2021 Ağustos Ayı Karar Özeti

2021 Ağustos Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:02.08.2021

KARAR NO:205

                                  

Yukarıda belirtilen amblemin Tuşba Belediyesinin amblemi (Logo) olarak kabulüne; kararın bir suretinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:02.08.2021

KARAR NO:206

Tuşba Belediye Başkanlığımızın  “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı” hizmetinin iptaline dair almış olduğu 06.01.2020 tarih ve 13 nolu Meclis Kararı’nın iptal edilmesi ve daha önceki uygulamanın devamına ilişkin yazılı İdare teklifi okundu. Müzakere edildi. Yapılan oylamada oy birliği ile kabulüne; karar verildi.

KARAR TARİHİ:02.08.2021

KARAR NO:207

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (g) bendi uyarınca yapılan şartlı bağışın 600 04 4 2 03” Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar” hesabına alınarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 630 06 1 2 05 “İşyeri Makine Teçhizat Alımları” hesabında kullanılmasına; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:02.08.2021

KARAR NO:208

Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Ada:139, Parsel:280-281 Gökmen AYTİN adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı, park ve yol olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları ve park alanı değiştirilmeden, taşınmazların arasından geçen 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:03.08.2021

KARAR NO:209

Van Gölü kıyısından yeterince yararlanmak, gölden faydalanma oranına katkı sağlamak, göl kıyısında kullanılabilir alanlar oluşturmak ve bu eksikliği gidermek amacıyla “Tuşba Belediyesi Ayanıs Halk Plajı” projemizin uygulanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen 505.625.00 TL. şartlı bağışın belirtilen gelir ve gider bütçesini kullanmak üzere park ve bahçeler müdürlüğümüz gelir bütçesi 600.04.4.2.03 kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar koduyla belediye hesabına yatırılmıştır. Gider bütçesi 46.65.17.37 kurumsal kod 04.11 fonksiyon 08 finansal 03.8.9.01ekonomik kodu, diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım kodundan “Tuşba Belediyesi Ayanıs Halk Plajı” projesi kapsamında yüklenici firmanın 2. Hakkedişinin bu tutardan ödenmesi uygun görülüştür.

KARAR TARİHİ:03.08.2021

KARAR NO:210

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;Tuşba ilçesi İstasyon mahallesi sınırları dahilinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mevcut ve imar kanunun 15.ve 16. Maddelerine uygun olarak vatandaşların talepleri doğrultusunda yola terk işlemleri yapılıp daha sonra belediyemizin iş programına alınarak açılması gereken yollar mevcut mudur? Bu yollar ile ilgili gelen talepler hangi işlem akışına göre açılıyor? Tebligat yapılan yerler var mıdır?  Bu konularla ilgili çalışma yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:03.08.2021

KARAR NO:211

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;5393 Sayılı Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Maddesi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064 ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazların satılıp, satılmayacağı hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.08.2021

KARAR NO:212

Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görev, Yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla 5393 Sayılı Belediye kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak hazırlanan çalışma yönetmeliğinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi .

KARAR TARİHİ:03.08.2021

KARAR NO:213

Hukuk Komisyonuna havale edilen;5393 sayılı Kanunun ‘‘Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri’’ 38/b maddesinde yer alan Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 37/b maddesi gereğince belediye personelinin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Hükmü gereğince belediyemiz personeline ait performanslarının değerlendirilmesi ve ölçülmesinin kabulüne; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:03.08.2021

KARAR NO:214

            Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan sağlığa zararlı kavak ağaçlarının tespiti, yerinde incelemeler yapılabilmesi ve muhtarlar vasıtasıyla vatandaşlara sağlığa zararlı olduğu konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.08.2021

KARAR NO:215

            Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen;

Tuşba yöresinde bulunan Napolyon kirazı ve yöremize has yerli karadut meyvelerinin ARGE çalışmalarının yapılarak aşılama yöntemiyle geliştirilip üretiminin yaygınlaştırılması sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar verilebilir, konularda ortaklaşa çalışma yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.08.2021

KARAR NO:216

            Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:04.08.2021

KARAR NO:217

Belediye Meclis Başkanlığına 04.08.2021 tarihli birleşimde verilen önergelerin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

            Söz konusu önergelerin incelenerek rapora bağlanmak üzere ilgili komisyonlara havale edilerek düzenlenecek raporların müteakip toplantılarda görüşülmesine; sekretaryalarının ilgili müdürlükler tarafından yürütülmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

            1-Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ’nin verdiği önergede;  Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde Halkla ilişkiler sorunlarının saptanması ve bu konuda Sosyal Hizmetleri açısından amaçların belirlenmesi ve bu konuda belediye olarak amaçların planlanması hususunda, ayrıca belediye ile halkla buluşturmasını sağlamak için mahallelerde toplantı yapılması, makamın kadınlarla buluşmasını sağlamak için Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişikler komisyonuna çalışma yetkisi verilmesi.

            2- Meclis Üyesi Murat DARĞIN’ın verdiği önergede; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması amacıyla Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna çalışma yetkisi verilmesi.

            3- Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ’nin verdiği önergede; İlçemizde bisiklet festivali yapacağından ilgili müdürlük ile beraber ve koordineli bir şekilde yapılması ayrıca toplum yaşam merkezinde yapılacak olan etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi bununla beraber spor malzemeleri temini yapılıp çeşitli branşlarda katılanlara malzemelerin dağıtımı yapılması için Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna çalışma yetkisi verilmesi.

