2021 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

2021 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Haziran Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/06/2021-10:30

 

1- Açılış ve Yoklama

2- Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.05.2021 tarih ve 171 sayılı yazıları ile gündeme alınan; T.C.Sayıştay Başkanlığı 2020 Yılı Denetim raporunda belirtilen Kadın Komisyonu, Kadın Erkek fırsat eşitliği komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel haklar komisyonun iptali hususunun

görüşülmesi,

3-Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 113 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kaçak yapılaşmanın henüz içinden çıkılamaz hale getirilmediği, Van Gölüne kot yüksekliği açısından hakim olan, zemin değerleri çok güçlü olan, ve mevcut imar planlarında geniş yollara sahip, büyük parsellerden oluşan Kalecik

Bölgesine revizyon yapılması hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 114 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Mollakasım Mahallesi 120 Ada ve 269 Parsel numaralı 74.479,87 m2’ lik taşınmaz, Mollakasım Mahallesi 169 Ada ve 1 Parsel numaralı 93.924,60 m2’ lik taşınmaz, Mollakasım Mahallesi 189 Ada ve 1 Parsel numaralı 82.867,94 m2’ lik taşınmazların Turizme kazandırmak, Kamu yararı ve yöre halkının yararı gözetilerek, Hem Van Gölünü hem de Tuşba’mızı dünyaya tanıtmak amacıyla, Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Tuşba Belediye

Başkanlığımıza tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 115 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi ada; 0 parsel; 153’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun

hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi talebinin görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 116 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi İskele Mahallesi ada; 690 parsel; 8’de kayıtlı imar planında park alanı olarak geçen taşınmazının, 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple Kanun hükümlerince iptaline veya

kaldırılmasına karar verilmesi hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada; 0 parsel; 182’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun

görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi talebinin görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 118 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Ekli 13/04/2021 tarih 3462 sayılı dilekçe ile vatandaş taşınmazında bulunan park ve yolların 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple kanun hükümlerince iptali ve terkinine karar verilmesi

talebinin görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 124 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Abdurrahmangazi Mahallesi 709 ada 2 parsel nolu taşınmazının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan Belediye Hizmet Alanının değiştirilmesi talebinin görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 125 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van 2.İdare Mahkemesi’ nin 2017/2717 Esas 2019/965 sayılı kararı sonrasında idaremizce yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, eski 558 nolu taşınmazın ifrazı ve kadastro yenileme işlemi sonucunda oluşan: 142 ada, 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17-

18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30 nolu parseller; 141 ada, 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10

nolu parseller ile 110 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 nolu parselleri kapsamaktadır. Mahkeme kararında imar planında  bulunan  12 metrelik imar  yolunun 559 nolu taşınmazı  etkilediği  ve  taşınmaz   malikinden

muvafakat alınmadan yapıldığı gerekçesiyle söz konusu plan iptal edilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak; iptal edilen imar planında bulunan 12 metrelik imar yolu kadastro

 

sınırlarına göre ve 559 nolu taşınmazı etkilemeden yeniden düzenlenmiştir. İmar planında yapılaşma koşulları, fonksiyonlar ve 10 metrelik imar yolları aynen korunmuştur. Talebin 5216 Sayılı Kanunun

7/b maddesi gereğince görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 119 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin

(b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları

uyarınca görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi,

12-Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 122 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine

kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

13-Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Komisyonuna havale edilen; Pandemi süreci nedeniyle merkez mahallelerde ve kırsal mahallerde mağduriyet yaşayan bayanların tespitlerin yapılarak onlara

ulaştırmak adına hijyen paketi hazırlayıp verilmesi hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 127 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale

edilmemesi durumunda ciddi sonuçlara neden olacağı ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

15- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 131 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Özellikle ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden

korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

16- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 133 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna

havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan otogar kavşağı ile üniversite arasındaki boş parsellerde bulunan gelişigüzel dökülmüş hafriyatların düzeltilmesi hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 135 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum

Kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılarak ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunun görüşülmesi ,

18- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 136 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda

spor yapma kültürünün yerleştirilmesi hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 137 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonu ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Ekosistemi düzenleyen önemli faktörlerden birisi de solucan gübresidir. Bu gübre içerisinde barındırmış olduğu faydalı bakteri ve mikroorganizmalarla verimsiz ve ölmüş olan toprağın yeniden hayat bulup canlanmasına ciddi bir

katkı sağlar ve ekosistemi dengeler. Solucan gübresi hakkında ARGE çalışmalarının yapılıp bu  konuda halkın bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 138 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Bahar mevsimin gelişi, beraberinde üretim yapmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri domates fidesi ekimdir. Hem üretimi teşvik etmek hem de halkımızı bu ve benzeri konularda bilinçlendirmek için uygun maliyetle domates temin edilip Tuşba yöresine dağıtımı

sağlanırsa faydalı olacaktır. Bu ve benzeri konularda çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

21-Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 139 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme

Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 140 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının

araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 18.04.2021 tarih ve 141 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması

hususunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 142 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz mahallelerinde imara uygun olmayan yapıların hukuksal boyutun tespitinin yapılması

hususunun görüşülmesi,

1- Açılış ve Yoklama

2- Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.05.2021 tarih ve 171 sayılı yazıları ile gündeme alınan; T.C.Sayıştay Başkanlığı 2020 Yılı Denetim raporunda belirtilen Kadın Komisyonu, Kadın Erkek fırsat eşitliği komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel haklar komisyonun iptali hususunun

görüşülmesi,

3-Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 113 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kaçak yapılaşmanın henüz içinden çıkılamaz hale getirilmediği, Van Gölüne kot yüksekliği açısından hakim olan, zemin değerleri çok güçlü olan, ve mevcut imar planlarında geniş yollara sahip, büyük parsellerden oluşan Kalecik

Bölgesine revizyon yapılması hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 114 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Mollakasım Mahallesi 120 Ada ve 269 Parsel numaralı 74.479,87 m2’ lik taşınmaz, Mollakasım Mahallesi 169 Ada ve 1 Parsel numaralı 93.924,60 m2’ lik taşınmaz, Mollakasım Mahallesi 189 Ada ve 1 Parsel numaralı 82.867,94 m2’ lik taşınmazların Turizme kazandırmak, Kamu yararı ve yöre halkının yararı gözetilerek, Hem Van Gölünü hem de Tuşba’mızı dünyaya tanıtmak amacıyla, Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Tuşba Belediye

Başkanlığımıza tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 115 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi ada; 0 parsel; 153’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun

hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi talebinin görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 116 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi İskele Mahallesi ada; 690 parsel; 8’de kayıtlı imar planında park alanı olarak geçen taşınmazının, 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple Kanun hükümlerince iptaline veya

kaldırılmasına karar verilmesi hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada; 0 parsel; 182’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun

görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi talebinin görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 118 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Ekli 13/04/2021 tarih 3462 sayılı dilekçe ile vatandaş taşınmazında bulunan park ve yolların 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple kanun hükümlerince iptali ve terkinine karar verilmesi

talebinin görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 124 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna

havale edilen; Abdurrahmangazi Mahallesi 709 ada 2 parsel nolu taşınmazının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan Belediye Hizmet Alanının değiştirilmesi talebinin görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 125 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van 2.İdare Mahkemesi’ nin 2017/2717 Esas 2019/965 sayılı kararı sonrasında idaremizce yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, eski 558 nolu taşınmazın ifrazı ve kadastro yenileme işlemi sonucunda oluşan: 142 ada, 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17-

18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30 nolu parseller; 141 ada, 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10

nolu parseller ile 110 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 nolu parselleri kapsamaktadır. Mahkeme kararında imar planında  bulunan  12 metrelik imar  yolunun 559 nolu taşınmazı  etkilediği  ve  taşınmaz   malikinden

muvafakat alınmadan yapıldığı gerekçesiyle söz konusu plan iptal edilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak; iptal edilen imar planında bulunan 12 metrelik imar yolu kadastro

sınırlarına göre ve 559 nolu taşınmazı etkilemeden yeniden düzenlenmiştir. İmar planında yapılaşma koşulları, fonksiyonlar ve 10 metrelik imar yolları aynen korunmuştur. Talebin 5216 Sayılı Kanunun

7/b maddesi gereğince görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 119 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin

(b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları

uyarınca görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi,

12-Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 122 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine

kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

13-Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Komisyonuna havale edilen; Pandemi süreci nedeniyle merkez mahallelerde ve kırsal mahallerde mağduriyet yaşayan bayanların tespitlerin yapılarak onlara

ulaştırmak adına hijyen paketi hazırlayıp verilmesi hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 127 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale

edilmemesi durumunda ciddi sonuçlara neden olacağı ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

15- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 131 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Özellikle ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden

korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

16- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 133 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna

havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan otogar kavşağı ile üniversite arasındaki boş parsellerde bulunan gelişigüzel dökülmüş hafriyatların düzeltilmesi hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 135 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum

Kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılarak ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunun görüşülmesi ,

18- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 136 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda

spor yapma kültürünün yerleştirilmesi hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 137 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonu ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Ekosistemi düzenleyen önemli faktörlerden birisi de solucan gübresidir. Bu gübre içerisinde barındırmış olduğu faydalı bakteri ve mikroorganizmalarla verimsiz ve ölmüş olan toprağın yeniden hayat bulup canlanmasına ciddi bir

katkı sağlar ve ekosistemi dengeler. Solucan gübresi hakkında ARGE çalışmalarının yapılıp bu  konuda halkın bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 138 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Bahar mevsimin gelişi, beraberinde üretim yapmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri domates fidesi ekimdir. Hem üretimi teşvik etmek hem de halkımızı bu ve benzeri konularda bilinçlendirmek için uygun maliyetle domates temin edilip Tuşba yöresine dağıtımı

sağlanırsa faydalı olacaktır. Bu ve benzeri konularda çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

21-Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 139 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme

Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 140 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının

araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 18.04.2021 tarih ve 141 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması

hususunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 142 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz mahallelerinde imara uygun olmayan yapıların hukuksal boyutun tespitinin yapılması

hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı