2021 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

2021 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Eylül Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/09/2021-09:30

 

 

 

1-Açılış ve Yoklama.

2-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.08.2021 tarih ve 241 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Kalecik Mahallesi Geleneksel Van Evleri alanı içerisinde bulunan Taş Kafeterya ve 4 adet Dükkân, İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler parkı alanında bulunan Çok Amaçlı Salon, Kafeterya, Wc, Büfe ve Şemsibey Mahallesinde bulunan Mesut Özil Nizami Futbol Sahası işletmecilerinin, Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile işletmelerinin uzun süre kapalı olduğu buna rağmen işçi maaşı, sgk giderleri ve diğer sabit giderlerinin bu süreçte devam

ettiğini gerekçe göstererek kira indirimi talebinde bulunmuşlardır. Covid-19 salgını nedeniyle kira indiriminin yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi.

3-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.09.2021 tarih ve 247 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba ilçesi, İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler parkı Ada:642, Parsel:25, Ada:647, Parsel:1 ve Ada:648, Parsel:4-6’de belediyemiz tarafından yapılan Çok Amaçlı Salon, Kafeterya, Büfe, Wc, Satış Büfesi ve Kütüphane (kıraathane) işletmelerin kiralanması planlanmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca işletmelerin 10

(on) yıl süre ile kiraya verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

4-Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih ve 208 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Ada:139, Parsel:280-281 Gökmen AYTİN  adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı, park ve yol olarak planlanmıştır.

Yapılaşma koşulları ve park alanı değiştirilmeden, taşınmazların arasından geçen 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

5-Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarih ve 210 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi İstasyon mahallesi sınırları dahilinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mevcut ve imar kanunun 15.ve 16. Maddelerine uygun olarak vatandaşların talepleri doğrultusunda yola terk işlemleri yapılıp daha sonra belediyemizin iş programına alınarak açılması gereken yollar mevcut mudur? Bu yollar ile ilgili gelen talepler hangi işlem akışına göre açılıyor?

Tebligat yapılan yerler var mıdır? Bu konularla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

 

6-Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064

ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazların satılıp, satılmayacağı hususunun görüşülmesi.

7-Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarih ve 216 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

8-Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişikler komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde Halkın sorunlarının saptanması, Sosyal hizmetleri açısından amaçların belirlenmesi ve bu konularda belediye ile halkla buluşturmasını sağlamak için mahallelerde toplantı

yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

9-Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması amacıyla

çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

10-Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek

rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bisiklet festivali yapacağından ilgili müdürlük ile beraber ve koordineli bir şekilde yapılması, ayrıca toplum 

yaşam merkezinde yapılacak olan etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi, bununla beraber spor malzemelerin temini yapılıp çeşitli branşlarda katılanlara malzemelerin dağıtılması hususunun

görüşülmesi

11-Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 219 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler

Komisyonuna havale edilen; Özellikle ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 220 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı  ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak

çalışmalar yapılarak ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunun görüşülmesi ,

13-Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 222 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve

belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

14-Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 223 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile

Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediye sınırlarımız içerisinde olabilecek içkili yer bölgelerinin tespiti hususunun görüşülmesi.

15-Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarih ve 225 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve

kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

16-Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarih ve 227 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı konusunun araştırılması hususunun

görüşülmesi,

17-Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarih ve 228 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde fındık ekimi ve yetiştirilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak bölge halkının bu konuda bilinçlendirilmesi ve bugüne kadar dağıtılarak, ekimi sağlanan ceviz ve bademlerin ne durumda

olduğunun takibinin yapılması hususunun görüşülmesi,

18-Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarih ve 229 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmaları ne aşamada olduğu,

aşılamanın yaş gruplarına göre dağılımı ve vatandaşı aşıya teşvik edecek çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

19-Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 234 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar

yapılabilir hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı