2021 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı

2021 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/08/2021-09:00

 

1- Açılış ve Yoklama.

2-T.C.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 2021 Yılı Teftiş Raporunda belirtilen Tuşba Belediyesine ait logosunun kullanılması hususunun 5393 sayılı Kanunun 81.maddesi uyarınca görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.07.2021 tarih ve 505 sayılı yazıları ile gündeme alınan; “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı” hizmetinin iptaline dair almış olduğu 06.01.2020 tarih ve 13 nolu Meclis Kararı’nın iptal edilmesi ve daha önceki uygulamanın devamı hususunun görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.07.2021 tarih ve 24683161-105.04-504 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizin 14.04.2021 tarihli ve 2021-62 sayılı encümen kararı gereği 03 Nisan 2007 gün ve 6482 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 500 adet Çöp Konteyneri talep edilmesine karar verilmiştir. Yapılan talep üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyemizin TR56 0001 2009 3390 0007 0000 28 nolu hesabına 311.431,80 TL. para aktarımı yapmıştır.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (g) bendi uyarınca yapılan bu şartlı bağışın 600 04 4 2 03” Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar” hesabına alınarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 630 06 1 2 05 “İşyeri Makine Teçhizat Alımları” hesabında kullanılması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.07.2021 tarih ve 164 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Ada:139, Parsel:280-281 Gökmen AYTİN adına kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı, park ve yol olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları ve park alanı değiştirilmeden, taşınmazların arasından geçen 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi talebinin görüşülmesi.

6- T.C.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 2021 Yılı Teftiş Raporunda belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine uygun işlem yapılması, toplantı başına huzur hakkı alma amacıyla kurulmuş komisyonlar algısının mutlaka önüne geçilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 23.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca yeniden görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 173 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi İstasyon mahallesi sınırları dahilinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mevcut ve imar kanunun 15.ve 16. Maddelerine uygun olarak vatandaşların talepleri doğrultusunda yola terk işlemleri yapılıp daha sonra belediyemizin iş programına alınarak açılması gereken yollar mevcut mudur? Bu yollar ile ilgili gelen talepler hangi işlem akışına göre açılıyor? Tebligat yapılan yerler var mıdır?  Bu konularla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

8- Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 179 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Maddesi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064 ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazların satılıp, satılmayacağı hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 181 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 09.07.2021 tarih ve 204 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;  5393 sayılı Kanunun ‘‘Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri’’ 38/b maddesinde yer alan Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 37/b maddesi gereğince belediye personelinin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Hükmü gereğince belediyemiz personeline ait performans ölçütlerinin görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 188 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde bulunan sağlığa zararlı kavak ağaçlarının tespiti, yerinde incelemeler yapılabilmesi ve muhtarlar vasıtasıyla vatandaşlara sağlığa zararlı olduğu konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 190 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yapımı tamamlanmak üzere olan Turizm imar planıyla birlikte ilçemizi turizm cenneti haline getirebilmek için turizm koylarının tespiti, belediyeye kazandırılabilecek alanların tespitinin yapılması, bunların imar komisyonuna bildirilmesi suretiyle imara açıldığında belediyemize tahsisinin yapılmasına yönelik gerekli saha çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 191 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba yöresinde bulunan Napolyon kirazı ve yöremize has yerli karadut meyvelerinin ARGE çalışmalarının yapılarak aşılama yöntemiyle geliştirilip üretiminin yaygınlaştırılması sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar verilebilir, konularda ortak çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

15-Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 192 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 193 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Özellikle ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

17- Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 194 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde  yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılarak ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunun görüşülmesi ,

18- Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 196 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 09.07.2021 tarih ve 197 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediye sınırlarımız içerisinde olabilecek içkili yer bölgelerinin tespiti hususunun görüşülmesi.

21-Belediye Meclisinin 09.07.2021 tarih ve 199 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 09.07.2021 tarih ve 200 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 09.07.2021 tarih ve 202 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen;  Pandemi sürecinde özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan çocuklar için pandemi sürecinin olumsuz etkilerini üzerlerinden atabilmeleri için ne gibi etkinlikler yapılabilir hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı