2022 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

2022 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2022 Ocak Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 03/01/2022-09:30

                                                                                 

1-Açılış ve Yoklama.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince 2022 Yılı Meclis Tatil Ayının belirlenmesi  hususunun görüşülmesi,

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca Denetim Komisyon Üyelerinin gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.12.2021 tarih ve 313 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi 139 ada, 406 parsel ’de bulunan 26.736,25 m2 ‘lik arsanın 473/6684 payın hisse sahibi Mahmut ADIYAMAN kendisine ait 1.916,30 m2 taşınmazının diğer tapu hissedarlarına yol olarak kullanılmak şartıyla belediyemize bedelsiz olarak bağış yapmak istemektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 18. Maddesinin (g) bendi (Şartlı bağışları kabul etmek) hükmüne istinaden gerekli meclis kararının alınması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 315 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  İlimiz Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi  ada; 17, parsel; 432 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 83,05 m² ihdas taşınmazının, Sabri YILMAZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 322 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Yürürlükte bulunan 2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 10.maddesi doğrultusunda lejand güncellemesinin yapılması ve 7221 sayılı kanunla birlikte gelen düzenlemelerin yapılmasına yönelik  meclis kararı alınmış ve bu doğrultuda işlemler yürütülmüştür. Merkez plana ait imar plan paftaları, plan açıklama raporu ve plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 323 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Yürürlükte bulunan 2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 10.maddesi doğrultusunda lejand güncellemesinin yapılması ve 7221 sayılı kanunla birlikte gelen düzenlemelerin yapılmasına yönelik meclis kararı alınmış ve bu doğrultuda işlemler yürütülmüştür. Altıntepe Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kalecik Köyü Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planlarına ilişkin güncellemeler ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri doğrultusunda düzenlenmiş olup gerekli incelemeler yapılarak tamamlanmıştır. Koruma amaçlı planlara ait imar plan paftaları, plan açıklama raporu ve plan notlarının  3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

8- Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 316 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Pandemi salgını nedeniyle, Belediyemiz İşletmelerine kira indiriminin yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi.

9-Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 318 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

10-Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 325 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması hususunun görüşülmesi,

11-Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 326 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi ,

12-Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 327 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

13-Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 328 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

14-Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 330 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik, onların temel sorunlarının tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

15-Belediye Meclisinin 09.12.2021 tarih ve 332 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 333 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerde sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin tespiti yapılarak hangi alanda ne tür ihtiyaçlarının olduğunun, bununla beraber hangi kurumun ne tür yardımlardan ne ölçüde fayda sağlanacağı hususunun görüşülmesi,

17-Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 334 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi hususunun görüşülmesi,

18-Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 336 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İstikamet rölevesi ve ilçemizde kent estetiği açısından yapılabilinecek çalışmalar ile ilgili hususun görüşülmesi,

19-Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 337 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Vangölü kirliliğinin önüne geçmek ve sahillerimizi temiz tutmak adına göle gemi ve tekneler tarafından gelişigüzel atılan yağ ve balast atıklarının atılmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca eski arıtma tesisinin bulunduğu iskele sahilinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün içerisinde dip çamuru temizliği yapılmaktadır. İskele Sahilinin eski temiz haline döndürülmesi konusunda çalışmanın ne aşamada olduğu büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

20-Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 338 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

 21-Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih ve 311 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Ekoloji komisyonuna havale edilen;   Kuraklık sebebiyle Van Gölünde oluşan su çekilmelerin incelenmesi ve ekolojik sistem üzerindeki etkilerinin araştırılması hususunun görüşülmesi.

22- Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih ve 311 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilçemizde bulunan okullarda kütüphane olup olmadığının, olmayan okullara öğrencilerin faydalanması için kütüphane kurulması ve kitap temini yapılması için Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yapılması hususunun görüşülmesi .

 

 

             Salih AKMAN

                                     Belediye Başkanı