2020 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı

2020 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM     

Belediye Meclisinin 2020 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/08/2020-10:00

                                                                                 

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.07.2020 tarih ve 209 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel: 321 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen konut alanı, kısmen yol kısmen de ibadet yeri olarak planlanmıştır. Taşınmazın güneyinde bulunan konut imar adasına 10 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi,

3- Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi  Şemsibey Mahallesi Ada : 720, Parsel : 1024 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks : 0.30, kaks : 0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazlarda 8 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 113 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; İmar Plan Notlarının Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2 hükmünde yapılan değişiklik Van Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanmış ve Van Büyükşehir Belediyesinin 12/04/2020 tarih ve E.63113 sayılı yazısı ile tarafımıza ulaşmıştır. Plan notunda yapılan değişiklik 29.04.2020 01.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup askı süresince bir adet itiraz yapılmıştır. İtirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 114 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski 51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddesi gereğince görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta: K50C23C1A, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas (nakıs) taşınmazının, Naif OLCAY’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 115 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 116 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2019 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile aynı kanunun 64. Maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi uyarınca görüşülerek karara bağlanması,

9- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 120 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi 2. Etap İskele sahil bandı üzerinde bulunan, 1 adet Bay WC, 1 adet bayan WC, giriş ücretinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Belediye Hizmetleri Karşılığı Alınacak Bedeller ile Tarifeye Bağlı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (f) bendi uyarınca görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 122 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar  komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, Şemsibey Caddesi, 2. Etap Sahil Bandında bulunan Bisiklet, Trambolin ve Telefon Şarj Cihazının kiraya verilmesi, temizliği, güvenliği, bakımı vb. nitelikteki ihtiyaçları dikkate alınarak, Kamu yararına olduğu düşünülen kiralama işleminin yapılması için; Trambolin oyun cihazı için, 5 dakikalık oyun ücreti, Bisiklet kullanımı için 1 saatlik kira ücreti ve Telefon Şarj Cihazı için 30 dakikalık kiralama ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 123 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye girişi ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 124 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 125 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 126 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 127 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak,  bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması  hususunun görüşülmesi ,

16- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 128 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan kadınların erkeklere oranla eğitimde ve sosyal hayatta dezavantaj durumda olmasının sebeplerini araştırmak, kadınların toplumda daha fazla yer edilmelerini sağlayıp avantaj duruma getirmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 129 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli rehabilitasyon çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi

18- Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 130 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklı olarak badem ağacı ve bahçesi yetiştirmek ilçemizde hem ekonomi olarak hem de farklı bir çeşitlilik oluşturmak açısından vatandaşa yeni bir kazanç olması açısından ve bu konuda müsait yerlerde fizibilite çalışmaları yapmak ve bu Tuşba halkını bu konuda bilinçlendirmesi hususunun görüşülmesi ,

19- Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih ve 131 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Komisyonuna havale edilen; Toplumun en temel yapı taşı olan “aile” kavramının güçlendirilmesi, aile içi anlaşmazlıkların ve şiddetin yok edilmesi, aile olmanın kazandırdığı güç ve imkanları keşfetmek, sorumluluk sahibi ve hak-hukuk gözeten aile bireyleri yetiştirmek, evlilik kararı almış veya almak üzere bir yola çıkmış kişilerin evlilikte oluşabilecek sorunları henüz ortaya çıkmadan çözümleyebilmesi, çiftlere problemlerle başa çıkma yöntemleri kazandırması ve çiftleri evlilik sonrası yaşayacakları hayata hazırlamak amacıyla “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmesi hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih ve 131 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı