BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Tuşba Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri hazmedemeyen Halkların Demokratik Partili (HDP) Meclis Üyeleri, çareyi çamur atmakta buldular.

Seçildiği günden bu yana belediye meclisini çalıştırmamak için her türlü yalan, iftira ve karalama kampanyası sürdüren HDP’li meclis üyesi Ayşe Minaz, ‘Tuşba’da neler oluyor’ şeklinde yaptığı basın açıklamasıyla kendisini aşan mesnetsiz sözler sarf ederek Tuşba Belediyemiz ile bazı yöneticilerimizi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma gibi beyhude bir çaba içerisine girmiştir.

HDP’Lİ MECLİS ÜYELERİ HALKA HİZMET GİTMESİNİ HAZMEDEMİYORLAR.
Kendi zihniyetindeki belediye başkanlarının yıllardır ihmal ettiği ilçe halkının Ak Belediyecilik ile birlikte belediye hizmetlerini hazmedemeyen HDP’li Belediye Meclis Üyesi Ayşe Minaz, ‘Çamur at, tutmazsa izi kalır’ mantığı ile hareket ederek, ‘Tuşba Kent A.Ş.’de çalışan bir işçinin tazminatı belediye kasasından ödendiği, Denetim komisyonu olarak yaptıkları çalışmalarda belediyeye gelen anaparanın faizi ile gelirleri hiçbir şekilde hesaplanmadığı, gelirlerin vergilerinin ödenmediği, faizlerin nereye  gittiği konusunda herhangi bir belgenin bulunmadığı ve belediyenin 2 yöneticinin insafına bırakıldığı’ yalanına sarıldı. 

MEMLEKETTE DİKİLİ BİR TAŞI OLMAYANLAR, HALKA ŞİDDETİ, NEFRETİ VE IRKÇILIĞI BENİMSETMEYE ÇALIŞIYORLAR.
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın göreve geldiği yaklaşık 1.5 yıllık süreçte AK Parti yerel hizmet belediyeciliğinin vizyonuna yakışır projelerle gönülleri fethetmeye devam ederken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği bu hizmet kervanına yakışır bir şekilde tüm ekibi ile birlikte geceli gündüzlü durmadan Tuşbalılara hizmet etmeye devam edilmektedir. Ancak bu güzide memleketin gelişmesini istemeyen malum çevreler dış mihrakların destekleri ile ülkenin her köşesinde yapılan hizmetleri her zamanki gibi inkar, iftira ve yalanlarla karalamaya çalışmaktadırlar. Bu memlekette halkın faydasına dikili bir taşları olmayan; halka şiddeti, nefreti, ırkçılığı, bölünmeyi anti demokratik yollarla benimsetmeye çalışan bu zihniyet,  belediyemiz hakkında isnatsız tamamen hayal ürünü yalan ve iftiralar ile siyaset yaparak halk için yapılan iyi ne varsa engellemeye çalışmaktadırlar. 

MİNAZ, ‘PARTİSİNE POLİTİK MESAJLAR VEREREK KENDİLERİNE VİTRİN OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR’  
Belediye meclisinin 2019 yılı denetim komisyonuna seçilen ve HDP’li Ayşe Minaz ile Servet Aktaş’ın da aralarında bulunduğu beş kişilik komisyonun 45 günde tamamladığı ‘Denetim Raporunu’ belediye meclisine imzalı, sorunsuz bir şekilde herhangi bir şerh bırakmadan mecliste tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek sundukları raporu kamuoyuna faklı yansıtarak mensubu oldukları parti ve çevresine politik mesaj vererek kendilerine vitrin oluşturmaya çalışmaktadırlar.  

Tuşba Kent A.Ş.’de çalışan bir işçinin 2019 yılında vefat etmesi nedeni ile hakketmiş olduğu tazminatının belediye kasasından ödendiği iddia edilmiş ise de bahse konu iddia tamamen mesnetsiz olup gerçekle bağdaşmamaktadır. Bilindiği üzere, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 24. Maddesinde “belediye şirketlerinde çalışan personellerin ilgili sözleşmelere istinaden her türlü ayni, nakdi ve sosyal hakları belediye bütçesinden şirket hesaplarına aktarılmak suretiyle ödenir’ denilmektedir. Bahse konu iddianın aksine vefat eden personelimizin tazminat ödemesi yukarıda yer verilen yasal mevzuat hükmü çerçevesinde Belediyemiz şirketi olan Tuşba Kent A.Ş. hesabına aktarılmış ve tamamen mevzuata uygun olarak Tuşba Kent A.Ş tarafından ilgili personelin ailesine ödenmiştir.

KAMUYA AİT MEVDUAT HESAPLARI VERGİDEN MUAFTIR.
Yine söz konusu basın açıklamasında “Belediyenin Denetim komisyonu olarak yaptıkları çalışmalarda, ‘Belediyeye gelen anaparanın faizi ile gelirleri hiçbir şekilde hesaplanmamış, bu gelirlerin vergilerin ödenmemiş ve faizinin nerelere gittiği herhangi bir belge bulunamamaktadır’ denilmiştir. Aynı şekilde bahse konu iddianın aksine Tuşba Belediye Başkanlığımız bir kamu bankasıyla mevduat hesaplarının değerlendirilmesi amacıyla anlaşma imzalamış ve bahse konu anlaşma kapsamında banka hesaplarında bulunan tüm nakitler belirli periyotlarla vadeli hesaplarda değerlendirilmekte ve bu vadelerin sonunda tahakkuk eden faiz gelirleri 600 05.01.09.03 mevduat faizleri ekonomik kodu düzeyinde takip edilmektedir. Bu çerçevede Belediyemizin 2019 yılı gelire ilişkin kesin hesap tablosundan da görüleceği üzere mevduat faizi gelir toplamı 118.771,04₺’dir. Belediyemiz kamu kurumu olduğundan bahse konu mevduat hesabı iddia edilenin aksine herhangi bir vergiye tabi olmadığı için vergilendirilmesi de mümkün değildir. Buna rağmen Belediye Başkanlığımıza ait mevduat hesaplarında bulunan paraların faizlerinin yatırılmadığı yönünde ortaya atılan iddia tamamen cehaletten kaynaklı bir söylem olduğu açıktır.

Ayrıca yapılan açıklamada ‘İhbar ve kıdem tazminatına pay ayrılmamış, çalışan işçilerin kıdem ve tazminat hakları bilançoda yer almamış, ihbar ve kıdem tazminatlarına bilançoda pay ayrılmamış. Mesela bunlar herhangi bir çıkışta ödenecek tazminat bulamayacaklar’ denilmiştir. Aynı şekilde bahse konu iddianın aksine Belediyemizin 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinin saydamlık ilkesi gereği şeffaf ve hesap verilebilirlik noktasında tüm raporlarını aylık bazda ve yıllık bazda olmak üzere düzenli bir şekilde Sayıştay Başkanlığına KEP sistemi üzerinden bildirmektedir. Tuşba Belediyemizin mali(Mizan ve Bilanço) raporlarından da görüleceği üzere, 2019 yılı için 372 Kıdem Tazminatına karşılık olarak 250.000,00 TL bütçe ayırmış bulunmaktadır. Herhangi bir iş çıkışı durumunda ayrılan bütçeden mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde ödeme yapılacaktır. Dolayısıyla basına açıklamasında iddia edilen konular, tamamen hayal ürünü olduğu ve herhangi bir dayanağının olmadığı görülmektedir. Yukarıda belirtilen tüm iddialarla ilgili bilgi ve belgeler denetim komisyonuna sunulmuş, ayrıca beledimizin Web sitesinde yayınlamaktadır. 