KARAR TARİHİ:04.08.2021

KARAR NO:218

            Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yapımı tamamlanmak üzere olan Turizm imar planıyla birlikte ilçemizi turizm cenneti haline getirebilmek için turizm koylarının tespiti, belediyeye kazandırılabilecek alanların tespitinin yapılabilmesi, bunların imar komisyonuna bildirilmesi suretiyle imara açıldığında belediyemize tahsisinin yapılabilmesine yönelik gerekli saha çalışmalarının yapılması ile ilgili hususunun gündemden düşürülerek ileriki zamanlarda ihtiyaç duyulması halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.08.2021

KARAR NO:219

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.08.2021

KARAR NO:220

            Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yapılması ve ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.08.2021

KARAR NO:221

            Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.08.2021

KARAR NO:222

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:04.08.2021

KARAR NO:223

İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımız içerisinde içkili mekanlara ait alanların ilgili yönetmelik ve genelgesi kapsamında değerlendirilip yer tespitinin yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.08.2021

KARAR NO:224

            İskele Mahallesinde bulunan Sazlık Sokak, Özlem Sokak, Hamza Sokak, Ofis Sokak, Sebat Sokak, Alim 1.Sokak, Şemsibey 10.Sokak, Şemsibey 11.Sokak(12073), 12081.Sokak ; Beyüzümü Mahallesinde bulunan Beyüzümü 17.Sokak, Beyüzümü 19.Sokak diye belirlenen cadde/sokaklarda şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Tuşba Belediyesinden kaynaklı deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetlerin Tuşba Belediyesi tarafından karşılanacağına ve Bakanlar Kurulu’ nun 20.02.2017 tarihli ve 2017/9966 sayılı kararı ile sokakların imar planına uygun olarak açılmasının taahütü konusunda gerekli meclis kararının alınıp/alınamayacağı hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.08.2021

KARAR NO:225

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.08.2021

KARAR NO:226

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen;  pandemi sürecinde özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan çocuklar için pandemi sürecinin olumsuz etkilerin üzerinden atabilmeleri için ne gibi etkinlikler yapılabilir hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.08.2021

KARAR NO:227

Belediye Meclis Üyesi Azad GÜLENGÜL, Münür MAVİŞ, Murat DARĞIN ve Hanım AKKUŞ’un verdiği önergede; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı konusunun araştırılması için Ekoloji komisyonuna yetki verilmesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.08.2021

KARAR NO:228

            Belediye Meclis Üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ, Münür MAVİŞ, Mehmet Şirin MARAL ve Hanım AKKUŞ’un verdiği önergede; Bölgemizde fındık ekimi ve yetiştirilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak bölge halkının bu konuda bilinçlendirilmesi ve bugüne kadar dağıtılarak, ekimi sağlanan ceviz ve bademlerin ne durumda olduğunun takibinin sağlanması için Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.08.2021

KARAR NO:229

            Belediye Meclis Üyesi Murat DARĞIN’ın verdiği önergede; Tuşba İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam etmektedir. Aşılamanın ne aşamada olduğu, aşılamanın yaş gruplarına göre dağılımı ve vatandaşı aşıya teşvik edecek çalışmaların yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması için Çevre ve Sağlık Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ:06.08.2021

KARAR NO:230

Yol yapım bakım ve onarım işi için İller Bankası A.Ş.den 7.500.000,00-(yedibuçukmilyon) TL kredi kullanılmasına,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Salih AKMAN’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

  KARAR TARİHİ:06.08.2021

KARAR NO:231

Garaj ikmal alanı yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 2.500.000,00-(ikibuçukmilyon) TL kredi kullanılmasına,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Salih AKMAN’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

   KARAR TARİHİ:06.08.2021

KARAR NO:232

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Parke Kilit Taşı yapımı için tahsis edilen 700.000,00 TL ödeneğin ilçemiz cadde ve sokaklarında parke kilit taşı giderlerinde kullanılması uygun görülmüştür. Oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.08.2021

KARAR NO:233

Meclisimizin 09.07.2021 tarih ve 203 sayılı kararı, 5393 sayılı belediye kanunun 23. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmiştir.

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Meclisimizce alınan 09.07.2021 tarih ve 203 sayılı kararının kabulüne; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.08.2021

KARAR NO:234

            Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.08.2021

KARAR NO:235

 Bakanlar Kurulu’ nun 20.02.2017 tarihli ve 2017/9966 sayılı kararının 1652 metre afet kotu ile ilgili olduğu ve sadece İskele Mahallesini kapsadığı görülmüştür. Bu sebeple Van Aksa Doğalgaz Şirketinin 03.08.2021 tarih ve VDG-21/12578 sayılı yazısında talep edilen Beyüzümü Mahallesi içerisindeki sokakların taahütünün uygun olmayacağı; İskele Mahallesinde bulunan Sazlık Sokak, Özlem Sokak, Hamza Sokak, Ofis Sokak, Sebat Sokak, Alim 1.Sokak, Şemsibey 10.Sokak, Şemsibey 11.Sokak(12073), 12081.Sokakların ise şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Tuşba Belediyesinden kaynaklı deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetlerin Tuşba Belediyesi tarafından karşılanacağına ve Bakanlar Kurulu’ nun 20.02.2017 tarihli ve 2017/9966 sayılı kararı ile sokakların imar planına uygun olarak açılmasının taahütü bölgede yaşanan sorunların giderilmesi için uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.