2022 Mayıs Ayı Karar Özeti

2022 Mayıs Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2022 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:09.05.2022

KARAR NO:106

 Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 30.000.000,00-(otuz milyon) TL kredi kullanılmasına,  OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 KARAR TARİHİ:09.05.2022

KARAR NO:107

            Belediyemizin 2021 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 2. Ve 3. Fıkraları uyarınca, yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne, Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.05.2022

KARAR NO:108

İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının, Mehmet Sıddık YILDIZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:09.05.2022

KARAR NO:109

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; “Van Hububatçılar Sitesi” yapılması için Beyüzümü Mahallesi, 1886 parselde yer alan 140.000,00 mlik mera vasıflı taşınmazın Tuşba Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılması, bahse konu taşınmaz vasfının Mera olması sebebiyle; tahsis işlemlerinin ilgili kurumlarca yapılması ve bu alanın, “Van Hububatçılar Sitesi” yapılması için tahsisinin istenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:09.05.2022

KARAR NO:110

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Arısu Mahallesi 101 ada ve 79 parselde bulunan taşınmazın, Mera vasfının olması sebebiyle, Belediye Başkanlığına sunulan drenaj kanalları ve yağmur suyu tahliye hattı projesinde bulunan drenaj hatlarının geçişi amacıyla tahsisinin yapılması ve tahsisinin istenmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.05.2022

KARAR NO:111

Van İli, Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, ada:693, parsel:316’da bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 288,33 m² ihdas taşınmazının, Fatih İDİZ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.   

KARAR TARİHİ:09.05.2022

KARAR NO:112

Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:2304, parsel:45’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 551.62 m² ihdas taşınmazı Nedim VAROL’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:113

Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarihli birleşiminde Meclis Üyesi Ümit KANAN’ın Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

            İlçemizde birden fazla bölgede faaliyet gösteren çeşitli meslek gruplarının tespiti ve toplulaştırılması konusunda çalışmalar yapılması için önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:114

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi Beyüzümü mahallesi 963 nolu parselde yapılan imar plan değişikliğinin Söz konusu dosyada eksik veya yanlış karar alınmaması için Danıştay Kararının beklenilmesi ve karar alınıncaya kadar dosyanın askıya alınmasının , OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:116

Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi 4161 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ile 1042 ada 207 nolu parselde(eski 1042 ada 3-4-5-6-7-11-12-33-34-206 parseller)’de yer alan taşınmazlara ilişkin Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.      

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:117

Tuşba ilçesi Beyüzümü mahallesi S.S.Yeni Marangozlar Hizarcılar ve Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Ada:2281Parsel:2-3 nolu taşınmazlarda yapılan Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.      

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:118

Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1325 Parsel:17 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.      

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:119

Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Zafer DEDEOĞLU ve ortaklarına ait Ada:133 Parsel:18 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.      

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:120

Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:930 Parsel:57 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.      

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:121

Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1753 Parsel:7 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.      

KARAR TARİHİ:10.05.2022

KARAR NO:122

Tuşba ilçesi Bardakçı mahallesi Ada:108 Parsel:10-11(eski 1970 parsel) nolu taşınmazlarda yapılan Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.      

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:123

Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey ve Kelle Mahallelerinde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:124

              5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca, Belediye Meclisinden alınan 06.04.2022 tarih ve 81 sayılı kararı ile oluşturulan Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyeliğinden Siracettin ÜNLÜ’nün istifası uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:125

İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:126

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Erciş ilçemizde yetişen kendine has tadı, kokusu ve lezzeti ile yöremizin vazgeçilmezi, küçük, siyah ve endemik bir tür olan üzümün Tuşba İlçemizde yaygınlaştırılması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:127

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 Yılı denetim raporunda belediyemizin vergi gelirlerinin tahsilat oranının düşük olduğu görülmektedir. Belediyemizin vergi gelirlerinde tahsilat oranının artırılması hususundaki komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:128

            Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki imar yapılarının ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı hukuki sorunlu arazi, bina ve yapıların hukuksal problemlerinin çözümü ve bunlarla ilgili hukuki süreçlerin takibi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat ve icra dosya davaları ile ilgili hususta komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından, konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.05.2022

KARAR NO:129

Belediye Meclis Başkanlığına 12.05.2022 tarihli birleşimde verilen önergelerin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

            Söz konusu önergelerin incelenerek rapora bağlanmak üzere ilgili komisyonlara havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; sekretaryalarının ilgili müdürlükler tarafından yürütülmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

            1-Meclis Üyesi Zübeyir YILDIZBAŞ’ın verdiği önergede;  İlçemizde bulunan hukuki sorunlu arazi ve yapıların hukuksal problemlerinin çözümü ve arabuluculuğu konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılması ve takibi konusunda çalışma yapılması için Hukuk komisyonuna yetki verilmesi.

            8- Meclis Üyesi Murat DARĞIN’ın verdiği önergede; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile bahar aylarının gelmesiyle birlikte ortak projeler yapmak ve bu projelere katılımı arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması için Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna yetki verilmesi.

KARAR TARİHİ:12.05.2022

KARAR NO:130

            Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Meslek Odalarının Bölge ekonomisine yarar sağlayacak projeleri hakkında toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapılması hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, konu hakkında ayrıntılı bilgi almak üzere komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.05.2022

KARAR NO:131

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Doğal afetler kapsamında olan Bölgemizde heyelan riskinin olup olmadığının araştırılması ve heyelan riski var ise; heyelandan korunmanın yollarının araştırılması ile ilgili, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.05.2022

KARAR NO:132

            Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin Ekonomik değerlerinin Bölge halkına ve Ülke ekonomisine kazandırmak üzere; Sığır ve Koyun yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve verilen kamu ve hibe desteklerinin topluma ulaştırılması ile ilgili çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:12.05.2022

KARAR NO:133

            Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Son yıllarda nüfusun artışı ile beraber suya olan gereksinim artış göstermiştir. Suların bilinçsizce gereğinden fazla tüketimi sonucunda yer altı, yüzey ve kaynak sularında belirgin bir azalma söz konusu olmaktadır. Özellikle tarımda su israfını önlemek ve kaçak kullanımların önüne geçmek adına yeni teknolojiler kullanılması gereklilik arz etmektedir. Bu teknolojik yöntemler damla sulama yöntemi, yağmurlama sulama yöntemi, Min-Spring yöntemi, toprakaltı sulama yöntemi şeklinde sıralanabilir, ilçemiz sınırları içerisinde suyu doğru yönetmek adına özellikle tarımda sulamada vatandaşlarımızı teknolojik yöntemlerle özendirmemiz gerekmektedir. Konu ile ligli çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:12.05.2022

KARAR NO:134

            Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Nisan ayı içerisinde belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler  müdürlüğü ile birlikte çalışma yaparak müdürlüğümüzce tespiti yapılan ilçemiz sınırlarında olan mağdur ailelere yardım çalışmaları yapılması ile ilgili Komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.05.2022

KARAR NO:135

            Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında baş gösteren, haşere ve sivrisinek üremesi çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İlçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlar sivrinsek ve haşereler için üreme yuvasıdır. Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlarda larva ile mücadele çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:12.05.2022

KARAR NO:136

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

 

 

KARAR TARİHİ:13.05.2022

KARAR NO:137

            Tuşba ilçemizin sınırları içerisinde yer alan mahallelerimizde ücretsiz sebze fidesinin dağıtımının yapılması yararlı olacaktır. Kırsal mahalleri fazla olan ilçemizde ücretsiz sebze fidesinin dağıtılması hane halkının ekonomisine katkı sağlayacaktır. Konu hakkında çalışma yapması için önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:13.05.2022

KARAR NO:138

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 21. Maddesi uyarınca oluşturulan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Murat DARĞIN, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Azad GÜLENGÜL, Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeliğine Mehmet Şirin OFLAS, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler komisyonu üyeliğine Mehmet Şirin MARAL’ın seçilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:13.05.2022

KARAR NO:139

          Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler işbirliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:13.05.2022

KARAR NO:140

            Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz bünyesinde gençlere yönelik yapılacak olan spor ve diğer etkinlikler için neler yapılabilir Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarını tamamlandığından konunun meclis gündeminde düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:13.05.2022

KARAR NO:141

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Kırsal mahallelerimizde boşatılmış, içinde oturulmayan yapıların yıkılması ve enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmalarını tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:13.05.2022

KARAR NO:142

            Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunda komisyon çalışmalarını tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.