MİNAZ, İDARECİLER ARASINA FİTNE, FESAT SOKMAYA ÇALIŞIYOR
HDP’li Ayşe Minaz, yaptığı basın açıklamasında ayrıca, belediye yönetiminin iki kişinin insafına bırakıldığı, tüm belediye idaresinin bir başkan yardımcısı ile yazı işler müdürü tarafından yönetildiği, kayyum atanan memur meclis üyelerine; meclis komisyon görevi ile birlikte belediye iştirakinde görev almalarını malzeme ederek aklım sıra bu durumun genç istihdamına engel teşkil ettiğini iddia ederek bir taraftan halk nezdinde belediyenin işsizliğe sebep olduğu şeklinde olumsuz algı oluşturmak diğer taraftan belediye idarecileri arasında huzursuzluk çıkararak, fesat ve fitne ortamı oluşturarak kötü emellerine ulaşmak istenmektedir. Halbuki web sitemizde yer alan kurumsal şemadan da görüleceği üzere, Tuşba Belediyesi olarak tüm iş ve işlemler Belediye Başkanına bağlı üç belediye başkan yardımcısı ve her başkan yardımcısına bağlı beşer birim müdürlüğü üzerinden idare edilmektedir. Bahse konu haberde yer verilen başkan yardımcısı da diğer başkan yardımcıları gibi beş birim müdürlüğünün iş ve işlemlerinden sorumludur. Ayrıca belediye başkanının uygun görmesi halinde başka görevler de verilebilmektedir. Yazı işleri müdürlüğümüz de belediyemizin on beş birim müdürlüğü arasında yer almakta ve ilgili yönetmelik gereği iş ve işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütülmektedir. Bununla beraber atamaya yetkili amir konumunda bulunan Belediye Başkanı uygun görmesi durumunda, 5393 sayılı yasa gereği belediye ile ilgili başka görevleri de bir veya birden fazla birim müdürüne vermeye yetkilidir. Bu husus kanun gereği tamamen belediye başkanının tasarrufu altında bulunmaktadır. Yine web sayfamızda yer alan kurumsal şemadan da anlaşılacağı üzere, birçok birime genç arkadaşlar atanarak gençlere büyük önem verilmektedir. Dolayısıyla bahse konu iddialar, mesnetsiz olup herhangi bir maddi gerçekliği bulunmamaktadır.

BENİM VE AİLEMİN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE MİNAZ VE AKTAŞ SORUMLUDUR
İddiaya konu edilen Başkan Yardımcısı Hasan Handil, bahse konu iddiaların sahibi olan HDP’li Ayşe Minaz ile Servet Aktaş’ın asıl amacının kayyum meclis üyesi olarak atanmış olduğundan dolayı her ortamda ismini zikrederek yıpratmaya ve hedef göstererek psikolojik olarak etkilenmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca kayyum meclis üyesi olarak atandığı süreçte birçok defa özel numaradan aranarak ölümle tehdit edildiği ve bu konuda Van Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulunmuştur. Kamu görevlisi olarak kendisine verilen her yasal görevi, yine yasalar çerçevesinde yapmakla mükellef olan başkan yardımcımızın HDP’li meclis üyeleri tarafından her platformda ismen gönderme yapılarak hedef gösterdiklerinden başkan yardımcımız ile aile efradından herhangi birinin başına gelecek olaylardan bu iki şahsın mesul olduğunu tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 

Yine aynı şekilde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Soyalp ise kırk yıllık kamu görevini onurla yürütürken kayyum meclis üyesi olarak seçildiği günden beri HDP’li meclis üyeleri Ayşe Minaz ve Servet Aktaş tarafından her platformda rencide edilmeye çalışılmakta ve sürekli olarak hedef gösterilmektedirler. Ayrıca bahse konu meclis üyeleri tarafından şahsına hareketlerde bulunulduğu meclis kayıtlarında mevcuttur. Yazı İşleri Müdürümüz Hüseyin Soyalp ile aile efradından herhangi birinin başına gelecek olaylardan bu iki şahsın mesul olduğunu tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Anayasa'nın 28. ve 5187 Sayılı Basın Yasası’nın 3. Maddesi’nde ifadesini bulan basının haber verme hakkının gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık unsurları ile sınırlı olduğu belirtilmiştir. Yapılan bu haberlerle de bu sınırın apaçık bir şekilde aşıldığı noktasında herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Bu konu ile alakalı olarak her türlü yasal yollara başvurulacağı ve sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kurumumuz hakkında gerçekdışı beyanlar içeren bu haberi tekzip etmek zarureti doğmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.