2018 Aralık Karar Özetleri

2018 Aralık Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2018

KARAR NO:319

 

Yiyecek Yardım Sandığının kurulması ve hazırlanan "Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesi’nin" incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2018

KARAR NO:320

 

            2018 Yılı Bütçe uygulamasında bazı birim müdürlüklerin bütçesinde ödenek artığı bulunduğu, ayrıca bazı birimlerde de ödenek ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. Mahalli İdareler ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (b) fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen harcama kalemleri arası aktarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun 18 maddesinin (b) fıkrası uyarınca ödenek aktarılması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2018

KARAR NO:321

 

İller Bankası A.Ş.den 07/06/2018 tarih ve 12/356 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 3.000.000-(üçmilyon) TL kredi tahsis edilen Yeni Hizmet Binası Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 10.000.000,00-(onmilyon) TL ek kredi kullanılmasına,  OYÇOKLUĞU ile karar verildi.      

 

KARAR TARİHİ: 04.12.2018

KARAR NO:322

 

                Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2019 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenen miktar ve  tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 04.12.2018

KARAR NO:323      

Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, Sarımehmet Baraj’ından gelen Karasu Akarsu’yunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize nasıl yardımcı olacağı  ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2018

KARAR NO:324      

 

          İlçemiz kadınlarının ekonomi sıkıntılarla gelen, psikolojik sorunlar ile başlayan, boşanma, evden kaçma vakaları, intihara teşebbüs, ölümlü vakaları yaşanması ile alakalı; Belediyemiz Meclis komisyonunun kadınlarımız üzerinde baş gösteren sorunlar, oluşabilecek olumsuz durumlar, sonuçları ve çözüm önerileri ile ilgili araştırma yapması, söz konusu kadınlarımızın bireysel tespiti, olumsuz vakalar karşısında hayata geçirilecek önleyici, engelleyici, devamında motivasyonu artırıcı projeler geliştirilmesi hususunda komisyon çalışmalarının sonlandırılması uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 05.12.2018

KARAR NO:325

 

Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:17, Parsel:67-72 numaralı taşınmazlar üzerinde Millet Bahçesi Projesinin yapılması düşünülmektedir. Taşınmazlar üzerinde yapılacak imar plan değişikliğinin, tek seferde onaylanarak tek seferde askıya çıkması için 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliği yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 05.12.2018

KARAR NO:326

 

Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 657 sayılı DMK. 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Genelgeleri ekinde bulunan cetvelde belirtilen “ 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutar’ dan”  2019 yılı esas alınarak alt taban puandan ödenmesi uygun görülmüştür.

           

 KARAR TARİHİ: 05.12.2018

KARAR NO:327

 

Sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyonda geçen hizmet süresi esas alınarak, 2019 yılı için hazırlanacak Maliye Bakanlığı’nın ilgi sayılı genelgesi cetveli’nde yer alan oranı aşmamak kaydıyla 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere  ödenecek Ek Ödeme oranı’ nın 2019 yılı  esas alınarak alt taban puandan ödenmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.12.2018

KARAR NO:328

           

Tuşba Belediyemizin, Türkiye’de Turizm Belediyeler Birliğine üye olması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.12.2018

KARAR NO:329

 

Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı Burhan ASLAN’ a ait taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:030, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre yan ve komşu parsellerden 3 metre çekmeli 3 kat konut alanı olarak planlanan  alanın yeniden düzenlenerek, Yençok:12.50 m, Emsal:0.90 ön bahçe 5 m Ticaret Alanı(T2) olarak planlanması talebinin komisyon kararı doğrultusunda yapılacak genel bir planlama çalışmasında değerlendirilmesi uygun olacağından dosyanın ertelenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 06.12.2018

KARAR NO:330

Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebinin komisyon kararı doğrultusunda yapılacak genel bir planlama çalışmasında değerlendirilmesi uygun olacağından dosyanın ertelenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 06.12.2018

KARAR NO:331

 

Kalecik Mahallesi Ada:2681, Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu

üzerinde olduğundan bahisle yoldan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin

 19.maddesinin f bendine göre zemin katta ticari kullanım talebinin komisyon kararı doğrultusunda

 yapılacak genel bir planlama çalışmasında değerlendirilmesi uygun olacağından dosyanın

ertelenmesine OYBİRLİĞİ ile. Karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.12.2018

KARAR NO:334

 

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1325, Parsel:17 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 13.07.2018 tarih ve 278 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 03.08.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.09.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğunun sağlanması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

           

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:335

 

Van İli Tuşba İlçesi sınırları içerisinde mülga imar planlarına göre parselasyon yapılan bölgelerin, meri imar planıyla uyuşmazlık yaşanmasından dolayı, 4 adet alana ait plan değişikliği taslaklarının, eş zamanlı onaylanarak onama süresinin kısaltılması ve tek seferde askıya çıkarılması için; 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi gereği verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:336

 

Tuşba İlçesi Yumrutepe Mahallesi Parsel:566 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebinin, Van Büyükşehir Belediyesinin 09.06.2017 tarih ve  165 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 14.06.2017 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından  plan değişikliğinin 17.07.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:337

 

İlimizde 20 yıla aşkın kamuda ve özel sektörde İl dışında gelip yerleşerek çalışan, maddi ve manevi katkı sağlayan Vatandaşlarımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (r) bendi uyarınca fahri hemşehrilik  beraatinin verilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:338

 

Van İli Tuşba İlçesi Ağartı Mahallesi Ada:103, Parsel:1 nolu taşınmaz üzerinde ‘Turizm Tesis Alanı ve Günübirlik Tesis Alanı’ olarak imar plan çalışması yapılmak istenmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesinde olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi ve aynı zamanda yatırımın gecikmemesi adına Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının sırası ile ilgili belediyelerde onaylanması süresinin uzun olması ayrı ayrı onama ve askı süreçlerini ile oluşacak iş yükünün azaltılması ve bir an önce hazırlanan imar planlarının yürürlüğe girerek yatırımın gerçekleşmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesine verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:339

 

            Meclis Üyesi Ziya NURSES’in Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçemizde daha önce Tuşba Belediyemizin hizmete başladığı Halk Ekmeğinin merkez mahallerimizde halkın ihtiyaçları doğrultusunda talebe karşılık yeni halk ekmek büfelerin kurulması adına Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:340

 

            Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemizde hayvancılığın yapılmasında en önemli sorunlardan biri olan sürü yöneticiliğinin olduğu, bu konuda alınacak önlemlerin araştırılması için Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:341

 

            Meclis Üyesi Mustafa KARTAL’in Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçemizde Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapmak üzere Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:342

 

Meclis Üyesi Necmettin ARSLANTOSUN’un Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Engelinin hangi dalda etkin olabilecek, ve topluma nasıl kazandırabiliriz konusunda çalışma yapmak üzere Engelliler Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:343

 

Meclis Üyesi Bedri AKMAN’ın  Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlimiz deprem bölgesi olan bir bölge risk altında. Tuşba ilçemizde deprem riski taşıyan bir ilçe. İlçemizde durum tespiti için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İl Afet Müdürlüğü ile bir çalışmanın  yapılması için Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:344

 

Meclis Üyesi Yaşar ELGÜN’ün  Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırlarında bulunan oto sanayi sitesinin ilimiz ve ilçemize katkısı, sorunlarının ve belediyemizden beklentilerinin araştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:345

 

Meclis Üyesi Necla ORBAYİ’nin Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Kış aylarının gelmesi dolayısıyla, ilçemizdeki özellikle kırsal mahallerimizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ile alakalı çalışma yapması için Deprem ve Doğal Afetler komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.12.2018

KARAR NO:346

 

Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemizde gençlerin kış sporlarına yönlendirilmesi adına ilçemiz sınırları içinde kış sporlarının yapılacağı alanların tespiti ve gençlerimizin kış sporlarına yönlendirilmesi amacıyla Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.