2020 Temmuz Ayı Karar Özetleri

2020 Temmuz Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2020

KARAR NO:111

2013 onay tarihli 1/1000ölçekli uygulama imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nin EK-1 gösterimlerine uygun hale getirilmesi teklifi ile 7221 sayılı kanunla birlikte 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine eklenen değişikliklerin imar planında yapılması teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2020

KARAR NO:112

Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:720, Parsel:1024 Saim KANAN adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazlarda 8 metrelik imar yolunun planlanması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2020

KARAR NO:113

İmar Plan Notlarının Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2 hükmünde yapılan değişiklik Van Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanmış ve Van Büyükşehir Belediyesinin 12/04/2020 tarih ve E.63113 sayılı yazısı ile tarafımıza ulaşmıştır.

Plan notunda yapılan değişiklik 29.04.2020 01.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup askı süresince bir adet itiraz yapılmıştır. İtiraz dilekçesi dosya ile birlikte ekte sunulmuş olup itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 06.07.2020

KARAR NO:114

İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski 51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebine ilişkin raporun, işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

    

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:115

            Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği Tuşba Belediyesi 2019 yılı ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması) ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:116

            Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2019 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca görüşülmesi hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:117

İl Sağlık Müdürlüğünde bulunan ihtiyaç fazlası araçların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 maddesi gereğince, 5393 sayılı Belediye kanunun 18. ve 38. Maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:118

İlimiz Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, k50c17c-3c, pafta, 2395 ada ve 11 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 79,15 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:119

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi Ada:0, Parsel: 2930 numaralı 34.430.33 m2’ lik kısmını “Belediye İş Makineleri Garajı” olarak kullanılmak üzere tahsisinin istenmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:120

Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi 2. Etap İskele sahil bandı üzerinde bulunan, 1 adet Bay WC, 1 adet Bayan WC, giriş ücretinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediye Hizmetleri Karşılığı Alınacak Bedeller ile Tarifeye Bağlı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (f) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:121

Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta: K50C23C1A, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas (nakıs) taşınmazının, Naif OLCAY’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; gereği için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

           

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:122

Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, Şemsibey Caddesi, 2. Etap Sahil Bandında bulunan Bisiklet, Trambolin ve Telefon Şarj Cihazının kiraya verilmesi, temizliği, güvenliği, bakımı vb. nitelikteki ihtiyaçları dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için; Trambolin oyun cihazı için, 5 dakikalık oyun ücreti, Bisiklet kullanımı için 1 saatlik kira ücreti ve Telefon Şarj Cihazı için 30 dakikalık kiralama ücretlerinin belirlenmesi hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği, bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:123  

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyenin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:124

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:125

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.   

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:126

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür

         

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:127

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:128

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan kadınların erkeklere oranla eğitimde ve sosyal hayatta dezavantaj durumda olmasının sebeplerini araştırmak, kadınların toplumda daha fazla yer edilmelerini sağlayıp avantaj duruma getirmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:129

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli rehabilitasyon çalışmaların yapılması hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.07.2020

KARAR NO:130

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklı olarak baden ağacı ve bahçesi yetiştirmek ilçemizde hem ekonomi olarak hem de farklı bir çeşitlilik oluşturmak açısından vatandaşa yeni bir kazanç olması açısından ve bu konuda müsait yerlerde fizibilite çalışmaları yapmak ve bu Tuşba halkını bu konuda bilinçlendirmesi hususunda, komisyonun pandemi süreci nedeni (Belediye meclis üyelerinin karantinada olması)  ile rapor düzenlemediği bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.07.2020

KARAR NO:131

            1- Meclis üyesi Havva DURAN’ın, belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan: Toplumun en temel yapı taşı olan “aile” kavramının güçlendirilmesi, aile içi anlaşmazlıkların ve şiddetin yok edilmesi, aile olmanın kazandırdığı güç ve imkanları keşfetmek, sorumluluk sahibi ve hak-hukuk gözeten aile bireyleri yetiştirmek, evlilik kararı almış veya almak üzere bir yola çıkmış  kişilerin evlilikte oluşabilecek sorunları henüz ortaya çıkmadan çözümleyebilmesi, çiftlere problemlerle başa çıkma yöntemleri kazandırması ve çiftleri evlilik sonrası yaşayacakları hayata hazırlamak amacıyla “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmesi ile ilgili önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

            2- Meclis üyesi Aziz DENİZ, Murat KAÇMAZ ve Pakize DEMİR’in, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan: Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi için deprem ve doğal afet komisyonuna çalışma yapması için yetki verilmesine ilişkin önergenin incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 08.07.2020

KARAR NO:132

            Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi ada; 1818, parsel; 130’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 591,49 m² İhdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 08.07.2020

KARAR NO:134

Belediyemizin Millet Bahçesi olarak uygun görüp Bakanlığa gönderdiği yaklaşık 717.212,87 m2 lik alanın uygun görüldüğü ancak bu alanın içerisinde bulunan iskele mahallesi 711 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın Millet Bahçesi olarak proje alanına dahil edilmesi ve tahsisinin istenmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 08.07.2020

KARAR NO:135

İmar planı Lejand gösterimlerinin düzenlenmesi ile 7221 sayılı kanunla gelen değişikliklerin

imar planımızda yapılması, komisyon kararı doğrultusunda Kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.