2019 Haziran Ayı Karar Özetleri

2019 Haziran Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2019

KARAR NO:88

 

Tuşba İlçesi  Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasında bulunan 8 metrelik kadastro yolunun imar planına işlenmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2019

KARAR NO:89

 

Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan plan değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2019

KARAR NO:90

 

Tuşba Belediyesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’ne (GABB)   üye olmasının kabulüne; oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2019

KARAR NO:91

 

Türkiye’nin Uluslar arası alanlarda temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ortak miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması amacıyla kurulmuş olan Tarihi Kentler Birliğine üyeliğinin devamlılığının sürdürülmesine;

            Birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere belediye meclis üyesi; Fırat LAÇİN asil üye olarak, Hatice KİYE ise yedek üye olarak seçilmiştir. oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2019

KARAR NO:92

 

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2019

KARAR NO:93

 

Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülmesi ve detaylı bilgi edinmesi için yetki verilmesi ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 10.06.2019

KARAR NO:94

 

Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:95

 

          Erken yaşta evliliklerin araştırılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:96

 

          Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:97

 

          Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması hususunda düzenlenen raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:98

 

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların imara uygunluğunun araştırılması hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:99

 

Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, zaman yetersizliğinden dolayı yeteri kadar araştırma yapılamadığı anlaşıldığından dolayı komisyonun çalışmalarına devamı yönünde irade olduğu anlaşıldı. Bu itibarla İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi ve diğer kurumlarla iletişim kurulması, ortak projeler yapılması hususunda komisyon çalışmalarının devamına, oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:100

 

          Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, zaman yetersizliğinden dolayı yeteri kadar araştırma yapılamadığı anlaşıldığından dolayı komisyonun çalışmalarına devamı yönünde irade olduğu anlaşıldı. Bu itibarla Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, zaman yetersizliğinden dolayı çalışma yapılamadığı anlaşıldığından dolayı komisyon çalışmalarının devamına, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:101

 

          Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, zaman yetersizliğinden dolayı yeteri kadar araştırma yapılamadığı anlaşıldığından dolayı komisyonun çalışmalarına devamı yönünde irade olduğu anlaşıldı. Bu itibarla İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, zaman yetersizliğinden çalışma yapılamadığı anlaşıldığından dolayı komisyon çalışmalarının devamına, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:102

 

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması hususunda komisyon üyelerinin kadın dernekleri, kadın kooperatifleri ve aile sosyal politikalar il müdürlüğü ile çalışmalar yapmak için görüş alışverişinde bulunulduğu, kurumlarla görüşülmesi amacıyla komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.       

 

KARAR TARİHİ: 11.06.2019

KARAR NO:103

 

          Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması hususunda, Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 12.06.2019

KARAR NO:104

 

          KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması ile ilgili,  ilgili kurumlara yaptığı yazışmaların tamamlanması, yazışma yapılan kurum yetkilileri ile görüşülmesi amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ: 12.06.2019

KARAR NO:105

 

          İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 12.06.2019

KARAR NO:106

 

Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966 -68 numaralı

 Taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu ile ilgili hususta, komisyonun detaylı araştırılması için; dosyasının bir ay ertelenerek Temmuz 2019 ayı Meclis gündemine

 alınmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 12.06.2019

KARAR NO:107

 

          Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti ilişkin raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir . Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 12.06.2019

KARAR NO:108

 

          Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, zaman yetersizliği ve çalışmanın çok kapsamlı olmasından dolayı çalışma yapılamadığı anlaşıldığından dolayı komisyon çalışmalarının devamına, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 12.06.2019

KARAR NO:109

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi uyarınca, kurulan Bağımlılık Komisyonu üyeliğine; Belediye Meclis Üyeleri Ayşe MİNAZ, Mizgin BOR, Servet AKTAŞ, Siracettin ÜNLÜ ve Mehmet Şirin OFLAS’ın seçilmesi uygun görülmüştür. 

            Bağımlılık Komisyonu üyelerinin belirlenmesinden sonra Tuşba ilçemizdeki bağımlı ve toplumda ötekileştirilmiş bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması için verilen yazılı önergenin Bağımlılık Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 13.06.2019

KARAR NO:110

 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2019 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere Meclisi üyesi Mizgin BOR’un seçilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.