2020 Mart Ayı Karar Özetleri

2020 Mart Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 02.03.2020

KARAR NO:55

 

Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş.  Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesine ilişkin yazılı İdare teklifi okundu. Müzakere edildi. Yapılan oylamada, Nisan 2020 ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelemesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.03.2020

KARAR NO:56

 

Van İli Tuşba İlçesi, Mollakasım Mahallesi 61 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan 22.000,00 m² “Mavi Bayraklı Halk Plajının” kıraya verilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 02.03.2020

KARAR NO:57

 

Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi ada; 1818, parsel; 130’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 591,49 m² İhdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; gereği için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 02.03.2020

KARAR NO:58

 

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.03.2020

KARAR NO:59

 

Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından, Yeni proje alanlarının ve mevcut ağaçlandırılmış alanların tespiti için komisyon çalışmasının devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.03.2020

KARAR NO:60

 

İlçemizde çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılması amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04.03.2020

KARAR NO:61

 

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dâhil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması ile ilgili, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.03.2020

KARAR NO:62

 

          İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 04.03.2020

KARAR NO:63

 

Tuşba ilçemizin tarihi eserlerin turizme kazandırılması ve potansiyellerin arttırılması kapsamında; ilçemizde bulunan Kalecik Nekropolü ( Ölü Şehri - Mezarlık Anlamında ) ile ilgili yapı ve mekanların mevcut durumu bu manada korunmasının yapılıp yapılmadığı araştırılıp incelenmesi için komisyon çalışmasının devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 04.03.2020

KARAR NO:64

 

İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi için komisyon çalışmasının devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.03.2020

KARAR NO:65

 

Belediye Bütçemizin 2020 ve Sonraki yıllarda Artırılması ve yatırıma dönük olarak hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesinin çalışmalarının yapılması hususunda, komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.03.2020

KARAR NO:66

 

İlçemiz sınırları içerisinden geçecek olan Devlet Demir yollarının çalışması ve geçecek güzergâhın daha faydalı olması ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür .

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2020

KARAR NO:67

 

Tuşba ilçesinde bulunan seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.03.2020

KARAR NO:68

 

Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili çalışmaların yapılmasına ilişkin raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.03.2020

KARAR NO:69

 

Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması hususundaki komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:70

 

İlçemiz Seyrantepe mahallesinde bulunan kanalın ıslah edilmesine ilişkin komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:71

 

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; 2011 yılında ilimizde meydana gelen iki ayrı depremde yıkılma veya güçlendirme raporu verilen binaların tespit edilmesi, yıktırılması veya güçlendirilmesi için önlem alınması hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunmadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:72

 

İlçemiz Tuşba sınırları içerisindeki oto sanayi bölgesi esnafının; mevcut iş yerlerinin önüne geçici sundurma adı altında yaptıkları yapıların daha sonra etrafını kapatarak, kapalı mekân haline getirerek işyerlerini büyüttükleri, maddi imkânları yetersiz olan esnafın bu tür yapıları yapamadıkları ve dükkân cephelerinin geride kaldığı veya yapmak isteseler de çeşitli bürokratik engellerle karşılaştığı konusunda,  komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve daha önce verilen raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:73

 

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemizin; yaklaşık 12 yıl önce 18.madde uygulama alanı içerisine alınan Beyüzümü mahallemizin söz konusu uygulama ile ilgili sorunlarını, gelinen son durumu, çözüm noktasında nelerin yapılması gerektiğini, ilgili müdürlüklerimizin de katkıları ile çalışmalar yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:74

 

Teknik Rapor ile 18. Madde uygulaması yapılması uygun görünen alanlar belirlenmiş olup bu

alanların dışında kalan alanlarda ve bu alan içerisinde kalıp parselasyon işlemi görmüş alanlarda 3194

sayılı İmar Kanunu’nun 15. Maddesi’nin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen

şartlar aranmadan talebe bağlı İfraz, Tevhid ve İhdas işlemlerine devam edilmesine komisyon kararı

doğrultusunda kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:77

 

Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Ada:133, Parsel:13 nolu taşınmazlar, yollardan 10 metre çekmeli Emsal: 1.60, Hmax:23.50 kentsel servis alanı (KSA) olarak planlanmıştır. Ticaret Alanı (T2) Ayrık Nizam 7 kat, TAKS:0.40, KAKS:2,80 karayolundan 10 metre, güneyindeki 7 metrelik yoldan 5 metre, kuzey batı tarafında ise çekme mesafesi 0 metre (sıfır) çekme olacak şekilde plan değişikliği hususundaki komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:78

 

Tuşba İlçesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında revizyon yapılmasının komisyon kararı doğrultusunda kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:79

 

          Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 06.03.2020

KARAR NO:80

 

Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan plan değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.