2022 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

2022 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2022 Haziran Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/06/2022-10:00

 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 17.05.2022 tarih ve 141 sayılı yazısı ile gündeme alınan; Belediyemizin Kent Temizliği, Çöp Toplama, Taşıma, Süpürme ve Çevre Temizliği Hizmetlerinde kullanılmak üzere Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi 30.09.2022 tarihinde sona ermektedir. Söz konusu Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun

67.maddesi uyarınca yıllara sari olarak 2 (iki) yıllık ihale edilmesi hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 20.05.2022 tarih ve 9843 sayılı yazısı ile gündeme alınan; Belediyemiz tarafından kullanılan araçların sözleşmesi 31.12.2022 tarihinde sona erecektir. 2023 yılında araç kiralama ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda; 2023 yılı ile 2024 yılının ilk 9 (dokuz) ayına ilişkin ihtiyaç duyulan Araç Kiralama İşinin 21 ay olarak birlikte ihale edilmesi

öngörülmektedir. Yıllara sari olarak hizmet alınması öngörülen araç kiralama hizmetini 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi uyarınca görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.05.2022 tarih ve 491 sayılı yazısı ile gündeme alınan; 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine istinaden belediyemiz bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması ve ekli kadro ihdas cetvelinin onanması hususunun

görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.06.2022 tarih ve 190 sayılı  yazısı ile gündeme alınan; İlimiz genelinde sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonun yapılması amacıyla kurulacak olan ‘Van İli

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (VASHAB)’ ne üye olunması ve birlik tüzüğünü imzalamaya yetkilinin belirlemesi hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih ve 108 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği

hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih ve 111 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, ada:693, parsel:316’da bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 288,33 m² ihdas taşınmazının, Fatih İDİZ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye

Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

8- Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:2304, parsel:45’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda

oluşan 551.62 m² ihdas taşınmazı Nedim VAROL’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 114 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi 963 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 116 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi 4161 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ile 1042 ada 207 nolu parselde(eski 1042 ada 3-4-5-6-7-11-12-33-34-206 parseller)’de yer alan

taşınmazlara ilişkin Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Tuşba ilçesi Beyüzümü mahallesi S.S.Yeni Marangozlar Hizarcılar ve Keresteciler

 

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Ada:2281Parsel:2-3 nolu taşınmazlarda yapılan Plan

Değişikliği hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 118 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1325 Parsel:17 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 119 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Zafer DEDEOĞLU ve ortaklarına ait Ada:133 Parsel:18 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 120 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:930 Parsel:57 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1753 Parsel:7 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 122 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Tuşba ilçesi Bardakçı mahallesi Ada:108 Parsel:10-11(eski 1970 parsel) nolu taşınmazlarda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

17-Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 113 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde birden fazla bölgede faaliyet gösteren çeşitli meslek gruplarının tespiti ve toplulaştırılması konusunda

çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi.

18- Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 126 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Erciş ilçemizde yetişen kendine has tadı, kokusu ve lezzeti ile yöremizin vazgeçilmezi, küçük, siyah ve endemik bir tür olan üzümün Tuşba İlçemizde yaygınlaştırılması

hususunun görüşülmesi.

19- Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 127 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 Yılı denetim raporunda belediyemizin vergi gelirlerinin tahsilat oranının düşük olduğu görülmektedir. Belediyemizin vergi gelirlerinde tahsilat oranının artırılması için çalışma yapması

hususunun görüşülmesi.

20- Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 130 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Meslek Odalarının Bölge ekonomisine yarar sağlayacak projeleri hakkında toplumu bilinçlendirme

çalışmaları yapılması hususunun görüşülmesi.

21- Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 131 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Doğal afetler kapsamında olan Bölgemizde heyelan riskinin olup olmadığının araştırılması ve heyelan riski var ise; heyelandan korunmanın yollarının araştırılması

hususunun görüşülmesi.

22- Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 132 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin Ekonomik değerlerinin Bölge halkına ve Ülke ekonomisine kazandırmak üzere; Sığır ve Koyun yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve verilen kamu ve

hibe desteklerinin topluma ulaştırılması için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

23- Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 133 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Son yıllarda nüfusun artışı ile beraber suya olan gereksinim artış göstermiştir. Suların bilinçsizce gereğinden fazla tüketimi sonucunda yer altı, yüzey ve kaynak sularında belirgin bir azalma söz konusu olmaktadır. Özellikle tarımda su israfını önlemek ve kaçak kullanımların önüne geçmek adına yeni teknolojiler kullanılması gereklilik arz etmektedir. Bu teknolojik yöntemler damla sulama yöntemi, yağmurlama sulama yöntemi, Min-Spring yöntemi, toprakaltı sulama yöntemi şeklinde sıralanabilir, ilçemiz sınırları içerisinde suyu doğru yönetmek adına özellikle tarımda sulamada

vatandaşlarımızı teknolojik yöntemlerle özendirmemiz gerekmektedir. Konu ile ligli çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

24- Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 135 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna

havale edilen; İlçemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında baş gösteren, haşere ve sivrisinek üremesi çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İlçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlar sivrinsek ve haşereler için üreme yuvasıdır. Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlarda larva ile mücadele çalışmalarını başlatması gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

25-Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 136 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının

araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

26-Belediye Meclisinin 13.05.2022 tarih ve 139 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve

kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

27-Belediye Meclisinin 13.05.2022 tarih ve 137 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin sınırları içerisinde yer alan mahallelerimizde ücretsiz sebze fidesinin dağıtımının yapılması yararlı olacaktır. Kırsal mahalleri fazla olan ilçemizde ücretsiz sebze fidesinin dağıtılması hane

halkının ekonomisine katkı sağlayacaktır. Konu hakkında çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

28-Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 129 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan hukuki sorunlu arazi ve yapıların hukuksal problemlerinin çözümü ve arabuluculuğu konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü

ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılması hususunun görüşülmesi.

29-Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 129 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile bahar aylarının gelmesiyle birlikte ortak projeler yapmak ve bu projelere

katılımı arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı

 

 

                        

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı