TAŞ KAFETERYA KİRALAMA İŞİ

TAŞ KAFETERYA KİRALAMA İŞİ

T.C.

TUŞBA BELEDİYESİ

İLAN

1- Aşağıda adı, kira muhammen bedeli, geçici teminatı ve şartname bedeli yazılı Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi 1895 parselde kayıtlı 544 m2 kapalı alan ve 1160 m2 yeşil alan üzerinde yapılan Taş Kafeteryanın kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca şartnamesi doğrultusunda kiralanmak üzere ihaleye konulmuştur.

2- İhale aşağıda yazılı gün ve saatte İpek yolu üzerinde adliye binası yanında bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını 17.10.2018 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

 

             İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

a)     Tebligata esas adres beyanı ve kimlik fotokopisi,

b)     Noter tasdikli imza sirküsü  

c)     Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,

d)     Tüzel kişilerde yetki belgesi,

e)     Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,

f)      Gerçek kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi

g)     Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminat ve ek teminatın yatırıldığına dair belge veya geçici banka teminat mektubu, (Geçici Teminat

        için 2886 Sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit,  Devlet tahvili veya hazine kefaletine

        haiz tahvil olarak yatıracakların Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)

h)     İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

i)     Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,

j)     Varsa Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini,

k)    Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge, (Şartname bedeli Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.)

l)     Talipli tarafından imzalanmış onaylanmış şartname (Şartname İdareden Alınacaktır.)

m)   Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,    

        Belgelerin asıl veya noter tasdikli suret şeklinde ibraz edilmesi şarttır.                   

5-    Telgraf, Fax ve Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-     İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

7-     İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-     Bu ihalede en yüksek teklifi ihtiva eden teklif uygun tekliftir.

 

 

 

S.NO

İŞİN ADI

KİRA MUHAMMEN BEDELİ

(1 Aylık)

GEÇİCİ TEMİNAT- EK TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE GÜN

VE SAATİ

1-

Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi 1895 parselde kayıtlı 544 m2 kapalı alan ve 1160 m2 yeşil alan üzerinde yapılan Taş Kafeteryanın kiraya verilmesi

2.410,00-TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT:

        8.676,00 TL

 

EK TEMİNAT:

30.000,00 TL

250,00-TL

Tarih:17.10.2018

Saat:10.00

   İLAN OLUNUR