15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

T.C.

TUŞBA BELEDİYESİ

İLAN

       1- Aşağıda adı, kira muhammen bedeli, geçici teminatı ve şartname bedeli yazılı İlçemiz İskele (Melen) Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Çocuk bahçesi olarak kamuya terki yapılan alan içerisinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda kiralanmak    üzere ihaleye konulmuştur.

       2- İhale aşağıda yazılı gün ve saatte İpek yolu üzerinde adliye binası yanında bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

       3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

       4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını 25.06.2018 Pazartesi günü saat 09.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

             İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

           a)     Noter tasdikli imza sirküsü 

b)     Tebligata esas adres beyanı ve kimlik fotokopisi,

c)     Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,

  1. Tüzel kişilerde yetki belgesi,
  2. Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kaydı belgesi,
  3. Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminatı, (Geçici Teminat için 2886 Sayılı kanunun 26. maddesi belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit,  Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak yatıracakların Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)
  4. İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

          h)     Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,

           i)      Varsa Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini,

           j)      Şartname bedelini yatırdıklarına dair belge, (Şartname bedeli Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne  

                   yatırılacaktır.)

           k)     Talipli tarafından imzalanmış onaylanmış şartname,

           l)      Tuşba belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünde alacakları belge,

                   Belgeler asil veya noter tasdikli suret olacaktır. Taliplilerin dosyalarını 25.06.2018 Pazartesi günü saat 09.00'a

                    kadar İhale

                   Komisyonu başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.                           

5-    Telgraf, Fax ve Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

        (Evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır.)

6-    İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş

       sayılacaktır.

           7-   İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp    

                  yapmamakta serbesttir.

           8-   Bu ihalede en yüksek  teklifi ihtiva eden  teklif uygun tekliftir.

 KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

S.NO

 ADI

KİRA MUHAMMEN BEDELİ 

(3 Yıllık.)

GEÇİCİ TEMİNATI

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE GÜN

VE SAATİ

1-

İskele (Melen) Mahallesi pafta:177, ada:648, Parsel:4 te kayıtlı 12 m2 kapalı alana sahip Satış Büfesinin kiraya verilmesi İşi

17.280,00-TL

518,00-TL

100,00-TL

Tarih:25.06.2018

Saat:10.00

2-

İskele (Melen) Mahallesi pafta:177, ada:648, Parsel:4 te kayıtlı 340 m2 kapalı alan, 70 m2 açık alana sahip Kafeteryanın kiraya verilmesi İşi

153.000,00-TL

4.590,00-TL

100,00-TL

Tarih:25.06.2018

Saat:10.30

3-

İskele (Melen) Mahallesi pafta:177, ada:648, Parsel:4 te kayıtlı 80 m2 kapalı alana sahip WC nin kiraya verilmesi İşi

18.000,00-TL

540,00-TL

100,00-TL

Tarih:25.06.2018

Saat:11.00

4-

İskele (Melen) Mahallesi pafta:178, ada:647, Parsel:1 de kayıtlı 2651 m2 kapalı alana sahip Çok Amaçlı Salon, 763 m2 Van Gölü Havuzu sert zemin alanı ile 820 m2 ön giriş araç otoparkının kiraya verilmesi İşi

443.664,00-TL

13.310,00-TL

200,00-TL

Tarih:25.06.2018

Saat:11.30

İLAN OLUNUR.