Van İli, Tuşba İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Tuşba Belediyesine e ait

Van İli, Tuşba İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Tuşba Belediyesine e ait

 

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Tuşba Belediye Başkanlığından:

Van
 İli, Tuşba İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Tuşba Belediyesine e ait aşağıda işin adı, İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.
 

İLİ

İLÇESİ

MAH.

ADA /    PARSEL

ARSA ALANI M2

EMSAL İNŞAAT ALANI M2

KEŞİF BEDELİ TL

VAN

TUŞBA

A.GAZİ

4161/8

20.708,60

64.610,83

100.146.787,00 TL

 

TOPLAM

20.708,60

64.610,83

100.146.787,00 TL

 

 

 

Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  “2020 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 100.146.787,00 TL ( Yüzmilyonyüzkırkaltıbinyediyüzseksekyedi

       TürkLirası) hazırlanmıştır.

1- İhale 03/03/2021 Çarşamba günü saat 14.00’de Abdurrahmangazi Mahallesi, Tuşba Belediye Başkanlığı Binası, 3. Katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Tuşba Belediye Başkanlığı Binası (Fen İşleri Müdürlüğü) adresinde 10.00–16.00 saatleri arasında görülebilir.

3- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

4- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a-  Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2021 yılı vizeli)

c-  Noter tasdikli İmza sirküleri.

  • Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e- İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 80’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  2020 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen hususlar ile Benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ‘ Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan B/II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

f-  Son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

g- 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.

h- Tuşba Belediye Başkanlığı adına alınmış 3.004.403,61-TL. ( üçmilyondörtbindörtyüzüç türklirası, altmışbir kuruş.)Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise Tuşba Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

ı-  İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

j-İstekli, söz konusu 4161/8 ada/parsel üzerinde kat karşılığı inşaat yapım işine ait Proje Görselleri, Kat Planları, Dış Cephe Tasarımları, Vaziyet Planları ve Sosyal Donatı Listelerini İdari Şartnamemizin 3.Maddesinin (b) bendinde geçen  hususlara göre hazırlayarak teklif ekinde sunacaktır.

k) İstekliler istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce mesai bitimine kadar “Erciş Yolu Üzeri Tuşba Belediye Kampüsü Abdurrahman Gazi Mahallesi Tuşba/VAN” adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığı (Yazı İşleri Müdürlüğü)’na makbuz karşılığında vermesi şarttır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

 l- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

5- Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir  şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup,  kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,  İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8- Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL  (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Tuşba Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.