarj Cihazı için 30 dakikalık kiralama ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 10.06.2020 tarih ve 89 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye girişi ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

17- Belediye Meclisinin 10.06.2020 tarih ve 90 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 10.06.2020 tarih ve 91 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 11.06.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dâhil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 11.06.2020 tarih ve 94 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 11.06.2020 tarih ve 100 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak,  bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması  hususunun görüşülmesi ,

22- Belediye Meclisinin 12.06.2020 tarih ve 110 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan kadınların erkeklere oranla eğitimde ve sosyal hayatta dezavantaj durumda olmasının sebeplerini araştırmak, kadınların toplumda daha fazla yer edilmelerini sağlayıp avantaj duruma getirmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 12.06.2020 tarih ve 110 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli rehabilitasyon çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 12.06.2020 tarih ve 110 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklı olarak baden ağacı ve bahçesi yetiştirmek ilçemizde hem ekonomi olarak hem de farklı bir çeşitlilik oluşturmak açısından vatandaşa yeni bir kazanç olması açısından ve bu konuda müsait yerlerde fizibilite çalışmaları yapmak ve bu Tuşba halkını bu konuda bilinçlendirmesi hususunun görüşülmesi ,

                                                                                 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı