2021 Haziran Ayı Karar Özeti

2021 Haziran Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:01.06.2021

KARAR NO:143

İlçemiz Şemsibey Mahallesinde 720 ada, 947 nolu parselde Erciyes Anadolu Holding tarafından yapımı devam eden parkın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “İbrahim Öngün Parkı”  olarak isimlendirilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.06.2021

KARAR NO:144

İlimiz Tuşba İlçesi Abdurrahmangazi Mahallesi ada; 1325, Parsel; 22 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri doğrultusunda oluşan 158,81 m2 ihdas taşınmazının, Sinan DURU’ya ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.  

KARAR TARİHİ:01.06.2021

KARAR NO:145

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi uyarınca, Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonu adı ile yeni bir ihtisas komisyonun kurulması uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.06.2021

KARAR NO:146

İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunu araştırılmak üzere verilen önergenin Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.06.2021

KARAR NO:147

Belediye Meclis Başkanlığına 01.06.2021 tarihli birleşimde verilen önergelerin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

            Söz konusu önergelerin incelenerek rapora bağlanmak üzere ilgili komisyonlara havale edilerek düzenlenecek raporların müteakip toplantılarda görüşülmesine; sekretaryalarının ilgili müdürlükler tarafından yürütülmesine, oy birliği ile karar verildi.

            1-Meclis Üyesi Nuri ARVS’ın verdiği önergede;  İlçemizde bulunan sağlığa zararlı olan kavak ağaçlarının tespiti yerinde incelemeler yapılabilmesi ve muhtarlar vasıtasıyla vatandaşlara sağlığa zararlı olduğu konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılabilmesi için Çevre ve Sağlık komisyonuna çalışma yetkisi verilmesi.

            2- Meclis Üyesi Murat DARĞIN’ın verdiği önergede; İlçemizde yapımı tamamlanmak üzere olan Turizm imar planıyla birlikte ilçemizi turizm cenneti haline getirebilmek için turizm koylarının tespiti, belediyeye kazandırılabilecek alanların tespitinin yapılabilmesi, bunların imar komisyonuna bildirilmesi suretiyle imara açıldığında belediyemize tahsisinin yapılabilmesine yönelik gerekli saha çalışmalarının yapılması için Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna çalışma yetkisi verilmesi.

            3- Meclis Üyesi Münir MAVİŞ’ın verdiği önergede; Tuşba yöresinde bulunan Napolyon kirazı ve yöremize has yerli karadut meyvelerinin ARGE çalışmalarının yapılarak aşılama yöntemiyle geliştirilip üretiminin yaygınlaştırılması sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar verilebilir, konularda ortaklaşa çalışma yapmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna yetki verilmesi.

KARAR TARİHİ:01.06.2021

KARAR NO:148

             T.C.Sayıştay Başkanlığı 2020 Yılı Denetim Raporunda belirtilen Kadın Komisyonu, Kadın Erkek fırsat eşitliği komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel haklar komisyonun iptali uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.06.2021

KARAR NO:149

            Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.06.2021

KARAR NO:150

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sonuçlara neden olacağı ile ilgili hususta komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:02.06.2021

KARAR NO:151

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.06.2021

KARAR NO:152

            Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan otogar kavşağı ile üniversite arasındaki boş parsellerde bulunan gelişigüzel dökülmüş hafriyatların düzeltilmesi hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.06.2021

KARAR NO:153

            Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar sağlanması ve ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.06.2021

KARAR NO:154

            Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarının yapılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.06.2021

KARAR NO:155

            Ekoloji Komisyonu ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna  havale edilen;

Ekosistemi düzenleyen önemli faktörlerden birisi de solucan gübresidir. Bu gübre içerisinde barındırmış olduğu faydalı bakteri ve mikroorganizmalarla verimsiz ve ölmüş olan toprağın yeniden hayat bulup canlanmasına ciddi bir katkı sağlar ve ekosistemi dengeler. Solucan gübresi hakkında ARGE çalışmalarının yapılıp bu konuda halkın bilgilendirilmesi hususunda komisyonun çalışmalarını tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.06.2021

KARAR NO:156

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Bahar mevsimin gelişi beraberinde üretim yapmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri domates fidesi ekimidir. Hem üretimi teşvik etmek hem de halkımızı bu ve benzeri konularda bilinçlendirmek için uygun maliyetle domates temin edilip Tuşba yöresine dağıtımı sağlanırsa faydalı olacaktır. Bu ve benzeri konularda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.06.2021

KARAR NO:157

Kadın Komisyonuna havale edilen; Pandemi süreci nedeniyle merkez mahallelerde ve kırsal mahallerde mağduriyet yaşayan bayanların tespitlerin yapılarak onlara ulaştırmak adına hijyen paketi hazırlayıp verilmesi hususunda, komisyonun çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.06.2021

KARAR NO:158

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi ile ilgili komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.06.2021

KARAR NO:159

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:03.06.2021

KARAR NO:160

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerilerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması konularında komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.06.2021

KARAR NO:161

Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz mahallelerinde imara uygun olmayan yapıların hukuksal boyutun tespitinin yapılması hususundaki raporunu zaman yetersizliği nedeniyle sunmadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.06.2021

KARAR NO:162

            Belediyemizin 2020 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca aşağıda yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne karar verildi.

                                A- GİDER  BÜTÇESİ

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇESİ

 

01

Genel Kamu Hizmetleri

50.939.145,33

02

Savunma Hizmetleri

0,00

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.

19.155,67

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

239.846,53

05

Çevre Koruma Hiz.

3.062.011,49

06

İskân ve Toplum Refahı Hiz.

23.490.382,17

07

Sağlık Hizmetleri

0.00

08

Dinlenme Kültür ve Din Hiz.

293.217,39

09

Eğitim Hizmetleri

0,00

10

Sos.Güv. ve Sos. Yrd. Hz.

0.00

 

                     GENEL TOPLAM

78.043.758,58

                               

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇESİ

 

01

Vergi Gelirleri

6.008.654,83

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

10.143.487,14

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

8.684.525,84

05

Diğer Gelirler

58.263.701,00

06

Sermaye Giderleri

0,00

 

                     GENEL TOPLAM

83.100.368,81

B-GELİR  BÜTÇESİ

         Gereği için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:04.06.2021

KARAR NO:163

Belediye Meclis Üyesi Havva DURAN’ın Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarihli birleşiminde meclise verdiği önergede; Pandemi sürecinde özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan çocuklar için pandemi sürecinin olumsuz etkilerini üzerlerinden atabilmeleri ve sosyal olarak gelişmeleri için ne gibi çalışmalar yapılabilir konusunda çalışılabilmesi için verilen önergenin Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.06.2021

KARAR NO:165

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Mollakasım Mahallesi 120 Ada ve 269 Parsel numaralı 74.479,87 m2’ lik taşınmaz, Mollakasım Mahallesi 169 ada ve 1 Parsel numaralı 93.924,60 m2’ lik taşınmaz, Mollakasım Mahallesi 189 Ada ve 1 Parsel numaralı 82.867,94 m2’ lik taşınmazların, Mera vasfında olduğu, Belediyemiz yatırımlarında kullanılması, kamu ve yöre halkının yararı amacıyla kullanılmak üzere, taşınmazların tahsisinin istenmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.06.2021

KARAR NO:166

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi ada; 0 parsel; 153’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.06.2021

KARAR NO:167

 İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi İskele Mahallesi ada; 690 parsel; 8’de kayıtlı imar planında park alanı olarak geçen taşınmazının, 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple Kanun hükümlerince iptaline veya kaldırılmasına karar verilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür

KARAR TARİHİ:04.06.2021

KARAR NO:168

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada; 0 parsel; 182’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür

 

 

 

KARAR TARİHİ:04.06.2021

KARAR NO:169

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen, Ekli 13/04/2021 tarih 3462 sayılı dilekçe ile vatandaş taşınmazında bulunan park ve yolların 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple kanun hükümlerince iptali ve terkinine karar verilmesi hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.06.2021

KARAR NO:170

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Abdurrahmangazi Mahallesi 709 ada 2 parsel nolu taşınmazının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan Belediye Hizmet Alanının değiştirilmesi hususundaki raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.