2022 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

2022 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2022 Mayıs Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 09/05/2022-09:30

 

 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğü’nün 22.04.2022 tarih ve 94 sayılı yazısı ile gündeme alınan; Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt yapım işinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 68.Maddesinin (b) bendi uyarınca İller Bankası Genel Müdürlüğünden 30.000.000,00-TL. Kredi kullanılması hususunun görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve101 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz 2021 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca görüşülerek karara bağlanması,

4- Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 85 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 79 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz merkezinde hızla artan nüfus neticesinde değişen ihtiyaçlar, görüntü ve ses kirliliğinin önlenmesi amacıyla sınırlarımızda faaliyet gösteren Van Hububatçılar Sitesi iş yerinin taşınması zaruri bir hal almıştır. “Van Hububatçılar Sitesi” yapılması için Beyüzümü Mahallesi, 1886 parselde yer alan 140.000,00 mlik mera vasıflı taşınmazın Tuşba Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 78 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Arısu Mahallesi 101 Ada ve 80 Parsel numaralı mera taşınmazında bulunan Güneş Enerji Santralinin altyapı ve sulama kanal drenaj sistemleri için, civarda bulunan sulama kanallarına yağmur sularının tahliyesinin yapılması için, Arısu Mahallesinde bulunan 101 Ada ve 79 Parsel numaralı mera taşınmazın, Tuşba Belediyemize tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 123 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, ada:693, parsel:316’da bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 288,33 m² ihdas taşınmazının, Fatih İDİZ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

8- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 125 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:2304, parsel:45’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 551.62 m² ihdas taşınmazı Nedim VAROL’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 74 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi 963 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 73 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ada:139 Parsel:395-394 nolu taşınmazlarda mevut duruma uygun ifraz ve tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 67 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi 4161 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ile 1042 ada 207 nolu parselde(eski 1042 ada 3-4-5-6-7-11-12-33-34-206 parseller)’de yer alan taşınmazlara ilişkin Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 68 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi Beyüzümü mahallesi S.S.Yeni Marangozlar Hizarcılar ve Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Ada:2281Parsel:2-3 nolu taşınmazlarda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 69 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1325  Parsel:17 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 70 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Zafer DEDEOĞLU ve ortaklarına ait Ada:133 Parsel:18 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 71 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:930 Parsel:57 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 72 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1753 Parsel:7 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 73 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi Bardakçı mahallesi Ada:108 Parsel:10-11(eski 1970 parsel) nolu taşınmazlarda yapılan Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

18-Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 88 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

19- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Erciş ilçemizde yetişen kendine has tadı, kokusu ve lezzeti ile yöremizin vazgeçilmezi, küçük, siyah ve endemik bir tür olan üzümün Tuşba İlçemizde yaygınlaştırılması hususunun görüşülmesi.

20- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 Yılı denetim raporunda belediyemizin vergi gelirlerinin tahsilat oranının düşük olduğu görülmektedir. Belediyemizin vergi gelirlerinde tahsilat oranının artırılması için çalışma yapması hususunun görüşülmesi.

21- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki imar yapıları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı hukuki sorunlu arazi, bina ve yapıların hukuksal problemlerinin çözümü ve bunlarla ilgili hukuki süreçlerin takibi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü  tahsilat ve icra dosya davaları ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi.

22- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Meslek Odalarının Bölge ekonomisine yarar sağlayacak projeleri hakkında toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapılması hususunun görüşülmesi.

23- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Doğal afetler kapsamında olan Bölgemizde Erozyon riskinin olup olmadığının araştırılması ve Erozyon var ise; Erozyondan korunmanın yollarının araştırılması hususunun görüşülmesi.

24- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin Ekonomik değerlerinin Bölge halkına ve Ülke ekonomisine kazandırmak üzere; Sığır ve Koyun yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve verilen kamu ve hibe desteklerinin topluma ulaştırılması için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

25- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Son yıllarda nüfusun artışı ile beraber suya olan gereksinim artış göstermiştir. Suların bilinçsizce gereğinden fazla tüketimi sonucunda yer altı, yüzey ve kaynak sularında belirgin bir azalma söz konusu olmaktadır. Özellikle tarımda su israfını önlemek ve kaçak kullanımların önüne geçmek adına yeni teknolojiler kullanılması gereklilik arz etmektedir. Bu teknolojik yöntemler damla sulama yöntemi, yağmurlama sulama yöntemi, Min-Spring yöntemi, toprakaltı sulama yöntemi şeklinde sıralanabilir, ilçemiz sınırları içerisinde suyu doğru yönetmek adına özellikle tarımda sulamada vatandaşlarımızı teknolojik yöntemlerle özendirmemiz gerekir. Konu ile ligli çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

26- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler  Komisyonuna havale edilen; Nisan ayı içerisinde,  ilçemiz sınırlarında olan mağdur ailelere yardım yapılması için belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler  müdürlüğü ile birlikte çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

27- Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 91 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında baş gösteren, haşere ve sivrisinek üremesi çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İlçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlar sivrinsek ve haşereler için üreme yuvasıdır. Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlarda larva ile mücadele çalışmalarını başlatması gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

28-Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 95 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

29-Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 96 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

30- Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarih ve 97 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz bünyesinde gençlere yönelik yapılacak olan spor ve diğer etkinlikler için neler yapılabilir konusunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi.

31- Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarih ve 101 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Kırsal mahallelerimizde boşatılmış, içinde oturulmayan yapıların yıkılması ve enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

32-Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarih ve 103 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik, onların temel sorunlarının tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı