2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

 

KARAR TARİHİ : 06.06.2017

KARAR NO:111

 

Başkan Yardımcısı olarak atanan Meclis Üyesi Necla ORBAYİ’ye belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere aylık ödenek verilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primlerin Belediye Bütçesinden karşılanması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 06.06.2017

KARAR NO:112

 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Uygulama Ücret Tarifesi” konulu teklif yazısındaki hususların incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Sanatkârlar komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 06.06.2017

KARAR NO:113

 

İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta; 87, Ada;808, parsel;8’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 139,99 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 06.06.2017

KARAR NO:114

 

İlimiz Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi Pafta; 189, Ada;698, parsel;80’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 189,30 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ :06.06.2017

KARAR NO:115

 

İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;88, Ada;1816, parsel;3’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 287,02 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 07.06.2017

KARAR NO:116

Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ : 07.06.2017

KARAR NO:117

 

İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 07.06.2017

KARAR NO:118

 

Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korumasının yapılıp yapılmadığının araştırılıp incelenmesi hususundaki çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun belirtilen mahalle ve tarihi alanlarda çalışmalarına devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 07.06.2017

KARAR NO:119

 

Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususta komisyonun çalışmalarına devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 07.06.2017

KARAR NO:120

 

Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği, sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması ve diğer sportif faaliyetler ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 07.06.2017

KARAR NO:121

 

İlçemizde ikamet eden 3–6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 07.06.2017

KARAR NO:122

 

Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ : 07.06.2017

KARAR NO:123

 

İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı, bunların işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri ile hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması ile ilgili hususta komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu itibarla komisyon çalışmalarının devamına karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 08.06.2017

KARAR NO:124

 

Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 08.06.2017

KARAR NO:125

 

İlçemiz sınırları dâhilinde Bakıma Muhtaç Yaşlı dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 08.06.2017

KARAR NO:126

 

Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunda detaylı bir araştırma yapılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 08.06.2017

KARAR NO:127

 

Tuşba İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan eski 111-112 parsel numaralı, Tarık AKAY’a ait taşınmazlar için Van İl Özel İdaresi’nin 01.08.2011 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yapılmak istenen öneri ilave plan notu ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ : 08.06.2017

KARAR NO:128

 

Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:61, Ada: 2055, parsel:2 nolu İdris KURT adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 uygulama imar planında taks: 0.30, Kaks: 0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. UİP-25499,1 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 09.06.2017

KARAR NO:129

 

Belediyemiz Zabıt Müdürlüğünün yukarıda belirtilen teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.06.2017

KARAR NO:130

 

Selimbey Mahallesi Pafta:74, Ada:132, parsel:56 nolu S.S. Babil Evleri Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcutta bulunan ruhsatlı yapılarda çekme mesafelerine uyulmadığından ve ruhsatlı yapılarda yapı kullanma izin belgesi alınması amacıyla çekme mesafelerinde plan notu önerisi talep edilmiştir. UİP-15822,8 plan işlem numaralı taşınmazda talep edilen plan notunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.05.2017

KARAR NO:131

 

Atmaca Mahallesi Parsel:12-17 numaralı taşınmazlarda FARGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., LAVGES ELEKTİRK ÜRETİM A.Ş., NURGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ve SİLİS ELEKTİRK ÜRETİM A.Ş. adına 7 adet Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi yapılacağı ve bunun için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının proje yatırımının daha fazla gecikmesi ve dosyanın tek seferde askıya çıkması için sadece bu dosyaya mahsusen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım Yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.06.2017

KARAR NO:132

 

Van İli Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 1042 ada, 206-33-34-11-12-3-4-5-6-7 numaralı taşınmazların tamamını kapsadığı alan üzerinde Kentsel Tasarım Projesi tamamlandıktan sonra Belediye Başkanlığımızca belirlenen alanlarda hizmet binası inşa etmek üzere 5.000 m2 lik bir alanın Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına tahsisi uygun görülmüştür.