ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/393454

1-İdarenin

a) Adresi : Abdurrahmangazi Mahallesi Erciş Yolu Bulvarı No: 103 - TUŞBA/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322140090 - 4322140094
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tusba.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET ARAZİ BİNEK, 10 ADET OTOMOBİL, 5 ADET PANELVAN, 3 ADET MİNİBÜS, 3 ADET PICK-UP VE 1 ADET KAMYONET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TUŞBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ABDURRAHMAN GAZİ MAH. ERCİŞ YOLU BULVARI NO:103 TUŞBA/VAN
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli 1. Kısım araçlar için; 

Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış A1 Yetki Belgesi aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.

İstekli 2. Kısım Araçlar İçin;

Kiralanacak Otomobiller için Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış A1 Yetki Belgesi aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.

İstekli 3. Kısım Araçlar için;

Kiralanacak Araçlar için Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 Yetki Belgesi (K1* Yıldızlı Belgesi Kabul Edilmeyecektir.) aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.

İstekli 4. Kısım Araçlar için;

Kiralanacak Minibüsler için Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış D2 Yetki Belgesi aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Karayolları Taşıma Yönetmenliğinin 25. maddesinin “a” bendinin 1’nci fıkrası gereği ihale kapsamında 1.Kısım, 2.Kısım ve 3. Kısım için yalnız öz mal taşıtlar çalıştırılacaktır. Yüklenici/İstekli sözleşme kapsamında çalıştıracağı araçların bilgilerini, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edecekler ve ihale dosyası ile birlikte sunacaktır. 4.Kısım için ise İhale kapsamında öz mal veya kiralama ile temin edilen araçlar çalıştırılacaktır. Yüklenici/İstekli sözleşme kapsamında çalıştıracağı araçların bilgilerini, öz mal ise ruhsatları ile birlikte demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edecekler bu belgeler ihale dosyası kapsamında sunulacaktır.  Kiralama ile temin edilen araçların ise noter onaylı kiralama sözleşmesi, ihale sözleşmesi yapılmadan önce idareye ibraz edilecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İHALE KONUSU İŞ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUŞBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.