2019 Ağustos Ayı Karar Özetleri

2019 Ağustos Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 05.08.2019

KARAR NO:138

 

Kampüs merkezini barındıran, yapılaşmanın çoğunluğunun olduğu 139 ada, 6 nolu 3 271 207, 886 m² lik parselde ruhsat işlemlerinde alınan harçların problem yarattığı, aynı parsele imar durumu belgesi alındığında ciddi meblağlarla karşılaşıldığı, üniversitenin bu yüksek meblağları ödeme gibi bir bütçe kalemi olmadığı için ruhsat işlemlerinin ve yatırımların sekteye uğradığı belirtilerek; üniversiteye ait tapular için alınacak bir meclis kararında, ruhsat ve imar durum belgesi işlemlerinde ihaleye çıkılan yapının müştemilat sınırının(ihale sınırı) dikkate alınması ve işlem hacminin çok olması hasebi ile üniversiteye özel bir harç katsayısının belirlenmesi talebine ilişkin, Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün " Ücret Tarifesi "  konulu teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:139

 

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.  Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:140

 

Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla ve ilçe halkıyla görüşülerek detaylı bir araştırma yapılması ve görüş teatisinde bulunulması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:141

 

Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:142

 

          Erken yaşta evliliklerin araştırılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. İlçemizde yaşayan kadınların üretim hayatına entegrasyonu ve kadın merkezli bir üretim ve yaşam alanının nasıl oluşturulacağı ve Tuşba ilçesinde konu ile alakalı çalışmalar yürüten dernek ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek gerekli araştırmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:143

 

Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusu kapsamında; İlçemiz sınırları içersindeki belediye hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve denetlenebilmesi için diğer belediyeler araştırılması, Yerinde müdahale yöntemi ve acil hizmet pratikleri araştırılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:144

 

Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması hususunda gerekli şartların oluşturulması için detaylı çalışmaların yapılması ve bu alanların ıslahı ve yeşillendirilmesi için yapılacak olan çalışmaların nihai sonuca ulaştırılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:145

 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların imara uygunluğunun araştırılması hususundaki raporunu zaman yetersizliği nedeniyle sunmadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:146

 

İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi; diğer kurumlarla iletişim kurulması ve ortak projeler yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:147

 

          Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.08.2019

KARAR NO:148

          İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. S komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.08.2019

KARAR NO:149

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.08.2019

KARAR NO:150

 

          Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.08.2019

KARAR NO:151

 

          KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması hususunda; Büyükşehir belediyesi, ilgili dernek, sivil toplum kuruluşları, bilirkişi, hukukçular ve mahalle halkıyla görüşmelerin yapılması amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.08.2019

KARAR NO:152

 

          İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması ile ilgili raporda, Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.08.2019

KARAR NO:153

 

          Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.08.2019

KARAR NO:154

 

Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkıyla görüşmelerin yapılması ve konunun detaylı araştırılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.08.2019

KARAR NO:155

 

Tuşba ilçemizdeki bağımlı ve toplumda ötekileştirilmiş bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.08.2019

KARAR NO:156

 

İlçemiz sınırları içinde yer alan Seyrantepe mahallesi ille Beyüzümü mahalleri sınırlarında bulunan Averek yolu üzerindeki alanın semt pazarı (mahalle pazarı) olarak tahsis edilmesi konusunda Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür. Oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2019

KARAR NO:158

 

            Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel derinliğini sağlayan sanayi alanlarında ifraz işlemlerinin yapılabilmesi ve yaşanan teknik problemlerin giderilmesi için Plan Hükümlerinin 14.2.Hükmünün, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenerek; “Sanayi alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 1500 m2 den az olmaz. Parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 30 metreden az olmaz.” İbaresinin değiştirilmesi işlenmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2019

KARAR NO:159

 

            Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasında bulunan 8 metrelik kadastro yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2019

KARAR NO:161

 

               5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Kent Ekonomisi ve Meslek Komisyonu üyeliğinden Azad GÜLENGÜL’ün istifası ile boşalan komisyon üyeliğine Meclis üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ’ın seçilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.08.2019

KARAR NO:162

 

             5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Bağımlılık Komisyonu üyeliğinden Siracettin ÜNLÜ’nün istifası ile boşalan komisyon üyeliğine Meclis üyesi Mahmut EKİNCİ’nin seçilmesi uygun görülmüştür.