Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli, Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, pafta:87, ada:4161, parsel:1’de kayıtlı 4.685,89 m2, niteliği boş arsa olan taşınmaz, Şartnamesi doğrultusunda satılacaktır.

Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli, Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, pafta:87, ada:4161, parsel:1’de kayıtlı 4.685,89 m2, niteliği boş arsa olan taşınmaz, Şartnamesi doğrultusunda satılacaktır.

T.C.

TUŞBA BELEDİYESİ

İLAN

 

 1. Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli, Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, pafta:87, ada:4161, parsel:1’de kayıtlı 4.685,89 m2, niteliği boş arsa olan taşınmaz, Şartnamesi doğrultusunda satılacaktır.
 2. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ile yapılacaktır.
 3. Taşınmaz malın tahmini keşif bedeli  9.020.338,25 TL’ dir
 4. İşin Geçici Teminatı tutarı  270.610,15 TL’ dir. Geçici teminat için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit veya Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvil olarak yatıracak taliplilerin Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekmektedir.
 5. Bu işe ait ihale, 24.10.2018 Çarşamba Günü saat 11.00’da Tuşba Belediyesi Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.
 6. İhale dosyası Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

 

 1. Taliplilerin istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 24.10.2018 Çarşamba Günü saat 10.00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tümü asıl veya Noter Tasdikli suret olacaktır.
 2. Teklif mektubunu içeren iç zarf (teklif mektubu örneği idareden alınacaktır.)
 3. Adres beyanı ve  kimlik fotokopisi,
 4. Noter tasdikli Imza sirküleri,
 5. Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekaletname ve noter tasdikli imza sürkileri
 6. Tüzel kişilerde yetki belgesi,
 7. Yukarıda yazılı miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya geçici Banka teminat  mektubu,
 8. Istekli ortak girişim olması halinde şekli içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,
 9. Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,
 10. Varsa Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesini,
 11. Talipliler tarafından imzalanmış ve onaylanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartname idareden alınacaktır.)
 12. Şartname bedelinin yatırıldığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belgeyi,

           ibraz etmeleri şarttır.

 

 

 

 1. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 2. İhale komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 4. Bu ihale 31 Ocak 2007 Tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5577 Sayılı Kanun Hükümlerine göre sonuçlandırılır.

      

İLAN OLUNUR.