2022 Haziran Ayı Karar Özeti

2022 Haziran Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2022 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:143

Belediye Meclis Başkanlığına 06.06.2022 tarihli birleşimde verilen önergelerin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;    Söz konusu önergelerin incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonlara havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; sekretaryalarının ilgili müdürlükler tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:144

Yalnızağaç ve Kozluca Mahallelerinde sınır çizgisinin net olmadığı bu sebeple mahalleler arasında sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. Kozluıca Mahallesi – ada 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086 nolu parsellerin aslında Yalnızağaç Mahallesi, Kozluca Mahallesi – ada 678 ve 679 nolu taşınmazların ise olması gerektiği gibi Kozluca mahallesi sınırlarında olduğu, bu durumun Meclis Kararına bağlanılması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:145

Van ili Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi Ada:1386 Parsel:9, Ada:1110 Parsel:6-7, Ada:1110 Parsel:6, Ada:1111 Parsel:4, Ada:1182 Parsel:9, Ada:1182 Parsel:8 nolu taşınmazların güney tarafında bulunan kadastro yolu ile imar yolu arasında uyuşmazlık bulunduğu ve mağduriyet yaşandığı bu sebeple imar yolunun kadastro yoluna kaydırılması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:146

Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Van İli, Tuşba İlçesi, Topaktaş Mahallesi 111 Ada, 8 Parsel 77.850,00 m2 yüzölçümlü, 144 ada, 18 parsel 565.483,71 m2 yüzölçümlü ile 114 ada ve 16 parsel 175.000,87 m2’ lik yüzölçümlü taşınmaz mera alanları üzerinde, S.S.Mobilya ve Mefruşatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından, İlimiz ve İlçemize hizmet noktasında büyük katkı sağlayacak bir Mobilya Çarşısı kurmak yönünde proje yapılması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:147  

Van ili Tuşba ilçesi  Akköprü Mahallesi Ada:22, Parsel:313-314-315-316-318-319 Abdurrezak İYİSON adına kayıtlı taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı ve yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasından geçen 7 metrelik imar yolunun yine taşınmazlar içerisinde geçirilerek güneye kaydırılması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür. KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:148 

            Belediyemizin Kent Temizliği, Çöp Toplama, Taşıma, Süpürme ve Çevre Temizliği Hizmetlerinde kullanılmak üzere Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi 30.09.2022 tarihinde sona ermektedir. Söz konusu Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi uyarınca yıllara sari olarak 2 (iki) yıllık ihale edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:149 

            Belediyemiz tarafından kullanılan araçların sözleşmesi, 31.12.2022 tarihinde sona erecektir. 2023 yılında araç kiralama ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi uyarınca 2023 yılı ile 2024 yılının ilk 9 (dokuz) ayına ilişkin ihtiyaç duyulan Araç Kiralama İşinin 21 ay olarak birlikte ihale edilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:150 

          17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine istinaden belediyeler bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdasına ilişkin ekli ihdas cetvelinin tasdik edilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:151

İlimiz genelinde sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonun yapılması amacıyla kurulacak olan ‘Van İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (VASHAB)’ ne üye olunması ve birlik tüzüğüne imza atması için Belediye Başkanı Salih AKMAN’a yetki verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:152      

            İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi, 2151 ada ve 2 nolu parselde bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan taşınmaz için satış dışında alternatif olarak (Trampa) talebimiz vatandaşa yazılı olarak bildirildi. Fakat vatandaş yine yazılı olarak Trampayı reddederek satış talebini yeniledi. Buna göre, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 3.454,24 m² ihdas taşınmazının 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Madde doğrultusunda satışının yapılması ve satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:153

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi 693 ada ve 316 parsel no’lu Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 288,33 m2’lik ihdas (nakıs) taşınmazının, Fatih İDİZ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi doğrultusunda satışının yapılması ve satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:154

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:2304, parsel:45’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 551.62 m² ihdas taşınmazının 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi doğrultusunda satışının yapılması ve satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:155

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi 963 nolu parselde İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:06.06.2022

KARAR NO:157

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Beyüzümü mahallesi S.S.Yeni Marangozlar Hizarcılar ve Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Ada:2281Parsel:2-3 nolu taşınmazlarda yapılan Plan Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:158

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1325  Parsel:17 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:159

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Zafer DEDEOĞLU ve ortaklarına ait Ada:133 Parsel:18 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:160

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:930 Parsel:57 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:161

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesi Ada:1753 Parsel:7 nolu taşınmazda yapılan Plan Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:162

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesi Bardakçı mahallesi Ada:108 Parsel:10-11(eski 1970 parsel) nolu taşınmazlarda yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlanmadığından konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:163

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde birden fazla bölgede faaliyet gösteren çeşitli meslek gruplarının tespiti ve toplulaştırılması konusunda çalışmalar yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:164

            Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Erciş ilçemizde yetişen kendine has tadı, kokusu ve lezzeti ile yöremizin vazgeçilmezi, küçük, siyah ve endemik bir tür olan üzümün Tuşba İlçemizde yaygınlaştırılması hususunda Komisyon çalışmalarını tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:165

            Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 Yılı denetim raporunda belediyemizin vergi gelirlerinin tahsilat oranının düşük olduğu görülmektedir. Belediyemizin vergi gelirlerinde tahsilat oranının artırılması ile ilgili komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:07.06.2022

KARAR NO:166

          Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Meslek Odalarının Bölge ekonomisine yarar sağlayacak projeleri hakkında toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapılması hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, konu hakkında ayrıntılı bilgi almak üzere komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.06.2022

KARAR NO:167

Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarihli birleşiminde Meclis Üyesi Murat KAÇMAZ ile Hatice KİYE’nin Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;

            İlçemizin kırsal mahallelerinde hayvan sağlığına yönelik belediyemiz tarafından hangi çalışmaların yapıldığının tespiti için önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:08.06.2022

KARAR NO:168

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Doğal afetler kapsamında olan Bölgemizde heyelan riskinin olup olmadığının araştırılması ve heyelan riski var ise; heyelandan korunmanın yollarının araştırılması ile ilgili, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:08.06.2022

KARAR NO:169

            Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin Ekonomik değerlerinin Bölge halkına ve Ülke ekonomisine kazandırmak üzere; Sığır ve Koyun yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve verilen kamu ve hibe desteklerinin topluma ulaştırılması ile ilgili komisyonun yapacağı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı olarak, Komisyonunun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:08.06.2022

KARAR NO:170

            Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Son yıllarda nüfusun artışı ile beraber suya olan gereksinim artış göstermiştir. Suların bilinçsizce gereğinden fazla tüketimi sonucunda yer altı, yüzey ve kaynak sularında belirgin bir azalma söz konusu olmaktadır. Özellikle tarımda su israfını önlemek ve kaçak kullanımların önüne geçmek adına yeni teknolojiler kullanılması gereklilik arz etmektedir. Bu teknolojik yöntemler damla sulama yöntemi, yağmurlama sulama yöntemi, Min-Spring yöntemi, toprakaltı sulama yöntemi şeklinde sıralanabilir, ilçemiz sınırları içerisinde suyu doğru yönetmek adına özellikle tarımda sulamada vatandaşlarımızı teknolojik yöntemlerle özendirmemiz gerekmektedir. Konu ile ligli çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:09.06.2022

KARAR NO:171

            Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında baş gösteren, haşere ve sivrisinek üremesi çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İlçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlar sivrinsek ve haşereler için üreme yuvasıdır. Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçemizde bulunan bataklık ve sulak alanlarda larva ile mücadele çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:09.06.2022

KARAR NO:172

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, Komisyonunun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:09.06.2022

KARAR NO:173

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler işbirliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından Komisyonunun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

KARAR TARİHİ:10.06.2022

KARAR NO:174

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin sınırları içerisinde yer alan mahallelerimizde ücretsiz sebze fidesinin dağıtımının yapılması konusunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.06.2022

KARAR NO:175

Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan hukuki sorunlu arazi ve yapıların hukuksal problemlerinin çözümü ve arabuluculuğu konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılması hususundaki raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi ve konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:10.06.2022

KARAR NO:176

 Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile bahar aylarının gelmesiyle birlikte ortak projeler yapmak ve bu projelere katılımı arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.