2021 Aralık Ayı Karar Özeti

2021 Aralık Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:06.12.2021

KARAR NO:311

Belediye Meclis Başkanlığına 06.12.2021 tarihli birleşimde verilen önergelerin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

                Söz konusu önergelerin incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonlara havale edilerek düzenlenecek raporların müteakip toplantılarda görüşülmesine; sekretaryalarının ilgili müdürlükler tarafından yürütülmesine, oy birliği ile karar verildi.

                1-Meclis Üyesi Murat DARĞIN ve Münür MAVİŞ’in verdiği önergede;  Kuraklık sebebiyle Van Gölünde oluşan su çekilmelerin incelenmesi ve ekolojik sistem üzerindeki etkilerinin araştırılması için Ekoloji komisyonuna yetki verilmesi.

                2- Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ, Havva DURAN, Vehbi AKYÜREK, Kemal YILDIRIM ve Hatice KİYE’nin verdiği önergede; Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilçemizde bulunan okullarda kütüphane olup olmadığının, olmayan okullara öğrencilerin faydalanması için kütüphane kurulması ve kitap temini yapılması için Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yapılması için Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna yetki verilmesi.

KARAR TARİHİ:06.12.2021

KARAR NO:312

                22.02.2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince; Belediyemize ait (I) sayılı kadro ihdas cetveli ve (III) sayılı dolu kadro cetvellerindeki değişiklerinin yapılarak tenkis ve ihdas işlemlerinin kabulüne, Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.12.2021

KARAR NO:313

                Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi uyarınca belirtilen harcama kalemleri arası aktarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun 18 maddesinin (b) fıkrası uyarınca harcama kalemleri arası ödenek aktarılması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ:06.12.2021

KARAR NO:314

Tuşba ilçesine bağlı mahallelerde 2018/13 sayılı Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere ismi belirlenen mahallelerde ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:07.12.2021

KARAR NO:315

İlimiz Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi  ada; 17, parsel; 432 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 83,05 m² ihdas taşınmazının, Sabri YILMAZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:07.12.2021

KARAR NO:316

Pandemi salgını nedeniyle, Belediyemiz İşletmelerine kira indiriminin yapılıp yapılmayacağı hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ:07.12.2021

KARAR NO:317

                Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ:08.12.2021

KARAR NO:319

Belediyemizde görev yapan 657 sayılı DMK’ya tabi çalışan memurlar ile 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesine tabi sözleşmeli personellere Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmasına ve sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanı Salih AKMAN’a Anayasa ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ilgili maddeleri gereğince yetki verilmesine, oy birliği karar verildi.

KARAR TARİHİ:08.12.2021

KARAR NO:320

Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 657 sayılı DMK. 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Genelgeleri ekinde bulunan cetvelde belirtilen “ 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutar’ dan”  2022 yılı esas alınarak yönetici pozisyonunda çalışanlara tavan diğer teknik personele alt taban puandan ödenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:08.12.2021

KARAR NO:321

Sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyonda geçen hizmet süresi esas alınarak,  2022 yılı için hazırlanacak Maliye Bakanlığı’nın ilgi sayılı genelgesi cetvelinde yer alan oranı aşmamak kaydıyla 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere  ödenecek Ek Ödeme oranı’ nın 2022 yılı  esas alınarak alt taban puanında ödenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:322

Yürürlükte bulunan 2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 10.maddesi doğrultusunda lejand güncellemesinin yapılması ve 7221 sayılı kanunla birlikte gelen düzenlemelerin yapılması teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine, oy oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:323

Yürürlükte bulunan 2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 10.maddesi doğrultusunda lejand güncellemesinin yapılması ve 7221 sayılı kanunla birlikte gelen düzenlemelerin yapılmasına yönelik ilgi sayılı meclis kararımız alınmış ve bu doğrultuda işlemler Müdürlüğümüzce yürütülmüştür.

Altıntepe Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kalecik Köyü Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planlarına ilişkin güncellemeler ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri doğrultusunda düzenlenmiş olup gerekli incelemeler yapılarak tamamlanmıştır. Koruma amaçlı planlara ait imar plan paftaları, plan açıklama raporu ve plan notları ekte sunulmuş olup 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin yukarıda yazılı teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine, Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:324

Belediyemize ait Van İli Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 4161 ada ve 6 parsel nolu taşınmazın bir bölümü üzerinde, Kamuya açık tüm vatandaşlarımıza hizmet vermesi amacıyla “Yap-İşlet-Devret’ yöntemiyle, projesi Belediyemizce hazırlanacak olan lokanta, pastane ve büfe yapılması, işletilmesi ve belirlenecek süre sonunda İdareye devri hususunun, 5393 sayılı belediye kanunun 18 maddesinin (e ) ve (j) bentleri gereğince kabulüne; Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:325

                Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:326

             Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:327

             Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:328

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:329

Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:330

                Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:331

                Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde bulunan okullardaki dar gelirli öğrencilere belediyemizce ne gibi yardımların yapılabileceği hususunda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.12.2021

KARAR NO:332

                Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.12.2021

KARAR NO:333

                İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde  sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin tespiti yapılarak hangi alanda ne tür ihtiyaçlarının olduğunun, bununla beraber hangi kurumun ne tür yardımlardan ne ölçüde fayda sağlanacağı hususunda çalışma yapılması için önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:10.12.2021

KARAR NO:334

                Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi ile ilgili, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.12.2021

KARAR NO:335

                Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde 25.09.2021 tarihinde meydana gelen su taşkınlarından dolayı etkilenen mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kurumlar ve belediyemizce nelerin yapıldığı ve yapabileceklerinin değerlendirilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.12.2021

KARAR NO:336

                Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde gerek yeni yapılaşmalarda, gerekse mevcut yapıların restorasyon ve tadilat aşamasında meydan, bulvar, cadde, sokak, anayollar üzerinde, şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve kent estetiği açısında daha doğru uygulamaların yapılabilmesi ile ilgili hususta, komisyon çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:10.12.2021

KARAR NO:337

                Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Vangölü kirliliğinin önüne geçmek ve sahillerimizi temiz tutmak adına göle gemi ve tekneler tarafından gelişigüzel atılan yağ ve balast atıklarının atılmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca eski arıtma tesisinin bulunduğu iskele sahilinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün içerisinde dip çamuru temizliği yapılmaktadır. İskele Sahilinin eski temiz haline döndürülmesi konusunda çalışmanın ne aşamada olduğu büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunda, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:10.12.2021

KARAR NO:338

                İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunda, çalışmaların sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:10.12.2021

KARAR NO:339

 Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2022 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli, 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanunu çerçevesinde değerlendirilerek ilgili komisyonca yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ve cetvellerde belirtilen miktar ve tutarların 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (f) bendi çerçevesinde kabulüne;  Oy birliği ile karar verildi.