2020 Ağustos Ayı Karar Özetleri

2020 Ağustos Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:136

Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi Tuşba Belediyesi yerleşkesinde bulunan, Belediyemize ait 189 adet dikili kavak ağacın kesilerek satılması uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:137

            Meclisimizin Ağustos 2020 tarihli toplantısının 05.08.2020 tarihli bileşiminde Belediye Meclis Başkanlığına verilen 3 adet önergenin gündeme alınmasını müteakiben yapılan müzakereler neticesinde;

             1- Meclis üyesi Ümit KANAN, Nuri ARVAS, Vehbi AKYÜREK,Servet AKTAŞ ve Devlet ÇİFTÇİ’NİN belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili önergenin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

            2- Meclis üyesi Ümit KANAN, Nuri ARVAS, Vehbi AKYÜREK, Orhan CİDAL ve Songül IŞIK’ ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi gibi ilçemizi ve sakinlerini yakından ilgilendiren konuda; imar ve Şehircilik Müdürlüğü, zabıta Müdürlüğü ve çevre koruma ve kontrol müdürlüğümüz ile çalışma yapmak üzere önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Meclis üyesi Murat DARGIN’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması için önergenin Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havalesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:138

         5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Ekoloji Komisyonu üyeliğinden Zübeyir YILDIZBAŞ’ın istifası ile boşalan komisyon üyeliğine Meclis üyesi Murat DARĞIN’ın seçilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:139

Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel: 321 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen konut alanı, kısmen yol kısmen de ibadet yeri olarak planlanmıştır. Taşınmazın güneyinde bulunan konut imar adasına 10 metrelik imar yolunun planlanması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere, İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:141

İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile İmar Plan Notlarının Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2 hükmünde yapılan değişiklikte askı ilan süresince yapılan 1 adet itiraz dilekçe ile ilgili, Van Büyükşehir Belediyesi ile görüşülmek üzere ve dosya üzerinden daha detaylı çalışmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:142

İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski 51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili, Van Büyükşehir Belediyesi arşivlerinde ve dosya üzerinden daha detaylı çalışmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:143

İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta: K50C23C1A, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas (nakıs) taşınmazının, Naif OLCAY’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:144

            Belediyemizin 2019 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile aynı kanunun 64.maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi uyarınca aşağıda yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne,

                           

                                A- GİDER  BÜTÇESİ

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇESİ

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

38.220.526,88

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.

12.083,16

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

214.296,22

05

Çevre Koruma Hizmetleri

3.085.734,86

06

İskân ve Toplum Refahı Hiz.

9.061.512,23

08

Dinlenme Kültür ve Din Hiz.

83.940,52

 

                     GENEL TOPLAM

50.678.093,87

                                     

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇESİ

 

01

Vergi Gelirleri

4.647.820,06

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.209.918,69

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

205.000,00

05

Diğer Gelirler

46.596.339,01

06

Sermaye Gelirleri

753.449,64

 

                     GENEL TOPLAM

54.412.527,40

 B-GELİR  BÜTÇESİ

           

            Gereği için Meclis kararı ve komisyon raporunun bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ağustos 2020 Ayı Toplantısının 05/08/2020 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:145

            Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi 2. Etap İskele sahil bandı üzerinde bulunan, 1 adet Bay WC, 1 adet bayan WC, giriş ücretinin, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu Raporunun  yazılı teklifleri doğrultusunda belirlenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:146

            Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, Şemsibey Caddesi, 2. Etap Sahil Bandında bulunan Bisiklet, Trambolin ve Telefon Şarj Cihazının kiraya verilmesi, temizliği, güvenliği, bakımı vb. nitelikteki ihtiyaçları dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için; Trambolin oyun cihazı için, 5 dakikalık oyun ücreti, Bisiklet kullanımı için 1 saatlik kira ücreti ve Telefon Şarj Cihazı için 30 dakikalık kiralama ücretlerinin belirlenmesi, Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne; oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:147

Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:148

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi yönünde yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:149

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporlarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:150

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:151

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen;  Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:152

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan kadınların erkeklere oranla eğitimde ve sosyal hayatta dezavantaj durumda olmasının sebeplerini araştırmak, kadınların toplumda daha fazla yer edilmelerini sağlayıp avantaj duruma getirmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:153

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli rehabilitasyon çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:154

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklı olarak badem ağacı yetiştirmek ilçemizde hem ekonomi olarak hem de farklı bir çeşitlilik oluşturmak açısından vatandaşa yeni bir kazanç olması açısından müsait yerlerde fizibilite çalışmaları yapmak ve bu konuda Tuşba halkını bilinçlendirmesi amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:155

Kadın Komisyonuna havale edilen; Toplumun en temel yapı taşı olan “aile” kavramının güçlendirilmesi, aile içi anlaşmazlıkların ve şiddetin yok edilmesi, aile olmanın kazandırdığı güç ve imkanları keşfetmek, sorumluluk sahibi ve hak-hukuk gözeten aile bireyleri yetiştirmek, evlilik kararı almış veya almak üzere bir yola çıkmış  kişilerin evlilikte oluşabilecek sorunları henüz ortaya çıkmadan çözümleyebilmesi, çiftlere problemlerle başa çıkma yöntemleri kazandırması ve çiftleri evlilik sonrası yaşayacakları hayata hazırlamak amacıyla “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:156

Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.08.2020

KARAR NO:157

            5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizin 2019 Çalışma Yılına ait Faaliyet Raporunun kabulüne; oy çokluğu ile karar verildi.