Belediye Meclisinin 2016 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2016 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

T.C.
VAN TUŞBA BELEDİYESİ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2016 Aralık Ayı Mutat Toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 05/12/2016-09:30
1-Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 191 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemize bağlı kırsal bölgelerde Yağışların başlaması ile birlikte bazı taşkınların oluşması sebebiyle yollarımızda ve yerleşim alanlarında muhtemel oluşabilecek hasarların önlenmesi ve bu konuda araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi.
3- Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 192 sayılı karar ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlara ilişkin veritabanı anket çalışmasının yapılması hususunun görüşülmesi.
4- Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 193 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan kırsal kesimden göç eden ve mevcut mahallerimizde özellikle kadınların geçimleri zorlaştığı ilçemizde kadınlara yönelik iş imkânların sağlanması ve emeklerinin görünür kılınması ve araştırma yapılıp bu insanlar daha çok hangi alanlarda iş imkânları oluşturulması için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi.
5- Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 208 sayılı kararına istinaden; Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu raporunun görüşülmesi,
6- Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 209 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
7- Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 210 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba sınırlarımız içerisinde erozyona maruz almış veya toprak erozyon riski olan belediye arazileri ve mera vasfında olan arazilerin ağaçlandırılması için alanların tespiti ve proje çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,
8-Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 211 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizde Kültür, Sanat ve Turizm alanında araştırma ve veri tabanı oluşturma çalışmaları yapılması hususunun görüşülmesi,
9- Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 212 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlimizde yaygın hale gelen madde bağımlılığı olan insanların yeniden topluma kazandırmak için yapılan çalışmalar ile ilgili hususun görüşülmesi.
10- Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 213 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması hususunun görüşülmesi,
11- Belediye Meclisinin 05.11.2016 tarih ve 218 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerinde ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların molozların kaldırılması hususunun görüşülmesi.
12- Belediye Meclisinin 05.11.2016 tarih ve 219 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Gençlerimizin hangi spor dallarıyla daha çok ilgili olduğu ve ilçemizdeki sportif faaliyetlerin araştırılması, var olan tesislerin tespiti ve belediyemizin sportif çalışmalarının neler olduğu hususun görüşülmesi,
13- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.11.2016 tarih ve 153 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizin Diğer birimlerde Arta kalan ödeneklerin İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ilgili kalemlerin bütçesine aktarılması hususunun görüşülmesi.
14- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 155 Sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımızın 2017 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.
15- Belediye Meclisinin 05.11.2016 tarih ve 220 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Belediye Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla birimlerimizin tarife cetvellerinin görüşülmesi.
16- Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Daha önce Yumrutepe mezrası olan Küme evleri isminin Bahçelievler olarak değişmesi hususunun görüşülmesi,
17- Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih ve 215 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan pafta:93, ada:930, parsel:57 nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesi,
18- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarih ve 315 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesinde bulunan pafta: K50C23A3D/3A, ada: 2266-2265-2264, parsel: 1/2-1-1 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmi sanayi alanı, kısmi park alanı, kısmi yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin görüşülmesi.

 


Mehmet UTKU
Belediye Başkan V